Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"

Komunikat w sprawie przerwy w wydawaniu zaświadczeń - Program Czyste Powietrze

Data publikacji: 2021-06-09

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne

 

W okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj. nie później niż do 23 września, tut. Ośrodek nie będzie miał możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mógł wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

 

Dla potrzeb wydania zaświadczenia, do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze - integracja sensoryczna

Data publikacji: 2021-06-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1310KB)
 2. formularz (plik odt 7KB)
 3. klauzula (plik docx 14KB)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze - logopedia

Data publikacji: 2021-06-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1257KB)
 2. formularz (plik odt 7KB)
 3. klauzula (plik docx 14KB)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze - psycholog

Data publikacji: 2021-06-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1305KB)
 2. formularz (plik odt 7KB)
 3. klauzula (plik docx 14KB)

Ogłoszenie

Data publikacji: 2021-05-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje opiekunki dla osoby starszej.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt  osobiście w siedzibie OPS w Wielichowie przy ul. Pocztowej 16A lub pod nr tel. 61 4421183

INFORMACJA

Data publikacji: 2021-05-14

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w związku z wystąpieniem problemów technicznych związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych (500+) wypłata tych świadczeń nastąpi w dniu 17.05.2021r. (poniedziałek).

 

Kierownik OPS Wielichowo

Monika Drgas

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze - logopeda

Data publikacji: 2021-04-30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (logopeda) w miejscu ich zamieszkania.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1268KB)
 2. formularz (plik odt 7KB)
 3. klauzula (plik docx 14KB)

Bezpłatne porady psychologa

Data publikacji: 2021-04-19

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w miesiącu kwietniu 2021r. można skorzystać z bezpłatnych porad psychologa w następujących terminach:

21.04.2021r. (środa) w godz. 13.00 - 17.00

26.04.2021r (poniedziałek) w godz. 13.00 - 17.00

Ogłoszenie - nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Data publikacji: 2021-04-09

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent do spraw świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacujnego.

Załączniki:

 1. Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik doc 35KB)
 2. Oświadczenie (zatrudnienie) (plik doc 29KB)
 3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (plik docx 25KB)

Życzenia świąteczne

Data publikacji: 2021-04-02

Życzenia świąteczne

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Data publikacji: 2021-04-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pedagog specjalny) w miejscu ich zamieszkania.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 1598KB)
 2. formularz (plik odt 7KB)
 3. klauzula (plik docx 14KB)

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Data publikacji: 2021-04-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (integracja sensoryczna) w miejscu ich zamieszkania.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 1589KB)
 2. forumlarz (plik odt 7KB)
 3. klauzula (plik docx 14KB)

Ważna informacja dotycząca składania wniosków o świadczenie wychowawcze (500+)

Data publikacji: 2021-03-25

Z uwagi na konieczność zachowania obowiązujących rygorów sanitarnych, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19,  od 1  kwietnia 2021r. wnioski w wersji papierowej o ustalenie prawa do świadczenia 500+ na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 będzie można pobrać w holu budynku  OPS na 1 piętrze oraz ze strony internetowej  OPS.

Wypełniony wniosek należy wrzucić do znajdującej się w holu skrzyni  lub wysłać pocztą na adres Ośrodka.

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną:
● za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
● przez bankowość elektroniczną,
● portal PUE ZUS.

Załączniki:

 1. wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) (plik pdf 106KB)

Program Operacyjny

Data publikacji: 2021-03-10

popz14-20

W dniu 10 marca 2021r. XII Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej w Poznaniu dostarczyła do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie pomoc żywnościową ze Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu.
Pozyskane artykuły żywnościowe zostaną skierowane do mieszkańców gminy Wielichowo zakwalifikowanych do w/w pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W pomoc przy rozładunku transportu żywności zaangażowała się Firma Anex z Wielichowa oraz strażacy z OSP w Śniatach.

Wszystkim, którzy przyszli nam z pomocą serdecznie dziękujemy w imieniu własnym oraz osób, do których zostanie skierowana pomoc.

rozładunek żywnościrozładunek żywnościrozładunek żywności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Data publikacji: 2021-03-09

popz14-20

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),
 5. inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących wynikające z potrzeb zgłaszanych przez uczestników biorących udział w programie POPŻ.

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

  1. dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
  2. współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
  3. oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
  4. kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].

 

Czytaj całość publikacji "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020"

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2021-03-05

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego  w miesiącu marcu 2021r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Psycholog:

12.03.2021 w godzinach 8.00 - 12.00

25.03.2021 w godzinach 13.00 - 17.00

Radca prawny:

12.03.2021 w godzinach 9.00 - 12.00

Bezpłatna Rehabilitacja dla Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

Data publikacji: 2021-03-01

"Drodzy Mieszkańcy, Rodzice i Opiekunowie Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym z terenu gminy Wielichowo. Mamy zaszczyt poinformować, że Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje projekt pn.:”Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z województwa wielkopolskiego”.
Bezpłatna rehabilitacja wsparta technologicznie przy pomocy robotów i wirtualnej rzeczywistości stwarza możliwość objęcia procesem rehabilitacyjnym dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym od 5 roku życia do 21 lat z  gminy Wielichowo.

Technologicznie wspomagana rehabilitacja możliwa jest poprzez zastosowanie odpowiedniego sprzętu takiego jak: lokomat, system G-EO, bieżnia z regulacją obciążenia, platformy balansometryczne i stabilometryczne, urządzenia do treningów ruchowych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, egzoszkielet. Robotyka wspomaga diagnostykę problemu terapeutycznego pacjenta, jego rehabilitację oraz zapewnia możliwość monitorowania efektów. Dziecko jest całkowicie zaangażowane w terapię. Może w czasie rzeczywistym obserwować efekty swoich ćwiczeń."

Serdecznie zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu 61 83 10 178

Wszelkie informacje o Projekcie znajdują się na stronie internetowej szpitala.
 

Załączniki:

 1. ulotka 1 (plik pdf 14842KB)
 2. ulotka 2 (plik pdf 7731KB)

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2021-02-05

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego  można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Psycholog:

12.02.2021 w godzinach 8.00 - 12.00

22.02.2021 w godzinach 13.00 - 17.00

Terapeuta ds. uzależnień:

03.03.2021 w godzinach 11.00 - 13.00

Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego (500 +)

Data publikacji: 2021-01-18

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że wnioski dotyczące przyznania świadczenia wychowawczego (500 PLUS) na okres zasiłkowy 2021/2022 (trwający od 01-06-2021r. do 31-05-2022r.) można składać:

 • od 1 lutego 2021r. w formie elektronicznej
 • od 1 kwietnia 2021r. w formie papierowej

Bezpłatne porady prawne

Data publikacji: 2021-01-14

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w miesiącu styczniu 2021r. można skorzystać z bezpłatnych porad radcy prawnego w terminie:

15.01.2021 r. w godzinach od 9.00 do 12.00

Wizytę można umówić pod nr telefonu 61-4421183 lub 609519509

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Data publikacji: 2021-01-08

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dogoterapia) w miejscu ich zamieszkania.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 1580KB)
 2. formularz ofertowy (plik odt 7KB)
 3. Klauzula informacyjna (plik docx 14KB)

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Data publikacji: 2021-01-08

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (terapia metodą integracji sensorycznej) w miejscu ich zamieszkania.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 1589KB)
 2. Formularz ofertowy (plik odt 7KB)
 3. Klauzula informacyjna (plik docx 14KB)

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2021-01-04

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w miesiącu styczniu 2021r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Psycholog:
08.01.2021 w godz. 13.00 - 17.00
29.01.2021 w godz. 08.00 - 12.00

Terapeuta ds. uzależnień:
13.01.2021 w godz. 11.00 - 13.00

Zmiana godzin pracy Ośrodka Pomocy Społecznej

Data publikacji: 2020-12-30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie uprzejmie informuje, że w dniu 31 grudnia 2020r. będzie czynny w godzinach od 7.00 do 13.00.

W sprawach szczególnie pilnych należy kontaktowac się pod numerem telefonu 609 519 509.

Zapytanie ofertowe na "Udzielenie w 2021 roku schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Wielichowo"

Data publikacji: 2020-12-11

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na udzielenie w 2021 roku schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Wielichowo.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 4301KB)
 2. zał. 1 - formularz ofertowy (plik pdf 464KB)
 3. zał. 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (plik pdf 569KB)
 4. zał. 3 -oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (plik pdf 359KB)
 5. zał. 4 - klauzula informacyjna (plik pdf 891KB)

Zmiana czasu pracy Ośrodka Pomocy Społecznej

Data publikacji: 2020-12-11

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020r. (Wigilia) Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie będzie nieczynny.

Bezpłatne porady psychologa

Data publikacji: 2020-12-07

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w miesiącu grudniu 2020r. można skorzystać z bezpłatnych porad psychologa w następującym terminie:

9.12.2020r. (środa) w godz. 13.00 - 17.00

Ogłoszenie

Data publikacji: 2020-12-01

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje opiekunki dla osoby starszej.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr tel. 61 4421183 lub osobiście w siedzibie OPS w Wielichowie przy ul. Pocztowej 16a.

PODPROGRAM 2019 - efekty

Data publikacji: 2020-11-12

pomoc-zywnosciowa-2014-2020

1. Ośrodek Pomocy Społecznej z terenu województwa wielkopolskiego przy współpracy Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 - wrzesień 2020.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
- warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);
- skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, herbatniki maślane),
- mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
- mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),
- cukier (cukier biały),
- tłuszcze (olej rzepakowy),
- dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 304 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Wielichowo.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
o 16,87964 ton żywności;
o 912 paczek żywnościowych;
o 0 posiłków;

5. W ramach Podprogramu 2019 dla 16 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono jeden warsztat edukacyjny w ramach działań towarzyszących:
- kulinarnych - 1 spotkanie dla 16 uczestników.

pomoc żywnościowa

Pomoc w dobie pandemii

Data publikacji: 2020-10-27

Ze względu na panującą pandemię koronawirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo obywateli, w szczególności osób starszych, samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wszelkie informacje dotyczące osób, które potrzebowałyby pomocy w zabezpieczeniu potrzeb bytowych, takich jak np: zakup żywności, artykułów higienicznych, leków; kontakt z lekarzem; wyprowadzenie psa na spacer.

Numery kontaktowe:
tel. 61-442-11-83
tel. 61-442-12-83
tel. kom. 609-519-509

Program Priorytetowy CZYSTE POWIETRZE

Data publikacji: 2020-10-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, iż od dnia 20 października 2020 r., działając z upoważnienia Burmistrza Wielichowa, będzie wydawał zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, o wydanie którego wystąpi osoba fizyczna, zamierzająca złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załączniki:

 1. Program Priorytetowy CZYSTE POWIETRZE (plik pdf 1438KB)

Bezpłatne porady psychologa

Data publikacji: 2020-10-06

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w miesiącu październiku 2020r. można skorzystać z bezpłatnych porad psychologa w następujących terminach:

9.10 (piątek) godz. 8.00 - 12.00 - możliwa konsultacja telefoniczna
tel. 600 524 312

28.10 (środa) godz. 13.00 - 17.00

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2020-09-04

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w miesiącu wrześniu 2020r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Psycholog:
15.09.2020 w godz. 10.00 - 14.00
28.09.2020 w godz. 13.00 - 17.00

Terapeuta rodzinny:
24.09.2020 w godz. 16.00 - 19.00

Ogłoszenie

Data publikacji: 2020-09-04

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje opiekunki dla osoby starszej. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr tel. 61 4421183 lub osobiście w siedzibie OPS w Wielichowie przy ul. Pocztowej 16a.

Program Operacyjny

Data publikacji: 2020-09-01

pomoc-zywnociowa

W dniu 27 sierpnia 2020r. XII Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej w Poznaniu dostarczyła do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie pomoc żywnościową ze Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu.
Pozyskane artykuły żywnościowe zostaną skierowane do mieszkańców gminy Wielichowo zakwalifikowanych do w/w pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W pomoc przy rozładunku transportu żywności zaangażowała się Firma Anex z Wielichowa oraz strażacy z OSP w Wilkowie Polskim.

Wszystkim, którzy przyszli nam z pomocą serdecznie dziękujemy w imieniu własnym oraz osób, do których zostanie skierowana pomoc.

Program OperacyjnyProgram OperacyjnyProgram OperacyjnyProgram Operacyjny

Bezpłatne porady psychologa

Data publikacji: 2020-08-05

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w miesiącu sierpniu 2020r. można skorzystać z bezpłatnych porad psychologa w następujących terminach:

07.08.2020r. w godzinach 12.00 - 16:00
12.08.2020r. w godzinach 07:30 - 11:30

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDURY SKŁADANIA WNIOSKÓW W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Data publikacji: 2020-07-31

Z uwagi na trudną sytuację w całym kraju spowodowaną COVID-19, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy oraz pracownikom OPS, zaleca się aby podczas wizyt w sprawie pobrania lub składania wniosków:
- zakryć nos i usta (z wyjątkiem osób, których stan zdrowia na to nie pozwala)
- zdezynfekować ręce (płyn do dezynfekcji udostępniamy przy wejściu na 1. piętrze)
- zachować min. 2 metry odstępu między osobami
- posiadać własny długopis

Zaleca się przychodzić bez osób towarzyszących.

Składany wniosek musi być dokładnie wypełniony. Nie będą przyjmowane wnioski, które nie będą uzupełnione o podstawowe dane (imię, nazwisko, adres, pesel itp.)

Prosimy o zrozumienie tej trudnej dla wszystkich sytuacji i stosowanie się do wytycznych.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 2020-07-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (terapia behawioralna) w miejscu ich zamieszkania.

