Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie

Organizacja OPS - wybierz podmenu:

Informacja dot. zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie

Data publikacji: 2010-03-20

I. POMOC SPOŁECZNA

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. D.U. z 2018 poz. 1508 ze zm.)

II. ŚWIADCZENIA RODZINNE i ZASIŁKI DLA OPIEKUNA

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)
2) Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 ze zm.)

III. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Podstawa prawna:
1) Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134)

IV. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 670)
2) ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. z 2019 r., poz. 681)

V. DOBRY STRAT

Podstawa prawna:
1) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry start z dnia 30 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061)

VI. JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Za Życiem

Podstawa prawna:
1) Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem z dnia 4 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)

VII. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2015 r. poz. 1390 ze zm.)

VIII. WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2018r. poz. 998 ze zm.)

IX. PRZYZNAWANIE KARTY DUŻEJ RODZINY

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2017r. poz. 1832)

X. WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH DOT.POTWIERDZENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Podstawa prawna:
1) art. 54 ust. 11 ustawy z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2018 r. poz. 1510)

XI. DODATKI MIESZKANIOWE I DODATEK ENERGETYCZNY

Podstawa prawna:
1) Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 180)
2) Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 755)