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 1282KB)
 2. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik odt 7KB)
 3. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik docx 14KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 2020-07-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (terapia logopedyczna) w miejscu ich zamieszkania.

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 1269KB)
 2. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik odt 7KB)
 3. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik docx 14KB)

Warsztaty kulinarno - żywieniowe

Data publikacji: 2020-07-08

pomoc-zywnociowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że dnia 21 lipca 2020 r. odbędą się warsztaty kulinarno - żywieniowe finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Bezpłatne porady psychologa

Data publikacji: 2020-07-03

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w miesiącu lipcu 2020r. można skorzystać z bezpłatnych porad psychologa w następujących terminach:

6.07.2020r. w godzinach 12.00 - 16:00
28.07.2020r. w godzinach 7:30 - 11:30

#Gaszynchallenge Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie

Data publikacji: 2020-06-29

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie podjął wyzwanie od Centrum Kultury w Wielichowie.

Wykonane zadanie zadedykowaliśmy dla Jakuba Ohly.
https://www.siepomaga.pl/jakub-ohly


https://www.youtube.com/watch?v=U_0OCwWagYo

Nominujemy:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu
Centrum Medyczne SALUS z Wielichowa

Informacja dotycząca terminów składania wniosków o świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i Dobry Start

Data publikacji: 2020-06-24

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przypomina, iż świadczenie wychowawcze 500+ zostało przyznane na okres świadczeniowy 2019/2021 do 31 maja 2021 r.

Zatem nie trzeba składać w tym roku wniosków na świadczenie wychowawcze. Kolejny okres składania wniosków o świadczenie wychowawcze rozpocznie się 1 kwietnia 2021r. a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lutego 2021r.

Informacja o 300+ (Dobry Start)

Wniosek o świadczenie dobry start można składać online od 1 lipca przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej lub za pośrednictwem poczty.

Przypominamy, iż program Dobry Start nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, ani w tzw. zerówce prowadzonej w szkole. Program Dobry Start nie obejmuje także studentów.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Informacja o świadczeniach rodzinnych , funduszu alimentacyjnym i specjalnym zasiłku opiekuńczym na okres 2020/2021

Wniosek o świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy można składać online od 1 lipca przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej lub za pośrednictwem poczty.

Wznowienie porad specjalistów w miesiącu czerwcu 2020r.

Data publikacji: 2020-06-02

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w miesiącu czerwcu 2020r. można ponownie skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Psycholog:

08.06.2020r. w godzinach 12.00 - 16.00
22.06.2020r. w godzinach 12.00 - 16.00

Terapeuta ds. uzależnień:

03.06.2020r. w godzinach 11.00 - 13.00

Radca prawny:

26.06.2020r. godzinach 9.00 - 12.00

Terapeuta rodzinny:

18.06.2020r. w godzinach 16.00 - 19.00

Program Operacyjny

Data publikacji: 2020-05-29

pomoc-zywnociowa

W dniu 28 maja 2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie otrzymał pomoc żywnościową ze Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu.
Pozyskane artykuły żywnościowe zostaną skierowane do mieszkańców gminy Wielichowo zakwalifikowanych do w/w pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Żywność została dostarczona przez żołnierzy XII Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Poznaniu. W pomoc przy rozładunku transportu zaangażowała się Firma Anex z Wielichowa oraz strażacy z OSP w Gradowicach.
Wszystkim, którzy przyszli nam z pomocą serdecznie dziękujemy w imieniu własnym oraz osób do których zostanie skierowana pomoc.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wielichowie
Monika Drgas

Program Operacyjny Program Operacyjny Program Operacyjny Program Operacyjny

Ogłoszenie - nabór kandydatów na zastępstwo

Data publikacji: 2020-05-19

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie ogłasza nabór kandydatów na zastępstwo na stanowisko pracownik socjalny.

Załączniki:

 1. Oświadczenie (zatrudnienie) (plik doc 29KB)
 2. Oświadczenie osoby ubiegającej sie o zatrudnienie (plik doc 35KB)
 3. Ogłoszenie - nabór kandydatów na zastępstwo (plik pdf 2476KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Data publikacji: 2020-05-14

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: księgowy

Załączniki:

 1. Oświadczenie (zatrudnienie) (plik doc 29KB)
 2. Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik doc 35KB)
 3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy (plik pdf 2462KB)

Bezpłatne, telefoniczne konsultacje z psychologiem

Data publikacji: 2020-05-14

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w ramach działania Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego istnieje możliwość telefonicznych konsultacji z psychologiem.
Psycholog p. Monika Barnaś - Onyśków będzie dyżurowała pod numerem telefonu 600 524 312 w następujących terminach:

15.05.2020 w godzinach 8.30 - 12.30
22.05.2020 w godzinach 8.30 - 12.30


Konsultacje telefoniczne są nieodpłatne.
Możliwe jest także wysłanie wiadomości sms na podany numer telefonu z prośbą o kontakt ze strony p. psycholog, jeżeli koszt połączenia dla dzwoniącego byłby zbyt duży.

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia

Data publikacji: 2020-05-08

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu - mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną - od miesiąca maja 2020 r. uruchamia linię wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. Porady udzielane są bezpłatnie.

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia dostępna jest w godzinach od 8.00 do 20.00 przez 7 dni w tygodniu pod wskazanymi na plakatach numerami telefonów lub adresami e-mail.

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby starsze, osoby w kryzysie psychicznym oraz osoby doświadczające przemocy.
Infolinia seniorzyInfolinia przemocInfolinia kryzys

Bezpłatne, telefoniczne konsultacje z psychologiem

Data publikacji: 2020-04-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przypomina, że w ramach działania Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego istnieje możliwość telefonicznych konsultacji z psychologiem.
Psycholog p. Monika Barnaś - Onyśków ponownie będzie dyżurowała pod numerem telefonu 600 524 312 w dniu 24.04.2020r. (piątek) w godzinach 8.30 - 12.30. Konsultacje telefoniczne są nieodpłatne.
Możliwe jest także wysłanie wiadomości sms na podany numer telefonu z prośbą o kontakt ze strony p. psycholog, jeżeli koszt połączenia dla dzwoniącego byłby zbyt duży.

Ogłoszenie - nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Data publikacji: 2020-04-17

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - główny księgowy.

Załączniki:

 1. Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik doc 35KB)
 2. Oświadczenie (zatrudnienie) (plik doc 29KB)
 3. ogłoszenie o naborze - główny księgowy (plik pdf 2288KB)

Bezpłatne, telefoniczne konsultacje z terapeutą uzależnień

Data publikacji: 2020-04-17

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w ramach działania Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego istnieje możliwość telefonicznych konsultacji z terapeutą uzależnień.
Terapeuta p. Agnieszka Merle będzie dyżurowała pod numerem telefonu 507 565 539 w dniu 06.05.2020r. (środa) w godzinach 11.00 - 13.00. Konsultacje telefoniczne są nieodpłatne.

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2020-04-15

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przypomina, że od 16 kwietnia 2020r. do odwołania obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych, czyli: na ulicy, podczas ruchu pieszego, w urzędach , sklepach, miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.

Ogłoszenie - nabór na wolne stanowisko pracy

Data publikacji: 2020-04-15

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownicze - pracownik socjalny.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie - nabór na wolne stanowisko pracy (plik doc 51KB)
 2. Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik doc 35KB)
 3. Oświadczenie (zatrudnienie) (plik doc 29KB)

Bezpłatne, telefoniczne konsultacje z psychologiem

Data publikacji: 2020-04-15

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w ramach działania Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego istnieje możliwość telefonicznych konsultacji z psychologiem.
Psycholog p. Monika Barnaś - Onyśków będzie dyżurowała pod numerem telefonu 600 524 312 w dniu 17.04.2020r. (piątek) w godzinach 8.30 - 12.30. Konsultacje telefoniczne są nieodpłatne.
Możliwe jest także wysłanie wiadomości sms na podany numer telefonu z prośbą o kontakt ze strony p. psycholog, jeżeli koszt połączenia dla dzwoniącego byłby zbyt duży.

Działania pomocowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. dla osób doświadczających przemocy domowej

Data publikacji: 2020-04-09

Ograniczenia w przemieszczaniu się czy kwarantanna domowa związane z występującą aktualnie pandemią mogą prowadzić do nasilenia występowania aktów przemocy zarówno wobec dzieci, jak i osób dorosłych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Błońsku oferuje wsparcie, w tym pomoc psychologiczną w zakresie interwencji kryzysowej dla mieszkańców powiatu grodziskiego.
Indywidualne, doraźne konsultacje odbywają się przez telefon, są nieodpłatne.

Osoby udzielające wsparcia:
Monika Woźnicka - pon. w godz. 7:30 - 15:30, tel. 533 205 470
Klaudia Konieczna - wt.- pt. w godz. 7:30 - 15:30, tel.: 533 205 470
Andrzej Hercog - pon. - sob. w godz. 15:00 - 19:00, tel.:781 053 001

Ponadto dla osób doświadczających przemocy lub jej świadków na terenie całego kraju działają:
- całodobowa policyjna linia specjalna Zatrzymać Przemoc tel. 800 120 148;
- Interwencyjny Telefon Zaufania Centrum Praw Kobiet (całodobowy) tel. 600 070 717;
- Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (całodobowy) 116111;
- Twój Parasol - program udający aplikację pogodową, która po dwukrotnym kliknięciu w ikonę zachmurzenia, zamienia się w panel pomocy.

Dla świadków przemocy:
- całodobowy państwowy numer alarmowy 112, pod który należy zgłosić zajście; - Interwencyjny Telefon Zaufania Centrum Praw Kobiet (całodobowy) - 600 070 717.

Odwołanie porad specjalistów w miesiącu kwietniu

Data publikacji: 2020-04-01

W związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii i wynikającą z niego koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że porady specjalistów przyjmujących w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego tj. specjalisty ds. uzależnień, radcy prawnego, psychologa oraz terapeuty rodzinnego w miesiącu kwietniu zostają odwołane.

APEL ZOSTAŃCIE W DOMACH

Data publikacji: 2020-03-27

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przypomina, że od dnia 25 marca 2020r. obowiązują nowe obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa.

- Wychodzenie z domu należy ograniczyć do absolutnego minimum, takiego jak wyjście do pracy, po zakupy żywnościowe, wizyta w aptece lub u lekarza, krótki spacer, wyprowadzenie psa.
- W przypadku prowadzenia firmy, można udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
- Po ulicach nie można poruszać się w grupach większych niż dwie osoby - ograniczenie to nie dotyczy jednak rodzin.
- Nie wolno gromadzić się na bulwarach, w parkach, czy korzystać z placów zabaw. Dozwolone jest wychodzenie w celu pomocy osobie potrzebującej, na przykład zawiezienie jedzenia lub leków.
- W mszach św. i pogrzebach będzie mogło uczestniczyć do pięciu osób plus sprawujący mszę.

Kara za nieuzasadnione gromadzenie się może skutkować mandatem w wysokości nawet do 5 tys. zł. Nowe ograniczenia wchodzą w życie z dniem 25 marca 2020 roku i będą obowiązywały do 11 kwietnia 2020 roku.

Wyłączenia ograniczeń dotyczą:
- dojazdu do pracy - jeśli ktoś jest pracownikiem, prowadzi firmę lub gospodarstwo rolne ma prawo dojechać do swojej pracy.
- wolontariatu - osoby działające na rzecz walki z koronawirusem i pomagające potrzebującym przebywającym w kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, mogą się przemieszczać w ramach tej działalności.
- załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego - można przemieszczać się, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególne ostre zalecenia GIS w zakresie zachowania odległości pracowników i środków dezynfekcji.

Odwołanie porad specjalistów.

Data publikacji: 2020-03-19

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemicznym oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że porady specjalistów przyjmujących w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego (radca prawny, psycholog, terapeuta rodzinny) w miesiącu marcu zostają odwołane.

Komunikat

Data publikacji: 2020-03-17

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju, ze względów bezpieczeństwa, od wtorku 17.03.2020r. do odwołania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie będzie możliwe osobiste załatwienie spraw pilnych (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym) w godzinach: od 7:00 do 13:00

Wszelkie sprawy niewymagające kontaktu osobistego prosimy załatwiać za pośrednictwem:
- poczty polskiej
- poczty elektronicznej OPS w Wielichowie: opswielichowo@post.pl
- Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP

W sprawach pilnych można kontaktować się telefonicznie pod numerami telefonu:
-609 519 509 (pracownik socjalny),
-605 596 901 (świadczenia rodzinne i wychowawcze),
-609 099 759 (Kierownik OPS),
-605 262 309 (asystent rodziny).

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Informacja dotycząca pracy Ośrodka w związku z COVID-19

Data publikacji: 2020-03-13

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie w trosce o dobro wspólne - zdrowie, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (koronawirusa) i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zwraca się z uprzejmą prośbą o ograniczenie do niezbędnych spraw załatwianych w jednostce, zachowanie środków ostrożności przez odwiedzanie Ośrodka w pojedynkę, kontaktowanie się z pracownikami telefonicznie lub mailowo (tel. 61 4421183, 609519509, mail: opswielichowo@post.pl).

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Bezpłatne porady psychologa

Data publikacji: 2020-03-05

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w miesiącu marcu 2020r. można skorzystać z bezpłatnych porad psychologa w następującym terminie:

26.03.2020r. w godzinach 08.00 - 12.00

Terminy przyjęć radcy prawnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie

Data publikacji: 2020-02-13

Informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie można skorzystać z bezpłatnych porad radcy prawnego w godz. od 9.00-12.00 w następujących terminach:

14.02.2020
20.03.2020
10.04.2020
15.05.2020
26.06.2020
24.07.2020
14.08.2020
4.09.2020
9.10.2020
20.11.2020
11.12.2020

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2020-01-10

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego od miesiąca stycznia 2020r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Terapeuta ds. uzależnień w godz. 11:00 - 13:00

8.01.2020r.
5.02.2020r.
4.03.2020r.
1.04.2020r.
6.05.2020r.
3.06.2020r.
1.07.2020r.
5.08.2020r.
2.09.2020r.
7.10.2020r.
4.11.2020r.
2.12.2020r.


Terapeuta rodzinny w godz. 16:00 - 19:00

23.01.2020r.
20.02.2020r.
19.03.2020r.
23.04.2020r.
21.05.2020r.
18.06.2020r.
24.09.2020r.
22.10.2020r.
19.11.2020r.
18.12.2020r.

Ogłoszenie

Data publikacji: 2020-01-07

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje opiekunki dla dwóch osób niepełnosprawnych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 61 44 21 183 lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie, ul. Pocztowa 16a.

Informacja

Data publikacji: 2019-12-30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie uprzejmie informuje, że w dniu 31 grudnia 2019r. będzie czynny w godz. od 7.00 do 13.00.
W sprawach szczególnie pilnych należy kontaktować się pod numerem telefonu 609 519 509.

Z upoważnienia Burmistrza
w zastępstwie Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wielichowie
Monika Drgas

Spotkanie z Mikołajem

Data publikacji: 2019-12-18

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie tradycyjnie już od wielu lat przy finansowym wsparciu Gminy Wielichowo zorganizował dla dzieci Spotkanie z Mikołajem. Impreza odbyła się w dniu 7 grudnia 2019 r. w Sali Centrum Kultury, gdzie zgromadziło się 78 dzieci. W imprezie uczestniczył Zastępca Burmistrza Wielichowa Pani Ewa Kasperska, która obdarowała dzieci mikołajkowymi gadżetami i słodkimi upominkami, życząc przy tym dobrej zabawy.
Oprawę muzyczną oraz wiele zabaw ruchowych zapewniła Firma ART KIDS z Poznania. Największą jednak atrakcją - jak co roku, okazał się Św. Mikołaj, który oprócz słodkich prezentów przywiózł ze sobą mnóstwo uśmiechu. Oczekiwana przez cały rok wizyta przebiegła w miłej atmosferze. Dzieci zadowolone wróciły do swoich domów.
Spotkanie z Mikołajem Spotkanie z Mikołajem Spotkanie z Mikołajem Spotkanie z Mikołajem

Spotkanie przy Wigilijnym Stole

Data publikacji: 2019-12-18

Dnia 17.12.2019 r. w Sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyło się Spotkanie przy Wigilijnym Stole zorganizowane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie. Swoją obecnością zaszczycili nas: Sekretarz Gminy Wielichowa Ewa Kasperska, Przewodnicząca Rady Miejskiej Genowefa Feldgebel, Dyrektor Centrum Kultury Grzegorz Herman oraz ks. wikariusz Adrian Przybecki. Zaproszeni goście wszystkim zebranym złożyli życzenia świąteczno-noworoczne. W magię Świąt Bożego Narodzenia wprowadził nas występ młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Wielichowie pod kierunkiem pani Alicji Kalemba.
Stół przygotowany przez pracowników tut. Ośrodka Pomocy Społecznej prezentował się znakomicie. Nie zabrakło na nim tradycyjnych potraw i ciast przygotowanych przez Restaurację Fantazja i Cukiernię Danuty Grygiel w Wielichowie.
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze przy dźwiękach kolęd.
Spotkanie przy Wigilijnym StoleSpotkanie przy Wigilijnym StoleSpotkanie przy Wigilijnym StoleSpotkanie przy Wigilijnym StoleSpotkanie przy Wigilijnym Stole

Zmiana czasu pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie

Data publikacji: 2019-12-04

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2019 r. tj wtorek, Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie będzie nieczynny. W zamian za dzień wolny od pracy Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny w dniu 7 grudnia 2019 r. tj. sobota.

Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 9/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie z dnia 2 grudnia 2019 r. (plik doc 26KB)

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2019-12-04

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w grudniu 2019 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Terapeuta ds. uzależnień

4.12.2019 r. w godz. 11:00-13:00

Terapeuta rodzinny

19.12.2019 r. w godz. 16:00-19:00

Radca prawny

6.12.2019 r. w godz. 9:00-12:00

Zaproszenie do udziału w projekcie realizowanym przez Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Data publikacji: 2019-11-06

Informujemy, że Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach WRPO 2014-2020, rozpoczął w marcu br. realizację projektu pn.:

Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim, nr projektu RPWP.07.02.02-30-0001/18.

Głównym celem realizacji programu jest poprawa jakości chodu dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa wielkopolskiego, poprzez zwiększenie dostępności do nowoczesnych metod diagnostyki i rehabilitacji.

W ramach projektu powstaje Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji, wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny m.in. zrobotyzowane systemy wykorzystujące wirtualną rzeczywistość, gdzie w ślad za światowymi trendami, stosowane będą nowoczesne metody w rehabilitacji zaburzeń chodu. Projekt jest przeznaczony dla dzieci i młodych dorosłych między 5 a 21 rokiem życia, u których rozpoznano mózgowe porażenie dziecięce.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są:
- za pośrednictwem naszej strony www, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego http://www.orsk.ump.edu.pl/wrpo/
- za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie wypełnionego skanu druku zgłoszenia uczestnictwa na adres mailowy kwalifikacjempd@orsk.ump.edu.pl - w temacie prosimy o wpisanie imienia i nazwiska dziecka lub młodego dorosłego,
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia uczestnictwa, na adres Szpitala tj: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi UM w Poznaniu, ul. 28 czerwca 1956r. 135/147, 61-545 Poznań z dopiskiem kwalifikacje - MPD - zalecamy list polecony,
- osobiście w siedzibie Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi UM w Poznaniu, w Kancelarii Szpitalnej - wejście G, parter pokój nr 24, w zamkniętej kopercie adresowanej na szpital z dopiskiem kwalifikacje - MPD.

Kryteria włączenia do programu:
1. Podpisanie druku świadomej zgody przez rodzica/opiekuna osoby aplikującej do programu na udział w programie
2. Wiek między 5 a 21 rokiem życia - określony będzie w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie na podstawie daty urodzenia
3. Rozpoznanie mózgowego porażenia dziecięcego
4. Umiejętność samodzielnego chodzenia przy pomocy zaopatrzenia ortopedycznego (kule, trójnogi, balkoniki, łuski) lub pomocy drugiej osoby
5. Możliwość przejścia minimum 4 metrów samodzielnie z wykorzystaniem ww. zaopatrzenia lub pomocy drugiej osoby
6. Możliwość komunikowania się pozwalająca na rozumienie poleceń terapeuty oraz sygnalizowanie bólu, dyskomfortu i potrzeb fizjologicznych
7. Brak przeciwwskazań do intensywnego treningu na bieżni (np. choroby układu krążenia, oddechowego o znacznym nasileniu i inne)

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 61 83 10 178, 512 019 831 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontaktmpd@orsk.ump.edu.pl

Załączniki:

 1. Zgoda (plik pdf 49KB)
 2. Deklaracja uczestnictwa (plik pdf 324KB)

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2019-10-31

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w listopadzie 2019 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Terapeuta ds. uzależnień

6.11.2019 r. w godz. 11:00-13:00

Terapeuta rodzinny

21.11.2019 r. w godz. 16:00-19:00

Psycholog

13.11.2019 r. w godz. 13:00-17:00
26.11.2019 r. w godz. 9:00-13:00

Radca prawny

8.11.2019 r. w godz. 9:00-12:00

Program Operacyjny "Pomoc żywnościowa" 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2019)

Data publikacji: 2019-10-28Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2019).

Pomoc żywnościowa przekazywana będzie w postaci paczki żywnościowej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł dla osoby w rodzinie).

W związku z powyższym prosimy osoby spełniające powyższe kryteria, zainteresowane pozyskaniem żywności o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie do 6 listopada 2019 r. w celu złożenia wniosku o przyznanie w/w pomocy.

Dane do kontaktu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A, tel. 61 44 21 183, 61 44 21 283 lub tel. kom.609519509

Dzień Seniora

Data publikacji: 2019-10-25

W dniu 24 października 2019 r. w sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora. Spotkanie zorganizowane zostało wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie i Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Wielichowie.

W spotkaniu udział wzięło około 80 osób: zaproszeni seniorzy z Wielichowa oraz członkowie ZERiI, a także przedstawiciele sołectw z gminy Wielichowo. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska oraz Dyrektor Centrum Kultury Jan Grześ.

Zastępca Kierownika OPS Monika Drgas, Przewodnicząca ZERiI Aniela Sobecka, Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska oraz Dyrektor CK Jan Grześ życzyli seniorom dużo zdrowia, szczęścia i pogody ducha.

Spotkanie uświetnił występ dzieci z Przedszkola Świat Bajek w Wielichowie, które po skończonym występie obdarowały seniorów drobnymi upominkami. Następnie wystąpiła młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Wielichowie pod kierunkiem p. Małgorzaty Rombel z programem słowno-muzycznym pt. Wstańcie, chodźmy! 19 Dzień Papieski 2019. Część artystyczna spotkała się z dużym zainteresowaniem przybyłych na spotkanie seniorów.

Uroczystość przebiegła w miłej i przyjaznej atmosferze.
Dzień SenioraDzień SenioraDzień SenioraDzień SenioraDzień SenioraDzień SenioraDzień SenioraDzień Seniora

Bezpłatne porady sepcjalistów

Data publikacji: 2019-10-01

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w październiku 2019 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Terapeuta ds. uzależnień

2.10.2019 r. w godz. 11:00-13:00

Terapeuta rodzinny

24.10.2019 r. w godz. 16:00-19:00

Psycholog

9.10.2019 r. w godz. 13:30-17:30
22.10.2019 r. w godz. 9:00-13:00

Ogłoszenie

Data publikacji: 2019-09-17

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje osoby, która podjęłaby się dostarczania obiadów osobie starszej na terenie Wielichowa. Odbiór obiadu odbywałby się od poniedziałku do piątku o godz. 13:00 z Przedszkola w Wielichowie. Osoby chętne prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wielichowie do dnia 25.09.2019 r., tel. 61 44 21 183.

Bezpłatne porady sepcjalistów

Data publikacji: 2019-08-27

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego we wrześniu 2019 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Terapeuta ds. uzależnień

4.09.2019 r. w godz. 11:00-13:00

Radca prawny

6.09.2019 r. w godz. 10:00 - 13:00

Terapeuta rodzinny

26.09.2019 r. w godz. 16:00-19:00

Psycholog

17.09.2019 r. w godz. 9:30-13:30
27.09.2019 r. w godz. 13:00-17:00

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2019-07-31

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w sierpniu 2019 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


Terapeuta ds. uzależnień

7.08.2019 r. w godz. 11:00 - 13:00

Radca prawny

2.08.2019 r. w godz. 9.00- 12.00

Jednocześnie informujemy, że w okresie wakacyjnym (tj. w lipcu i sierpniu 2019 r.) terapeuta rodzinny i psycholog nie będą przyjmować.

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2019-06-27

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w lipcu 2019 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


Terapeuta ds. uzależnień

3.07.2019 r. w godz. 11:00 - 13:00

Radca prawny

19.07.2019 r. w godz. 9.00- 12.00

Jednocześnie informujemy, że w okresie wakacyjnym (tj. w lipcu i sierpniu 2019 r.) terapeuta rodzinny i psycholog nie będą przyjmować.

Informacja

Data publikacji: 2019-06-27

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że wnioski na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze (500 +) oraz świadczenia Dobry Start (300+) można składać od 01.07.2019 r. w formie elektronicznej lub od 01.08.2019 r. w formie papierowej.
Druki wniosków są już dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie, ul. Pocztowa 16a oraz na stronie internetowej www.wielichowo.opsinfo.pl

Zmiana godzin pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie

Data publikacji: 2019-06-24

Informujemy, że z uwagi na wysoką temperaturę powietrza, w dniach od 25 do 28 czerwca 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie czynny będzie w godz. 7:00 - 14:00. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Zmiana godzin pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie

Data publikacji: 2019-06-11

Informujemy, że z uwagi na wysoką temperaturę powietrza, w dniach 11 i 12 czerwca 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie czynny będzie w godz. 7:00 - 14:00. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2019-06-03

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w czerwcu 2019 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Terapeuta ds. uzależnień

5.06.2019 r. w godz. 11:00 - 13:00

Radca prawny

7.06.2019 r. w godz. 7.30 - 10.30

Terapeuta rodzinny

27.06.2019 r. w godz. 16:00 - 19:00

Psycholog

7.06.2019 r. w godz. 8:30 -13:30
14.06.2019 r. w godz. 11:00 - 14:00


Ogród marzeń

Data publikacji: 2019-05-31

Zrzutkę pt. "Ogród marzeń" założyło Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "SERCE" przy współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Rakoniewicach. Planowane jest zagospodarowanie terenu zielonego przy siedzibie, aby obecny ogród rekreacyjny spełniał nadal formę terapeutyczną, lecz wzbogaconą o nowe elementy przestrzenne i roślinne. Ogród ma być w założeniu dostępny dla mieszkańców nie tylko gminy Rakoniewice.

Adres zrzutki: https://zrzutka.pl/8f58ja

Spotkanie w sprawie powstania Środowiskowego Domu Samopomocy

Data publikacji: 2019-05-31

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie organizacyjne dotyczące utworzenia na terenie Powiatu Grodziskiego - Środowiskowego Domu Samopomocy.

Spotkanie odbędzie się w dniu 6 czerwca 2019 r. o godz. 18.00 w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rakoniewicach przy ulicy Krystyny 30.
Informacje dodatkowe można uzyskać pod numer telefonu: 61 44 52 508 (PCPR)


Czym jest Środowiskowy Dom Samopomocy?

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. To placówka dziennego pobytu, w której osoby te mogą otrzymać opiekę i pomoc w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. To miejsce, w którym osoby niepełnosprawne mogą rozwijać swoje zainteresowania, uczyć się poruszania czasami w trudnych kwestiach, uczyć się różnych życiowych umiejętności. Według wstępnych danych na koniec kwietnia 2019 r., liczba ŚDS w Polsce wynosiła 809 zapewniając 30 165 miejsc, z których skorzystało łącznie 33 625 uczestników. W 2015 r. takich placówek było 760, a miejsc - 27,8 tys.

Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Decyzję o skierowaniu do ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w tych ośrodkach wydaje właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej lub zlecającej prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Organ może zwolnić osoby zobowiązane do odpłatności za usługi w ośrodkach wsparcia, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej odpłatności.

Szczegółowe informacje będzie można uzyskać podczas planowanego spotkania.
Spotkanie w sprawie powstania Środowiskowego Domu Samopomocy

INFORMACJA

Data publikacji: 2019-05-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje dla starszej i samotnej osoby (podopiecznej tut. OPS) używanej, sprawnej lodówki. Osoby zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem sprzętu proszone są o kontakt z OPS pod nr tel. 61 44 21 183 lub 609519509

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2019-04-29

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w maju 2019 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


Terapeuta ds. uzależnień

8.05.2019 r. w godz. 11:00 - 13:00

Radca prawny

10.05.2019 r. w godz. 9.00 - 12.00

Terapeuta rodzinny

23.05.2019 r. w godz. 16:00 - 19:00

Psycholog

6.05.2019 r. w godz. 13:15 -17:15
10.05.2019 r. w godz. 8:30 - 12:30

Informacja

Data publikacji: 2019-04-16

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2019 r. (czwartek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie będzie nieczynny. W zamian za dzień wolny od pracy Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny w dniu 27 kwietnia 2019 r. (sobota) w godz. 7:00 - 15:00.

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2019-04-02

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w kwietniu 2019 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Terapeuta ds. uzależnień

3.04.2019 r. w godz. 11:00 - 13:00

Radca prawny

12.04.2019 r. w godz. 9.00 - 12.00

Terapeuta rodzinny

25.04.2019 r. w godz. 16:00 - 19:00

Psycholog

5.04.2019 r. w godz. 8:30 -12:30
29.04.2019 r. w godz. 13:15 - 17:15

INFORMACJA dla osób niepełnosprawnych

Data publikacji: 2019-03-14

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom SERCE przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie KOŁO w Grodzisku Wlkp. oraz Starostwem Powiatu Grodziskiego planuje utworzyć Środowiskowy Dom Samopomocy w Wielichowie. Minimalna ilość osób w środowiskowym domu to 15 uczestników, jednak planuje się zabezpieczenie 20 miejsc. Zajęcia terapeutyczne odbywałyby się od poniedziałku do piątku. Planuje się zagwarantowanie dowozu uczestników na zajęcia.

Warunkiem kwalifikacji kandydata do środowiskowego domu jest wypełniony Wniosek o skierowanie do ŚDS-u na pobyt dzienny, który składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej wraz z:

- zaświadczeniem lekarskim (wydanym przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występowaniu zaburzeń psychicznych)
- zaświadczeniem lekarza rodzinnego (o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie)
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli kandydat posiada orzeczoną niepełnosprawność)

Zachęcamy do wstępnego zgłoszenia się na listę uczestników.

Kontakt: tel. 609 491 812, e-mail: kajuss@interia.eu

ZAPROSZENIE

Data publikacji: 2019-03-14

ZAPROSZENIE do udziału w zajęciach rehabilitacyjnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rakoniewicach dla osób niepełnosprawnych.

Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone są przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Serce w Rakoniewicach. Warsztaty stwarzają warunki do rozwoju i usamodzielniania osób niepełnosprawnych. Prowadzone są zajęcia w zakresie rehabilitacji społecznej oraz zawodowej.
Zapraszamy do odwiedzenia naszych Warsztatów, gdzie w pracowniach potrafimy wykonać bardzo ciekawe i często niespotykane prace - rękodzieło. Pracownie jakimi dysponujemy to pracownia rehabilitacyjna, komputerowa, plastyczna, artystyczna, pamiątkarska, techniczna, dekoracyjna, witrażu, gospodarstwa domowego i krawiecka.
Oprócz zajęć prowadzonych w pracowniach oraz zajęć dodatkowych jak: prowadzenie kabaretu "Wótezecik" oraz zajęć sportowych często uczestniczymy w piknikach, przeglądach artystycznych i plastycznych, konkursach, olimpiadach specjalnych, turniejach, spływach kajakowych, rajdach rowerowych.
Ważne są dla nas także organizowane uroczystości takie jak spotkanie wielkanocne, wigilijne, pikniki, bale.
Jesteśmy otwarci na otaczający nas świat, dlatego chętnie wyjeżdżamy na wycieczki. Organizujemy i uczestniczymy w wyjazdach czy spotkaniach, które dają nam szansę na wspólną rehabilitację i odpoczynek co integruje "warsztatową rodzinę".

Warunkiem do przyjęcia na Warsztaty jest posiadanie:
- orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (stopień umiarkowany lub znaczny) ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej
- przyjęcie na zajęcia dokonane będzie w przypadku zwolnienia się miejsca

Warsztaty Terapii Zajęciowej zapewniają bezpłatne uczestnictwo oraz dojazd na zajęcia! Zajęcia terapeutyczne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu z nami.

Dane kontaktowe:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Serce
Warsztaty Terapii Zajęciowej Rakoniewice
tel. 609 491 812, e-mail: kajuss@interia.eu

Pomoc Żywnościowa

Data publikacji: 2019-03-14
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że od 26.03.2019 do 28.03.2019 r. w siedzibie tut. OPS wydawana będzie żywność dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Wielichowo na podstawie przyjętych i zatwierdzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej wniosków. Żywność wydawana będzie w następujących godzinach:

26.03.2019 r. (wtorek) 12:00 - 18:00
27.03.2019 r. (środa) 8:00 - 14:30
28.03.2019 r. (czwartek) 8:00 - 14:30

Pomoc realizowana jest za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018.

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2019-03-01

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w marcu 2019 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Terapeuta ds. uzależnień

6.03.2019 r. w godz. 11:00 - 13:00

Radca prawny

22.03.2019 r. w godz. 9.00 - 12.00

Terapeuta rodzinny

21.03.2019 r. w godz. 16:00 - 19:00

Psycholog

1.03.2019 r. w godz. 8:30 -13:30
28.03.2019 r. w godz. 12:00 - 17:00

Informacja

Data publikacji: 2019-02-21

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje osób, które bezpłatnie przekażą meble kuchenne oraz sprzęt AGD (pralka) w celu dalszego użytkowania przez podopiecznych tut. Ośrodka Pomocy Społecznej. Nr tel. do kontaktu 61 44 21 183 lub 61 44 21 283.

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2019-02-04

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w lutym 2019 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


Terapeuta ds. uzależnień

6.02.2019 r. w godz. 11:00 - 13:00

Radca prawny

08.02.2019 r. w godz. 9.00 - 12.00

Terapeuta rodzinny

21.02.2019 r. w godz. 16:00 - 19:00

Psycholog

8.02.2019 r. w godz. 8:30 -12:30
21.02.2019 r. w godz. 14:15 - 18:15

DAJ SOBIE SZANSĘ

Data publikacji: 2019-02-01

"DAJ SOBIE SZANSĘ - program profilaktyczny nowotworów głowy i szyi" - szczegóły w załączniku

Załączniki:

 1. DAJ SOBIE SZANSĘ (plik pdf 143KB)

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2019-01-11

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w styczniu 2019 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


Terapeuta ds. uzależnień

2.01.2019 r. w godz. 11:00 - 13:00

Radca prawny

11.01.2019 r. w godz. 9.00 - 12.00

Terapeuta rodzinny

24.01.2019 r. w godz. 16:00 - 19:00

Psycholog

24.01.2019 r. w godz. 14:15 - 18:15

INFORMACJA

Data publikacji: 2019-01-08

Od 1 stycznia 2019 r. upoważniająca do wielu zniżek Karta Dużej Rodziny przysługuje tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci - bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. To zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy... paliwa. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w pok. Nr. 1

INFORMACJA

Data publikacji: 2018-12-21

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 r. (tj. poniedziałek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie będzie nieczynny.

Podstawa prawna: Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie nr 09/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 09/2018 (plik pdf 69KB)

Spotkanie przy wigilijnym stole

Data publikacji: 2018-12-19

Jak co roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przygotował Spotkanie przy wigilijnym stole dla osób starszych i samotnych z naszej gminy. Swoją obecnością zaszczycili nas : burmistrz Honorata Kozłowska, sekretarz Ewa Kasperska, przewodnicząca Rady Miejskiej Genowefa Feldfebel, dyrektor Centrum Kultury Paweł Michalski oraz ks. wikariusz Adrian Przybecki. Życzenia świąteczno-noworoczne wszystkim zebranym złożyli: kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Maria Popa oraz miejscowe władze.
W klimat Świąt Bożego Narodzenia wprowadził nas występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wielichowie pod kierunkiem państwa Małgorzaty i Leszka Rombel.
Stół przygotowany przez pracowników tut. Ośrodka Pomocy Społecznej prezentował się znakomicie . Nie zabrakło na nim tradycyjnych potraw i ciast przygotowanych przez Restaurację Fantazja i Cukiernię Danuty Grygiel z Wielichowa.
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze przy dźwiękach kolęd.
Spotkanie przy wigilijnym stoleSpotkanie przy wigilijnym stoleSpotkanie przy wigilijnym stole

WIGILIA

Data publikacji: 2018-12-11

Burmistrz Wielichowa oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie serdecznie zapraszają osoby samotne, starsze z gminy Wielichowo na spotkanie przedświąteczne przy "Wigilijnym Stole", które odbędzie się dnia 18 grudnia 2018r. o godz. 11:00 w Sali Centrum Kultury w Wielichowie, ul. Pocztowa 16.


Osoby zainteresowane proszone są o potwierdzenie swojego udziału do dnia 14 grudnia 2018 r. pod nr tel. 61 44 21 183 lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie, ul. Pocztowa 16A.

Czytaj całość publikacji "WIGILIA"

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2018-12-03

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w grudniu 2018 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Psycholog

7.12.2018 r. w godz. 8:30 - 13:30
13.12.2018 r. w godz. 14:15 - 17:15

Terapeuta ds. uzależnień

5.12.2018 r. w godz. 11:00 - 13:00

Radca prawny

14.12.2018 r. w godz. 9.00 - 12.00

Terapeuta rodzinny

13.12.2018 r. w godz. 16:00 - 19:00

Mikołajki 2018 r.

Data publikacji: 2018-12-03

W dniu 1 grudnia 2018 r. w sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyło się Spotkanie z Mikołajem zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie, przy wsparciu finansowym Gminnej Komisji Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych. Na spotkanie zaproszono 69 dzieci z terenu naszej gminy. W imprezie uczestniczyła p. Ewa Kasperka Zastępca Burmistrza Wielichowa, która obdarowała dzieci mikołajkowymi gadżetami oraz słodkimi upominkami. Podczas spotkania najmłodsi chętnie uczestniczyli w zabawach i konkursach przygotowanych przez firmę Art Kids z Poznania. Największą jednak atrakcją, jak co roku, okazała się wizyta Świętego Mikołaja, na którą dzieci z utęsknieniem czekały. Każde dziecko otrzymało od dostojnego gościa prezent oraz miało okazję do zaprezentowania swoich umiejętności, co było dla nich wielkim przeżyciem. Szczęśliwe dzieci wróciły do swoich domów.Mikołajki 2018 r.Mikołajki 2018 r.Mikołajki 2018 r.

Zarządzenie nr 09/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie z dnia 29 listopada 2018 r.

Data publikacji: 2018-11-29

w sprawie zmiany czasu pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie.

Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 09/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie z dnia 29 listopada 2018 r. (plik pdf 70KB)

INFORMACJA - Dobry start

Data publikacji: 2018-11-26

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że dnia 30 listopada 2018r. mija termin składania wniosków w sprawie ubiegania się o DOBRY START. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Pomoc Żywnościowa

Data publikacji: 2018-11-21Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że od 26.11.2018 do 28.11.2018 r. w siedzibie tut. OPS wydawana będzie żywność dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Wielichowo na podstawie przyjętych i zatwierdzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej wniosków. Żywność wydawana będzie w następujących godzinach:

26.11.2018 r. (poniedziałek) 11:00 - 18:00
27.11.2018 r. (wtorek) 8:00 - 17:00
28.11.2018 r. (środa) 8:00 - 15:00

Pomoc realizowana jest za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018.

Uzupełnienie zapytania ofertowego

Data publikacji: 2018-11-13

fepr-efs PCPR.2260-1.11/2018

Załączniki:

 1. Uzupełnienie zapytania ofertowego (plik pdf 518KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 2018-11-07

fepr-efs PCPR.2260-1.11/2018

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 5859KB)

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2018

Data publikacji: 2018-10-31CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 - czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:
a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Czytaj całość publikacji "PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2018"

Załączniki:

 1. Plakat nr 1 - pomoc żywnościowa (plik pdf 263KB)
 2. Plakat nr 2 - wydarzenie (plik pdf 263KB)
 3. Plakat nr 3 - opis wsparcia (plik pdf 461KB)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Data publikacji: 2018-10-31PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Czytaj całość publikacji "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym."

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2018-10-26

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w listopadzie 2018 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Psycholog

9.11.2018 r. w godz. 8:30 - 12:30
22.11.2018 r. w godz. 14:15 - 18:15

Terapeuta ds. uzależnień

7.11.2018 r. w godz. 11:00 - 13:00

Radca prawny

9.11.2018 r. w godz. 9.00 - 12.00

Terapeuta rodzinny

22.11.2018 r. w godz. 16:00 - 19:00

Dzień Seniora

Data publikacji: 2018-10-26

W dniu 23 października 2018r. w Sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora. Spotkanie zorganizowane zostało wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie i Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Wielichowie .

W spotkaniu udział wzięło około 80 osób: zaproszeni seniorzy z Wielichowa oraz członkowie ZERiI, a także przedstawiciele sołectw z gminy Wielichowo i przedstawiciele Stowarzyszenia Seniorów Druga Młodość w Wielichowie. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Burmistrz Wielichowa Honorata Kozlowska, ksiądz Wieńczysław Nowak - Proboszcz Parafii Św. Marii Magdaleny w Wielichowie oraz ksiądz Roman Nowak - Proboszcz Parafii Św. Mikołaja w Prochach a także Dyrektor Centrum Kultury w Wielichowie Paweł Michalski.

Kierownik OPS Maria Popa, Przewodnicząca ZERiI Aniela Sobecka i Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska życzyły seniorom dużo zdrowia, szczęścia i pogody ducha.

Spotkanie uświetnił występ dzieci z Przedszkola Świat Bajek w Wielichowie. Dyrektor Centrum Kultury zaprezentował fotorelację i omówił ważne wydarzenia historyczne związane z gminą Wielichowo, co spotkało się z dużym zainteresowaniem przybyłych na spotkanie seniorów.

Uroczystość przebiegła w miłej i przyjaznej atmosferze.
Dzień Seniora Dzień Seniora Dzień Seniora Dzień Seniora Dzień Seniora

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2018-09-27

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w październiku 2018 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Psycholog

4.10.2018 r. w godz. 8:30 - 12:30
15.10.2018 r. w godz. 13:15 - 17:15

Terapeuta ds. uzależnień

3.10.2018 r. w godz. 11:00 - 13:00

Radca prawny

12.10.2018 r. w godz. 9.00 - 12.00

Terapeuta rodzinny

18.10.2018 r. w godz. 16:00 - 19:00

Zaproszenie

Data publikacji: 2018-09-10

ZAPRASZAMY

RODZICÓW/OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
na
SPOTKANIE

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

które odbędzie się
19.09.2018 (środa) o godz. 16:00
przy ul. Krystyny 30 w Rakoniewicach


Organizatorzy spotkania:
- Burmistrz Rakoniewic
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom SERCE Rakoniewice
- Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Grodzisk Wlkp.

Odpowiedzi na wszelkie pytania udzielane pod nr tel. 609 491 812
lub pod adresem: kajuss@interia.eu

Załączniki:

 1. Zaproszenie (plik pdf 98KB)

Program Operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Data publikacji: 2018-09-06Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2018).

Pomoc żywnościowa przekazywana będzie w postaci paczki żywnościowej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (do 30.09.2018 r. - 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie, a od 1.10.2018 r. - 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł dla osoby w rodzinie).

W związku z powyższym prosimy osoby spełniające powyższe kryteria, zainteresowane pozyskaniem żywności o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie do 19 października 2018 r. w celu złożenia wniosku o przyznanie w/w pomocy.


Dane do kontaktu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A, tel. 61 44 21 183, 61 44 21 283 lub tel. kom.609519509

Środowiskowy Dom Samopomocy

Data publikacji: 2018-08-27

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych wymagają wiele zaangażowania, nie tylko samych rodziców i opiekunów. Wsparcie jest potrzebne także podmiotów i instytucji, by osobom niepełnosprawnym żyło się lepiej. Jedno jest pewne, zasługują na to. Dlatego w dniu 24.08.18r odbyło się spotkanie, na którym omówiono działalność Środowiskowego Domu Samopomocy. Organizatorami spotkania było Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom SERCE z Rakoniewic oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło z Grodziska Wlkp. Spotkanie dofinansowane zostało ze środków Centrum PISOP z Leszna przy współpracy Urzędu Gminy Rakoniewice. Prelekcja przygotowana została przez PSONI z Opalenicy oraz Środowiskowy Dom Samopomocy z Sielinka.

Tematem spotkania były zasady funkcjonowania oraz finansowania ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Na zaproszenie odpowiedziało ok. 50 osób, które aktywnie brały udział w dyskusji z prowadzącymi spotkanie oraz prelegentem. Rodzice i opiekunowie podkreślali podczas spotkania, że opiekując się swym dorosłym niepełnosprawnym dzieckiem trudno im pogodzić różne zaistniałe sytuacje, kiedy są zmuszeni gdzieś wyjechać, choć na kilka godzin, a nie mają możliwości pozostawienia dziecka samego w domu, pozbawionego odpowiedniej opieki. Ośrodek, który miałby powstać nie tylko zapewniałby opiekę, ale rozwijałby umiejętności uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, a udział w rehabilitacji rozwijałby ich samodzielność w życiu codziennym. Podczas spotkania obecni byli nie tylko rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych oraz przedstawiciele - organizatorzy spotkania, ale również P. Halasz - Wójt Gminy Kamieniec, M. Wiśniewska- przedstawicielka PCPR z Grodziska Wlkp. oraz K. Bączyk - Sołtys Rostarzewa.

Rozmawiano na temat obecnej sytuacji rodzin, które sprawują stałą opiekę, dyskutowano na temat potrzeb i problemów, czasem trudnych do rozwiązania. Obecni na spotkaniu rodzice pytali o szczegóły, m.in. na jakiej zasadzie rekrutowani są uczestnicy, gdzie kierować wniosek, czy zapewniony będzie dowóz na zajęcia, ilu pracowników będzie sprawowało opiekę i z jakimi kwalifikacjami oraz w jakich godzinach ośrodek będzie czynny. Pytań było wiele, a pierwsze spotkanie wzbudziło nadzieję, że może uda się zapewnić rehabilitację tym, którzy czekają w niektórych przypadkach od kilku lat.

Możliwość spotkania jest jednym z pierwszych kroków podejmowanych w procesie utworzenia ośrodka wsparcia. Zainteresowanie rodziców doprowadziło do ustalenia kolejnego spotkania w połowie września w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom SERCE w Rakoniewicach, na które organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy mają wśród znajomych czy rodziny osoby niepełnosprawne.
Środowiskowy Dom SamopomocyŚrodowiskowy Dom SamopomocyŚrodowiskowy Dom SamopomocyŚrodowiskowy Dom SamopomocyŚrodowiskowy Dom Samopomocy

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2018-08-22

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego we wrześniu 2018 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Psycholog

13.09.2018 r. w godz. 14:30 - 16:30
20.09.2018 r. w godz. 8:30 - 14:30

Terapeuta ds. uzależnień

5.09.2018 r. w godz. 11:00 - 13:00

Radca prawny

14.09.2018 r. w godz. 9.00 - 12.00

Terapeuta rodzinny

27.09.2018 r. w godz. 16:00 - 19:00

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2018-07-27

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w sierpniu 2018 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Psycholog

9.08.2018 r. w godz. 8:30 - 12:30
20.08.2018 r. w godz. 13:15 - 17:15

Terapeuta ds. uzależnień

1.08.2018 r. w godz. 11:00 - 13:00

Radca prawny

24.08.2018 r. w godz. 9.00 - 12.00

Terapeuta rodzinny

w lipcu i sierpniu nie przyjmuje

INFORMACJA

Data publikacji: 2018-07-20

Z przyczyn niezależnych ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej informujemy, że zmianie ulega termin wizyty radcy prawnego. Zamiast 27.07.2018 r. radca prawny będzie przyjmował 24.07.2018 r.(tj. wtorek) w godz. 9:00 - 12:00.

Informacja

Data publikacji: 2018-07-19

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że zostały ustalone dodatkowe terminy składania wniosków dotyczących świadczeń, tj. :

04.08.2018 r. sobota godz. 7.00-13.00

25.08.2018 r. sobota godz. 7.00-13.00

oraz w dniach: 06.08.2018 r., 13.08.2018 t., 20.08.2018 r., 27.08.2018 r. do godz. 17.00

POPŻ PODPROGRAM 2017 - efekty

Data publikacji: 2018-07-191. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie z terenu województwa wielkopolskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Poznaniu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 - czerwiec 2018.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
- warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
- skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
- mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
- mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
- cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
- tłuszcze (olej rzepakowy),
- dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 320 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Wielichowo.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
16.332,28 ton żywności;
1908 paczek żywnościowych;
0 posiłków;

5. W ramach Podprogramu 2017 dla 26 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 2 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
- Ekonomiczne - 0 spotkań dla 0 uczestników
- Kulinarne - 2 spotkania dla 26 uczestników

Załączniki:

 1. POPŻ PODPROGRAM 2017 - efekty (plik pdf 76KB)

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2018-06-20

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w czerwcu 2018 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Psycholog

14.06.2018 r. w godz. 14:00 - 18:00
28.06.2018 r. w godz. 8:30 - 12:30

Terapeuta ds. uzależnień

6.06.2018 r. w godz. 11:00 - 13:00

Radca prawny

15.06.2018 r. w godz. 9.00 - 12.00

Terapeuta rodzinny

21.06.2018 r. w godz. 16:00 - 19:00

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2018-06-20

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w lipcu 2018 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Psycholog

5.07.2018 r. w godz. 14:15 - 18:15
12.07.2018 r. w godz. 8:30 - 12:30

Terapeuta ds. uzależnień

4.07.2018 r. w godz. 11:00 - 13:00

Radca prawny

27.07.2018 r. w godz. 9:00 - 12:00

Terapeuta rodzinny

w lipcu i sierpniu nie przyjmuje

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW !

Data publikacji: 2018-06-12

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje o terminach składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019:

- świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy)
od 01.08.2018 r.
- świadczenie wychowawcze (500+) od 01.08.2018 r.
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego od 01.08.2018 r.
- świadczenie dobry start (300+) od 01.08.2018 r.

Zachęcamy osoby składające wniosek o świadczenia do składania wniosków drogą elektroniczną od 01.07.2018 r.

Jednocześnie informujemy, iż druki wniosków dot. powyższych świadczeń będą wydawane w siedzibie OPS Wielichowo od 01.07.2018 r.

Wzory wniosków można również pobrać klikając w link: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin

Informacja Dobry Start

Data publikacji: 2018-06-05

300 złotych - tyle wynosi świadczenie Dobry Start dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole - bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

Załączniki:

 1. Informacja Dobry Start (plik pdf 71KB)
 2. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START (plik pdf 122KB)

INFORMACJA

Data publikacji: 2018-05-29

Z dniem 25.05.2018 r. został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych w osobie:

P. Agnieszka Demichowicz
e-mail: iod@wielichowo.pl

Informacja

Data publikacji: 2018-05-28
Informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchlania dyrektywy 95/46/WE. W związku z powyższym Organizacje Partnerskie:
- Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 30
- Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności z siedzibą w Poznaniu
przy ul. Borówki 6
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przy ul. Pocztowej 16 a
realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy żywnościowej obejmujące:
1. imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby;
2. dochód osoby i rodziny;
3. powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.

WW informacja jest wiążąca od 25 maja 2018 r.

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 85KB)

INFORMACJA

Data publikacji: 2018-05-21

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje osób, które bezpłatnie przekażą komodę (maksymalna szerokość 1,50 m), w celu dalszego użytkowania przez podopiecznych tutejszego OPS. Nr tel. do kontaktu 61 44 21 183 lub 61 44 21 283

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2018-05-09

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w maju 2018 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Psycholog

7.05.2018 r. w godz. 9:00 - 13:00
14.05.2018 r. w godz. 9:00 - 13:00

Terapeuta ds. uzależnień

9.05.2018 r. w godz. 11:00 - 13:00

Radca prawny

18.05.2018 r. w godz. 9.00 - 12.00

Terapeuta rodzinny

17.05.2018 r. w godz. 16:00 - 19:00

INFORMACJA - dotycząca Karty Dużej Rodziny

Data publikacji: 2018-04-17

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że rodziny wielodzietne mogą ubiegać się o wydanie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej za pośrednictwem PIU Emp@tia , na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/karta
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/mkdr/.

Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/
znajduje się plik zawierający instrukcję wypełniania załącznika wniosku ZKDR-04.

Rodziny które posiadają już Kartę Dużej Rodziny także mogą ubiegać się o wydanie karty elektronicznej do 1 stycznia 2019r.


Sporządził:
Karolina Daktera

Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Data publikacji: 2018-04-17Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że od 19.04.2018 do 23.04.2018 r. w siedzibie tut. OPS wydawana będzie żywność dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Wielichowo na podstawie przyjętych i zatwierdzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej wniosków. Żywność wydawana będzie w następujących godzinach:
19.04.2018 r. (czwartek) 8:00 - 18:00
20.04.2018 r. ( piątek) 8:00 - 15:00
23.04.2018 r. (poniedziałek) 8:00 - 15:00

Pomoc realizowana jest za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w podprogramie 2017.

INFORMACJA

Data publikacji: 2018-04-16

Z przyczyn niezależnych ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej informujemy, że zmianie ulega termin wizyty psychologa. Zamiast 20.04.2018 r. psycholog będzie przyjmował 19.04.2018 r. w godz. 14:00 - 18:00.

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2018-04-04

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w kwietniu 2018 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Psycholog

16.04.2018 r. w godz. 9:00 - 13:00
20.04.2018 r. w godz. 14:00 - 18:00

Terapeuta ds. uzależnień

4.04.2018 r. w godz. 11:00 - 13:00

Radca prawny

13.04.2018 r. w godz. 9.00 - 12.00

Terapeuta rodzinny

19.04.2018 r. w godz. 16:00 - 19:00

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2018-03-05

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w marcu 2018 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Psycholog

5.03.2018 r. w godz. 9:00 - 13:00
29.03.2018 r. w godz. 13:00 - 17:00

Terapeuta ds. uzależnień

7.03.2018 r. w godz. 11:00 - 13:00

Radca prawny

9.03.2018 r. w godz. 11.00 - 14.00

Terapeuta rodzinny

22.03.2018 r. w godz. 16:00 - 19:00

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2018-02-01

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w lutym 2018 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Psycholog

12.02.2018 r. w godz. 13:00 -17:00
16.02.2018 r. w godz. 9:00 - 13:00
26.02.2018 r. w godz. 9:00 - 13:00

Terapeuta ds. uzależnień

7.02.2018 r. w godz. 11:00 - 13:00

Radca prawny

2.02.2018 r. w godz. 9.00 - 12.00

Terapeuta rodzinny

22.02.2018 r. w godz. 16:00 - 19:00

Warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi

Data publikacji: 2018-01-03

Załączniki:

 1. Warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi (plik pdf 65KB)

"Spotkanie Opłatkowe"

Data publikacji: 2017-12-21

Dnia 20 grudnia 2017r. w Centrum Kultury w Wielichowie odbyło się Spotkanie Opłatkowe zorganizowane przez tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej. Na uroczystość zostały zaproszone osoby starsze i samotne z Gminy Wielichowo oraz miejscowe władze. Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska i Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Maria Popa złożyły zgromadzonym gościom życzenia świąteczno - noworoczne. W niepowtarzalny klimat Świąt Bożego Narodzenia wprowadził wszystkich występ dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Wielichowie pod kierunkiem Pani Małgorzaty Rombel. Uczestnicy spotkania mile spędzili czas przy wigilijnym stole, na którym nie zabrakło tradycyjnych potraw przygotowanych przez Restaurację FANTAZJA oraz Cukiernię Danuty Grygiel. Na koniec zaproszonych gości obdarowano słodkim upominkiem. Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze przy dźwiękach kolęd.Spotkanie OpłatkoweSpotkanie OpłatkoweSpotkanie OpłatkoweSpotkanie OpłatkoweSpotkanie Opłatkowe

INFORMACJA

Data publikacji: 2017-12-11

Z przyczyn niezależnych ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej informujemy, że zmianie ulega termin wizyty psychologa. Zamiast 12.12.2017 r. psycholog będzie przyjmował 19.12.2017 r. w godz. 13:00 - 17:00.

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2017-12-05

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w grudniu 2017 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


Psycholog

12.12.2017 r. w godz. 13:00 - 17:00
21.12.2017 r. w godz. 9:00 - 13:00

Terapeuta ds. uzależnień

6.12.2017 r. w godz. 11:00 - 13:00

Radca prawny

8.12.2017 r. w godz. 9.00 - 12.00

Terapeuta rodzinny

14.12.2017 r. w godz. 16:00 - 19:00

Spotkanie z Mikołajem

Data publikacji: 2017-12-04

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie tradycyjnie już od wielu lat, przy finansowym wsparciu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zorganizował w dniu 2.12.2017 r. w Sali Centrum Kultury Spotkanie z Mikołajem. Impreza przeznaczona była dla 87 dzieci z gminy Wielichowo. W spotkaniu uczestniczyła Burmistrz Wielichowa - p. Honorata Kozłowska, która obdarowała dzieci słodkimi upominkami oraz mikołajkowymi gadżetami. Oprawę muzyczną zapewnił dj Maras, który zorganizował dla dzieci wiele zabaw oraz konkursów. Za udział w konkursach najmłodsi byli nagradzani, co zachęciło ich do aktywnego uczestnictwa w imprezie. Dodatkową atrakcją był kącik malowania buziek z którego dzieci bardzo chętnie korzystały. Do współpracy włączyły się również wolontariuszki: Łucja Michalska, Alicja Rupa i Anna Zajdowicz. Największą jednak przyjemnością okazała się wizyta Św. Mikołaja, na którą z utęsknieniem najmłodsi czekali przez cały rok. Każde dziecko otrzymało od dostojnego gościa prezent oraz miało okazję do zrobienia pamiątkowego zdjęcia, co było wielkim przeżyciem. Szczęśliwe dzieci wróciły do swoich domów. Spotkanie z MikołajemSpotkanie z MikołajemSpotkanie z MikołajemSpotkanie z MikołajemSpotkanie z Mikołajem

KOMUNIKAT ! Pomoc żywnościowa 2014-2020

Data publikacji: 2017-11-17
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że od 16.11.2017 r. w godz. 8.00 - 15.00 w siedzibie tut. OPS wydawana jest żywność dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Wielichowo na podstawie przyjętych i zatwierdzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej wniosków w sprawie przyznania żywności.

Pomoc realizowana jest za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w podprogramie 2017.

INFORMACJA

Data publikacji: 2017-11-07

Z przyczyn niezależnych ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej informujemy, że zmianie ulega termin wizyty z terapeutą ds. uzależnień. Zamiast 8 listopada 2017 r. terapeuta ds. uzależnień przyjmować będzie 15 listopada 2017 r. w godz. 11:00 - 13:00.

INFORMACJA

Data publikacji: 2017-11-03

Z przyczyn niezależnych ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej informujemy, że zmianie ulega termin wizyty psychologa. Zamiast 7.11.2017 r. psycholog będzie przyjmował 14.11.2017 r. w godz. 13:00 - 17:00.

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2017-10-26

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w listopadzie 2017 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


Psycholog

7.11.2017 r. w godz. 13:00 - 17:00
23.11.2017 r. w godz. 9:00 - 13:00


Terapeuta ds. uzależnień

8.11.2017 r. w godz. 11:00 - 13:00


Radca prawny

10.11.2017 r. w godz. 9.00 - 12.00


Terapeuta rodzinny

23.11.2017 r. w godz. 16:00 - 19:00

Dzień Seniora

Data publikacji: 2017-10-25

W dniu 17 października 2017r. w Sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora. Spotkanie zorganizowane zostało wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie i Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Wielichowie .
W spotkaniu udział wzięło około 80 osób: zaproszeni seniorzy z Wielichowa oraz członkowie Związku Emerytów, Inwalidów i Rencistów Koło w Wielichowie, a także przedstawiciele sołectw z gminy Wielichowo. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych.
Gości powitali kierownik OPS Maria Popa, przewodnicząca ZERiI Aniela Sobecka, burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska, przewodnicząca Rady Miejskiej Genowefa Feldfebel, oraz były dyrektor Centrum Kultury w Wielichowie Jan Grześ życząc zdrowia, szczęścia i pogody ducha.
Spotkanie uświetnił występ dzieci z Przedszkola Świat Bajek w Wielichowie. Seniorzy spędzili czas w miłej i serdecznej atmosferze. Spotkanie było dobrą okazją do wspólnych wspomnień, śpiewu.
Organizatorzy dziękują za pomoc wszystkim, którzy wsparli zorganizowanie tej uroczystości .
Dzień SenioraDzień SenioraDzień SenioraDzień SenioraDzień SenioraDzień Seniora

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ROBOTY BUDOWLANE

Data publikacji: 2017-10-04

fepr-efs Ogłoszenie nr 500038134-N-2017 z dnia 04-10-2017 r.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ROBOTY BUDOWLANE (plik pdf 116KB)

INFORMACJA

Data publikacji: 2017-10-02

Z przyczyn niezależnych ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej informujemy, że zmianie ulega termin wizyty psychologa. Zamiast 3.10.2017 r. psycholog będzie przyjmował 10.10.2017 r. w godz. 13:00 - 17:00.

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2017-09-26

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w październiku 2017 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


Psycholog

3.10.2017 r. w godz. 13:00 - 17:00
26.10.2017 r. w godz. 9:00 - 13:00

Terapeuta ds. uzależnień

4.10.2017 r. w godz. 11:00 - 13:00

Radca prawny

13.10.2017 r. w godz. 9.00 - 12.00

Terapeuta rodzinny

19.10.2017 r. w godz. 16:00 - 19:00

Zawiadomienie

Data publikacji: 2017-09-19

fepr-efs PCPR.2260.2-8/17

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze oferty

Załączniki:

 1. Zawiadomienie (plik pdf 314KB)

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji: 2017-09-14

fepr-efs PCPR.2260.2-8/17


Dotyczy postępowania na zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe - adaptacja pomieszczeń na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej.

Załączniki:

 1. Informacja z otwarcia ofert (plik pdf 325KB)

INFORMACJA

Data publikacji: 2017-09-13

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przypomina, iż w celu kontynuacji przyznania świadczeń wychowawczych od października 2017 r. i zasiłku rodzinnego od listopada 2017 r. niezbędne jest złożenie nowego wniosku o świadczenie wychowawcze (500+), który można złożyć we wrześniu oraz październiku bez obawy o utratę świadczeń za październik oraz nowego wniosku o zasiłek rodzinny, który można złożyć we wrześniu, październiku i listopadzie bez obawy o utratę świadczeń za listopad.

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2017-08-30

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego we wrześniu 2017 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Psycholog

04.09.2017 r. w godz. 12:00 - 16:00
14.09.2017 r. w godz. 9:00 - 13:00

Terapeuta ds. uzależnień

6.09.2017 r. w godz. 11:00 - 13:00

Radca prawny

08.09.2017 r. w godz. 9.00 - 12.00

Terapeuta rodzinny

28.09.2017 r. w godz. 16:00 - 19:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

Data publikacji: 2017-08-29

fepr-efs Ogłoszenie nr 579009-N-2017 z dnia 29.08.2017 r.

Załączniki:

 1. SIWZ (plik doc 727KB)
 2. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE (plik pdf 1160KB)
 3. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (plik pdf 6140KB)
 4. Kosztorys ofertowy, przedmiar robót (plik zip 188KB)
 5. Projekt adaptacji (plik zip 3049KB)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Data publikacji: 2017-08-22

fepr-efs PCPR.2260.2-7/17

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik pdf 315KB)

INFORMACJA

Data publikacji: 2017-08-17

Informujemy, iż w najbliższą sobotę tj. 19.08.2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny od godziny 7:00 do godziny 13:00.

Szczególnie zapraszamy osoby, które ze względów zawodowych nie mają możliwości złożenia wniosków o świadczenie wychowawcze oraz zasiłek rodzinny w godzinach urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Załączniki:

 1. Tabela obrazująca terminy wypłat świadczenia 500+ oraz zasiłku rodzinnego ze względu na termin złożenia wniosku (plik docx 18KB)

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2017-08-17

W ramach realizacji Projektu PLAN NA LEPSZE JUTRO realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. w partnerstwie ze wszystkimi ośrodkami pomocy społecznej powiatu grodziskiego i Stowarzyszenie Rodzinnej Pieczy Zastępczej Źródełko w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie w miesiącu sierpniu 2017r. odbędą się spotkania z następującymi specjalistami wg poniższego harmonogramu:

Terapeuta rodzinny:
18.08.2017r. w godz. 8.00 - 9.00

Psycholog:
18.08.2017r. w godz. 9.05 - 10.05

Załączniki:

 1. Bezpłatne porady specjalistów (plik pdf 132KB)

INFORMACJA

Data publikacji: 2017-08-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że od 1.08.2017 r. przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do wypłaty świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy przypadający od 01.11.2017r. oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń alimentacyjnych i świadczeń wychowawczych ( 500 + ) na nowy okres świadczeniowy przypadający od 01.10.2017r. INFORMACJAINFORMACJA

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji: 2017-08-07

fepr-efs PCPR.2260.2-7/17

Załączniki:

 1. Informacja z otwarcia ofert (plik pdf 330KB)

Program Operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Data publikacji: 2017-08-07Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2017).

Pomoc żywnościowa przekazywana będzie w postaci paczki żywnościowej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie).

W związku z powyższym prosimy osoby spełniające powyższe kryteria, zainteresowane pozyskaniem żywności o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie do 30 września 2017 r. w celu złożenia wniosku o przyznanie w/w pomocy.

Dane do kontaktu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A, tel. 61 44 21 183, 61 44 21 283 lub tel. kom.609519509

INKUBATOR ROZWOJU

Data publikacji: 2017-08-03

Centrum Szkoleniowe EDUCUS zaprasza do udziału w projekcie:

INKUBATOR ROZWOJU
Nr wniosku: RPWP.07.01.02-30-0050/16


Projekt realizowany przez Centrum Szkoleniowe EDUCUS w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. INKUBATOR ROZWOJU

Załączniki:

 1. INKUBATOR ROZWOJU - szczegóły (plik pdf 112KB)

Odpowiedzi na pytania

Data publikacji: 2017-08-03


PCPR.2260.2-7/17

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe - adaptacja pomieszczeń na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej.

Załączniki:

 1. Odpowiedzi na pytania (plik pdf 327KB)
 2. Załącznik nr 1 do odpowiedzi (plik zip 93KB)

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Data publikacji: 2017-08-01


PCPR.2260.2-7/17

Załączniki:

 1. Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf 338KB)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Data publikacji: 2017-08-01


Ogłoszenie nr 500006605-N-2017 z dnia 01.08.2017 r.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (plik pdf 26KB)

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW !

Data publikacji: 2017-07-25

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje o terminach składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018:

- świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy) od 01.08.2017 r.
- świadczenie wychowawcze (500+) od 01.08.2017 r.
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego od 01.08.2017 r.

Zachęcamy osoby składające wniosek o świadczenie wychowawcze (500+) na 2 i kolejne dziecko (bez dochodu) do składania wniosków drogą elektroniczną od 01.08.2017 r.

Jednocześnie informujemy, iż druki wniosków dot. powyższych świadczeń będą wydawane w siedzibie OPS Wielichowo od 01.08.2017 r.

Wzory wniosków można również pobrać klikając w link: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin

INFORMACJA

Data publikacji: 2017-07-24

Informujemy, iż w celu sprawniejszego przyjmowania i rozpatrywania wniosków o zasiłek rodzinny, świadczenia wychowawcze (500+) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego uruchomiliśmy dodatkowe terminy urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie:

1. 19.08.2017 r. (sobota) 7:00 - 13:00
2. 23.08.2017 r. (środa) 7:00 - 17:00
3. 29.08.2017 r. (wtorek) 7:00 - 17:00

Załączniki:

 1. Informator 500 + (plik pdf 658KB)

INFORMACJA

Data publikacji: 2017-07-20

Informujemy o terminach składania wniosków na kolejny okres zasiłkowy:

- świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy) od 01.08.2017 r.
- świadczenie wychowawcze (500+) od 01.08.2017 r.
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego od 01.08.2017 r.

Jednocześnie informujemy, iż druki wniosków dot. powyższych świadczeń będą wydawane w siedzibie OPS Wielichowo od 01.08.2017 r.

POPŻ PODPROGRAM 2016 - efekty

Data publikacji: 2017-07-20


Realizatorem Programu na terenie Gminy Wielichowo był Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności w Poznaniu ,
2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg, ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.
3. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 330 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
o 16.212,25 ton żywności;
o 1266 paczek żywnościowych;
o 0 posiłków;
5. W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy łącznie w 4 warsztatach edukacyjnych, w których wzięły udział 44 osoby
6. Rodzaje warsztatów:
- Kulinarne połączone z tematyką o niemarnowaniu żywności - 4 spotkania dla 44 uczestników

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

Data publikacji: 2017-07-19


Ogłoszenie nr 553058-N-2017 z dnia 18-07-2017 r.

Załączniki:

 1. SIWZ (plik doc 725KB)
 2. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE (plik pdf 972KB)
 3. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (plik pdf 6140KB)
 4. Kosztorys ofertowy - część budowlana (plik pdf 249KB)
 5. Kosztorys ofertowy - część instalacyjna (plik pdf 59KB)
 6. Projekt adaptacji - część graficzna (plik pdf 2539KB)
 7. Projekt adaptacji - część opisowa (plik pdf 893KB)
 8. Przedmiar robót - część budowlana (plik pdf 317KB)
 9. Przedmiar robót - część instalacyjna (plik pdf 39KB)

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2017-07-18

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w sierpniu 2017 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


Psycholog

23.08.2017 r. w godz. 12:00 - 16:00
29.08.2017 r. w godz. 13:00 - 17:00


Terapeuta ds. uzależnień

2.08.2017 r. w godz. 11:00 - 13:00


Radca prawny

11.08.2017 r. w godz. 9.00 - 12.00


Terapeuta rodzinny

w lipcu i sierpniu nie przyjmuje

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 2017-07-17


Ogłoszenie nr 108670 z dnia 17-07-2017 r.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (plik pdf 1195KB)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Data publikacji: 2017-07-13PCPR.2260.2-6/17

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik pdf 310KB)

Harmonogram spotkań ze specjalistami

Data publikacji: 2017-07-10W ramach realizacji Projektu PLAN NA LEPSZE JUTRO realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. w partnerstwie ze wszystkimi ośrodkami pomocy społecznej powiatu grodziskiego i Stowarzyszenie Rodzinnej Pieczy Zastępczej Źródełko w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie w miesiącu lipcu 2017r. odbędą się spotkania z następującymi specjalistami wg poniższego harmonogramu:

Terapeuta rodzinny:
14.07.2017r. w godz. 08.00 - 09.00 oraz 10.10 - 11.10
17.07.2017r. w godz. 13.00 - 14.00 oraz 15.10 - 16.10
28.07.2017r. w godz. 13.00 - 14.00 oraz 15.10 - 16.10

Psycholog:
14.07.2017r. w godz. 09.05 - 10.05 oraz 11.15 - 12.15
17.07.2017r. w godz. 14.05 - 15.05 oraz 16.15 - 17.15
28.07.2017r. w godz. 14.05 - 15.05 oraz 16.15 - 17.15

Załączniki:

 1. Harmonogram spotkań ze specjalistami (plik pdf 133KB)

Zmiana terminu wizyty psychologa

Data publikacji: 2017-07-03

Z przyczyn niezależnych ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej informujemy, że zmianie ulega termin wizyty psychologa. Zamiast 19.07.2017 r. psycholog będzie przyjmował 12.07.2017 r. w godz. 13:00 - 17:00.

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2017-07-03

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w lipcu 2017 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


Psycholog

5.07.2017 r. w godz. 13:00 - 17:00
12.07.2017 r. w godz. 13:00 - 17:00


Terapeuta ds. uzależnień

5.07.2017 r. w godz. 11:00 - 13:00


Radca prawny

7.07.2017 r. w godz. 9.00 - 12.00


Terapeuta rodzinny

w lipcu i sierpniu nie przyjmuje

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

Data publikacji: 2017-06-21Ogłoszenie nr 536003-N-2017 z dnia 2017-06-21

Załączniki:

 1. SIWZ (plik doc 724KB)
 2. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE (plik pdf 529KB)
 3. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (plik pdf 6140KB)
 4. Kosztorys ofertowy - część budowlana (plik pdf 249KB)
 5. Kosztorys ofertowy - część instalacyjna (plik pdf 59KB)
 6. Projekt adaptacji - część graficzna (plik pdf 2539KB)
 7. Projekt adaptacji - część opisowa (plik pdf 893KB)
 8. Przedmiar robót - część budowlana (plik pdf 317KB)
 9. Przedmiar robót - część instalacyjna (plik pdf 39KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2017-06-21PCPR.2260.2-5/17

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 483KB)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Data publikacji: 2017-06-13PCPR.2260.2-3/17

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik pdf 388KB)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI

Data publikacji: 2017-06-02Ogłoszenie nr 523582-N-2017 z dnia 2017-06-02

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POD NAZWĄ: Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie PLAN NA LEPSZE JUTRO.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 do SIWZ (plik doc 510KB)
 2. Ogłoszenie o zamówieniu usługi - nr 523582-N-2017 (plik pdf 5657KB)
 3. Modyfikajca SIWZ PPCR.2260.2-5_17 (plik pdf 759KB)
 4. Modyfikajca nr 2 do SIWZ PPCR.2260.2-5_17 (plik pdf 856KB)
 5. Odpowiedzi na pytania PPCR.2260.2-5_17_uczestnicy postepowania (plik pdf 860KB)
 6. Odpowiedzi nr 2 na pytania PPCR.2260.2-5_17_uczestnicy postepowania (plik pdf 430KB)
 7. SIWZ Organizacja usług szkoleniowych i doradczych (plik docx 489KB)
 8. Załącznik nr 2 do SIWZ projekt umowy (plik docx 471KB)
 9. Załącznik nr 3 do SIWZ (plik docx 536KB)
 10. Załącznik nr 4 do SWIZ Oświadczenie (plik docx 455KB)
 11. Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie (plik docx 468KB)
 12. Załącznik nr 7 do SIWZ Oświadczenie (plik docx 54KB)

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2017-06-01

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w czerwcu 2017 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


Psycholog

1.06.2017 r. w godz. 9:00 - 13:00
26.06.2017 r. w godz. 9:00 - 13:00


Terapeuta ds. uzależnień

7.06.2017 r. w godz. 11:00 - 13:00


Radca prawny

2.06.2017 r. w godz. 9.00 - 12.00


Terapeuta rodzinny

22.06.2017 r. w godz. 16:00 - 19:00

Aktualny harmonogram spotkań ze specjalistami

Data publikacji: 2017-05-25
W ramach realizacji Projektu PLAN NA LEPSZE JUTRO realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. w partnerstwie ze wszystkimi ośrodkami pomocy społecznej powiatu grodziskiego i Stowarzyszenie Rodzinnej Pieczy Zastępczej Źródełko w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie w miesiącu maju 2017r. nastąpiła zmiana terminu spotkań ze specjalistami.

Aktualny harmonogram spotkań:

Terapeuta rodzinny:

30.05.2017r. w godz. 9.00 - 10.30

Psycholog:

30.05.2017r. w godz. 11.00 - 12.30

Załączniki:

 1. Aktualny harmonogram spotkań ze specjalistami (plik doc 380KB)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

Data publikacji: 2017-05-25Przetarg nieograniczony - Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe - adaptacja pomieszczeń na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej

Czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE"

Załączniki:

 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik doc 724KB)
 2. Ogłoszenie o zamówieniu nr 515862-N-2017 z dnia 24-05-2017 r. (plik pdf 923KB)
 3. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (plik pdf 6140KB)
 4. Kosztorys ofertowy - część budowlana (plik pdf 249KB)
 5. Kosztorys ofertowy - część instalacyjna (plik pdf 59KB)
 6. Projekt adaptacji - część graficzna (plik pdf 2539KB)
 7. Projekt adaptacji - część opisowa (plik pdf 893KB)
 8. Przedmiar robót - część budowlana (plik pdf 317KB)
 9. Przedmiar robót - część instalacyjna (plik pdf 39KB)

Zmiana terminów wizyt psychologa

Data publikacji: 2017-05-22

Z przyczyn niezależnych ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej informujemy, że zmianie ulegają terminy wizyt psychologa w czerwcu. Zamiast 7.06.2017 r. i 26.06.2017 r. psycholog będzie przyjmował 1.06.2017 r. (tj.czwartek) i 26.06.2017 r. (tj. poniedziałek). w godz. 9:00 - 13:00.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 2017-05-18


Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie: "Plan na lepsze jutro".

Ogłoszenie nr 84512-2017 z dnia 2017-05-17

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (plik pdf 1438KB)

PRACA DLA WYCHOWACY KOLONII

Data publikacji: 2017-05-16

KTO MOŻE ZOSTAĆ WYCHOWAWCĄ? - szczegóły w załączeniu


Załączniki:

 1. PRACA DLA WYCHOWACY KOLONII (plik pdf 123KB)

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2017-05-15W ramach realizacji Projektu PLAN NA LEPSZE JUTRO realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. w partnerstwie ze wszystkimi ośrodkami pomocy społecznej powiatu grodziskiego i Stowarzyszenie Rodzinnej Pieczy Zastępczej Źródełko w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie odbędą się spotkania z następującymi specjalistami:

Terapeuta rodzinny:
18.05.2017r. w godz. 7.30 - 9.00
22.05.2017r. w godz. 12.00 - 13.30
2.06.2017r. w godz. 7.30 - 9.00
6.06.2017r. w godz. 12.00 - 13.30
4.07.2017r. w godz. 7.30 - 9.00
6.07.2017r. w godz. 12.00 - 13.30

Psycholog:
18.05.2017r. w godz. 9.30 - 11.00
22.05.2017r. w godz. 14.00 - 15.30
2.06.2017r. w godz. 9.30 - 11.00
6.06.2017r. w godz. 14.00 - 15.30
4.07.2017r. w godz. 9.30 - 11.00
6.07.2017r. w godz. 14.00 - 15.30

Załączniki:

 1. Bezpłatne porady specjalistów (plik pdf 132KB)

Zmiana terminu wizyty psychologa

Data publikacji: 2017-05-08

Z przyczyn niezależnych ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej informujemy, że zmianie ulega termin wizyty psychologa. Zamiast 10.05.2017 r. psycholog będzie przyjmował 17.05.2017 r. w godz. 9:00 - 13:00.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Data publikacji: 2017-05-05PCPR.2260.2-4/17

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej 750 000 Euro prowadzonego w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie: "Plan na lepsze jutro".

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert (plik pdf 858KB)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 2017-04-21Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie: "Plan na lepsze jutro".

Ogłoszenie nr 69553 - 2017 z dnia 20.04.2017 r.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (plik pdf 2318KB)

KOMUNIKAT !

Data publikacji: 2017-04-13

Dotyczy: warsztatów kulinarnych z elementami edukacyjnymi w ramach realizacji działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2016.

Załączniki:

 1. KOMUNIKAT ! - szczegóły (plik pdf 72KB)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

Data publikacji: 2017-04-13Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie: "Plan na lepsze jutro".

Ogłoszenie nr 65135 z dnia 12.04.2017 r.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty (plik doc 501KB)
 2. Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (plik doc 536KB)
 3. Załącznik nr 5a do SIWZ Wykaz zamówień (plik doc 486KB)
 4. Załącznik nr 5b do SIWZ Wykaz zamówień (plik doc 486KB)
 5. Załącznik nr 6a do SIWZ Wykaz usług doświadczenie wykonawcy (plik doc 469KB)
 6. Załącznik nr 6b do SIWZ Wykaz usług doświadczenie wykonawcy (plik doc 469KB)
 7. Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf 5103KB)
 8. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia (plik docx 472KB)
 9. Załącznik nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (plik docx 451KB)
 10. Załącznik nr 4 do SWIZ Oświadczenie (plik docx 449KB)
 11. Załącznik nr 7 do SIWZ Oświadczenie (plik docx 463KB)
 12. Załącznik nr 8 do SWIZ Oświadczenie (plik docx 54KB)
 13. Załacznik nr 9 do SWIZ Wykaz osób (plik docx 450KB)

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2017-03-31

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w okresie od kwietnia do lipca 2017 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Psycholog

05.04.2017 r. w godz. 09:00 - 13:00
19.04.2017 r. w godz. 09:00 - 13:00
10.05.2017 r. w godz. 09:00 - 13:00
24.05.2017 r. w godz. 09:00 - 13:00
07.06.2017 r. w godz. 09:00 - 13:00
28.06.2017 r. w godz. 09:00 - 13:00
05.07.2017 r. w godz. 13:00 - 17:00
19.07.2017 r. w godz. 13:00 - 17:00

Terapeuta ds. uzależnień

05.04.2017 r. w godz. 11:00 - 13:00
10.05.2017 r. w godz. 11:00 - 13:00
07.06.2017 r. w godz. 11:00 - 13:00
05.07.2017 r. w godz. 11:00 - 13:00

Radca prawny

14.04.2017 r. w godz. 09:00 - 12:00
12.05.2017 r. w godz. 09:00 - 12:00
02.06.2017 r. w godz. 09:00 - 12:00
07.07.2017 r. w godz. 09:00 - 12:00

Terapeuta rodzinny

20.04.2017 r. w godz. 16:00 - 19:00
25.05.2017 r. w godz. 16:00 - 19:00
22.06.2017 r. w godz. 16:00 - 19:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert, odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania w części.

Data publikacji: 2017-03-29Numer sprawy: PCPR.2260.2-2/17

Dotyczy postępowania na zadanie pn. "Realizację usług specjalistycznego wsparcia w projekcie Plan na lepsze jutro.

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert, odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania w części. (plik pdf 1458KB)

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Data publikacji: 2017-03-20


Projekt pn. Plan na lepsze jutro współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer sprawy: PCPR.2260.2-2/17

Dotyczy postępowania na zadanie pn. "Realizację usług specjalistycznego wsparcia w projekcie Plan na lepsze jutro.

Załączniki:

 1. PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT (plik pdf 1399KB)

Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Data publikacji: 2017-03-17

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Załączniki:

 1. Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - informacje (plik doc 74KB)

Rekrutacja do Projektu Twoje Nowe Kwalifikacje

Data publikacji: 2017-03-15Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat projektu pt. Twoje Nowe Kwalifikacje skierowanego dla kobiet, które ukończyły 30 lat, bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, z obszaru powiatów grodziskiego, kościańskiego, obornickiego i pilskiego, którego celem jest aktywizacja zawodowa kobiet poprzez organizację doradztwa, szkoleń oraz stażu.

Załączniki:

 1. Twoje Nowe Kwalifikacje - ulotka (plik pdf 513KB)

KOMUNIKAT !

Data publikacji: 2017-03-14

Pomoc żywnościowa 2014-2020


Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w dniach od 14 do 17 marca 2017 r. w godzinach od 8,00 do 15,00 w siedzibie Ośrodka wydawana będzie żywność dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Wielichowo na podstawie przyjętych i zatwierdzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej wniosków w sprawie przyznania żywności.

Pomoc realizowana jest za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w podprogramie 2016.

Informację przygotowała: M. Popa

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Data publikacji: 2017-03-10Ogłoszenie nr 41275 - 2017 z dnia 10.03.2017 r.


Informacje o zmienionym ogłoszeniu nr 37641-17 z dnia 06.03.2017 r. oraz ogłoszenie o modyfikacji SIWZ.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (plik pdf 304KB)
 2. Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ (plik pdf 1360KB)

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2017-03-08

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w miesiącu marcu 2017 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


Psycholog

15.03.2017 r. w godz. 14:00 - 18:00


Radca prawny

10.03.017 r. w godz. 9.00 - 12.00


Terapeuta rodzinny

23.03.2017 r. w godz. 16:00 - 19:00

Przetarg nieograniczony - Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie Plan na lepsze jutro

Data publikacji: 2017-03-07Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych wraz ze ściśle z tymi usługami powiązanych usług i dostaw towarów dla osób zamieszkałych na terenie powiatu grodziskiego, korzystających ze wsparcia w ramach projektu Plan na lepsze jutro.

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części:

Część 1 zamówienia: świadczenie usług poradnictwa psychologicznego, usług terapeutycznych, usług poradnictwa prawnego dla Ośrodków Pomocy Społecznej w Granowie, Rakoniewicach, Wielichowie, Kamieńcu, Grodzisku Wielkopolskim.

Część 2 zamówienia: świadczenie usług poradnictwa psychologicznego dla PCPR.

Część 3 zamówienia: : świadczenie usług terapeutycznych dla PCPR.

Część 4 zamówienia: świadczenie usług poradnictwa prawnego dla PCPR.

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Czytaj całość publikacji "Przetarg nieograniczony - Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie Plan na lepsze jutro "

Załączniki:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia (plik doc 682KB)
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty (plik doc 515KB)
 3. Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (plik doc 536KB)
 4. Załącznik nr 5a do SIWZ Wykaz zamówień (plik doc 490KB)
 5. Załącznik nr 5b do SIWZ Wykaz zamówień (plik doc 490KB)
 6. Załącznik nr 5c do SIWZ Wykaz zamówień (plik doc 490KB)
 7. Załacznik nr 5d do SIWZ Wykaz zamówień (plik doc 490KB)
 8. Załącznik nr 6a do SIWZ Wykaz usług doświadczenie wykon. (plik doc 468KB)
 9. Załącznik nr 6b do SIWZ Wykaz usług doświadczenie wykon. (plik doc 468KB)
 10. Załącznik nr 6c do SIWZ Wykaz usług doświadczenie wykon. (plik doc 468KB)
 11. Załącznik nr 6d do SIWZ Wykaz usług doświadczenie wykon. (plik doc 468KB)
 12. Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf 5482KB)
 13. Odpowiedz nr 1 na zapytanie (plik pdf 457KB)
 14. Załącznik nr 3 do SIWZ (plik docx 470KB)
 15. Załącznik nr 4a do SIWZ (plik docx 451KB)
 16. Załącznik nr 4b do SIWZ (plik docx 463KB)
 17. Załącznik nr 4c do SIWZ (plik docx 451KB)
 18. Załącznik nr 4d do SIWZ (plik docx 463KB)
 19. Załącznik nr 7 do SIWZ (plik docx 463KB)

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Data publikacji: 2017-02-16

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje o dalszej realizacji Programu Operacyjnego POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2016).

Pomoc żywnościowa przekazywana będzie w formie paczki żywnościowej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie) - uwaga! nastąpiła zmiana kryterium.

W związku z powyższym prosimy osoby spełniające powyższe kryteria zainteresowane pozyskaniem żywności o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie w celu złożenia wniosku o przyznanie w/w pomocy. Do wniosku proszę dołączyć dokumenty potwierdzające dochód rodziny/osoby lub oświadczenie o dochodzie.

Dane do kontaktu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A, tel. 61 44 21 183, 61 44 21 283 lub tel. kom.609519509

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2017-01-30

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w lutym 2017 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


Psycholog

1.02.2017 r. w godz. 14:00 - 18:00
15.02.2017 r. w godz. 14:00 - 18:00


Terapeuta ds. uzależnień

1.02.2017 r. w godz. 11:00 - 13:00


Radca prawny

17.02.2017 r. w godz. 9.00 - 12.00


Terapeuta rodzinny

23.02.2017 r. w godz. 16:00 - 19:00

Za życiem wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

Data publikacji: 2017-01-19

Od 01.01.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet i rodzin Za życiem.
Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w zakładce Świadczenia Jednorazowe świadczenie (Za życiem).

Komunikat

Data publikacji: 2017-01-16

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1 informuje, że w ramach powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej będzie można skorzystać z bezpłatnych porad specjalisty do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem telefonu 781 053 001 lub 61 44 47 281, 61 44 52 510.

PLAN NA LEPSZE JUTRO

Data publikacji: 2017-01-15

fepr-efs

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przystąpił do realizacji Projektu PLAN NA LEPSZE JUTRO realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp w partnerstwie z wszystkimi ośrodkami pomocy społecznej powiatu grodziskiego i Stowarzyszenie Rodzinnej Pieczy Zastępczej Źródełko.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014 +), Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 - Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne na lata 2014-2020 tj.: promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Realizacja Projektu od 01.12.2016 r. do 30.11.2018 r.
W ramach projektu uruchomione zostaną konkretne zadania tj.:
- ścieżka wsparcia dla rodzin zastępczych
- ścieżka wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
- wsparcie dla przyszłych i obecnych rodzin zastępczych, stanowiących otoczenie projektu
- powstanie Powiatowego Punktu Pomocy Wzajemnej

Projekt ma za zadanie także poszerzenie dotychczasowego zakresu działań profilaktycznych, ukierunkowanych na pracę z rodzinami borykającymi się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Jest działaniem prewencyjnym, ograniczającym umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej poprzez treningi i doradztwo dla rodzin biologicznych, a także zapewniającym opiekę i wychowanie przede wszystkim w rodzinnych formach pieczy zastępczej. Projekt zakłada również asystenturę rodzin w ośrodkach pomocy społecznej.

Cel główny projektu jest zgodny z celem tematycznym SZOOP WRPO Woj. Wielkopolskiego działania 7.2.1 na lata 2014-2020, tj. promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Wpisuje się on ponadto w Strategię rozwoju powiatu grodziskiego na lata 2013-2020: cel strategiczny 4: wzmocnienie systemu i usług pomocy społecznej.

Porady specjalistów

Data publikacji: 2017-01-10

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie można skorzystać z porad:

Terapeuty ds. uzależnień:

1.02.2017 r. w godz. 11:00 - 13:00
1.03.2017 r. w godz. 11:00 - 13:00
5.04.2017 r. w godz. 11:00 - 13:00
10.05.2017 r. w godz.11:00 - 13:00
7.06.2017 r. w godz. 11:00 - 13:00
5.07.2017 r. w godz. 11:00 - 13:00
2.08.2017 r. w godz. 11:00 - 13:00

Terapeuta rodzinny:

26.01.2017 r. w godz. 16:00 - 19:00
23.02.2017 r. w godz. 16:00 - 19:00
23.03.2017 r. w godz. 16:00 - 19:00
20.04.2017 r. w godz. 16:00 - 19:00
25.05.2017 r. w godz. 16:00 - 19:00
22.06.2017 r. w godz. 16:00 - 19:00

Psycholog

18.01.2017 r. w godz. 14:00 - 18:00
1.02.2017 r. w godz. 14:00 - 18:00
15.02.2017 r. w godz. 14:00 - 18:00
1.03.2017 r. w godz. 14:00 - 18:00
15.03.2017 r. w godz. 14:00 - 18:00

Radcy prawnego

13.01.2017 r. w godz. 9:00 - 12:00

Spotkanie przy Wigilijnym Stole

Data publikacji: 2016-12-22

Boże Narodzenie to czas kiedy wszyscy stają się dla siebie bardziej życzliwi, milsi i zapominają o wszelkich sporach i waśniach. To również czas radosnego świętowania, kolędowania, łamania się opłatkiem i składania sobie życzeń.

Jak co roku pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie zorganizowali w dniu 20 grudnia 2016r. Spotkanie przy Wigilijnym Stole dla osób starszych i samotnych gminy Wielichowo. Swoją obecnością i miłymi świątecznymi życzeniami zaszczycili nas specjalni goście - Burmistrz Wielichowa Pani Honorata Kozłowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Genowefa Feldgebel, Dyrektor Centrum Kultury w Wielichowie Pan Jan Grześ oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie pani Maria Popa.

Po części oficjalnej przyszedł czas na część artystyczną przygotowaną przez młodzież ze Szkoły Podstawowej w Wielichowie w formie Jasełek pt. Trzej Mędrcy i chłopiec pod kierunkiem Pani Małgorzaty Rombel. Jasełka przybliżyły tematykę i klimat Świąt Bożego Narodzenia.

Uczestnicy spotkania mile spędzili czas przy wigilijnym stole, na którym nie zabrakło tradycyjnych potraw przygotowanych przez Restaurację FANTAZJA oraz Cukiernię Danuty Grygiel. Na koniec zaproszonych gości obdarowano słodkim upominkiem.

Spotkanie upłynęło w miłej, rodzinnej atmosferze przy dźwiękach kolęd.

 Spotkanie przy Wigilijnym Stole  Spotkanie przy Wigilijnym Stole  Spotkanie przy Wigilijnym Stole  Spotkanie przy Wigilijnym Stole  Spotkanie przy Wigilijnym Stole  Spotkanie przy Wigilijnym Stole  Spotkanie przy Wigilijnym Stole

INFORMACJA

Data publikacji: 2016-12-16

W dniu 23.12.2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny. Wszelkie sprawy pilne wymagającej nagłej interwencji można zgłaszać pracownikowi socjalnemu pełniącemu dyżur pod nr tel. 609519509.

WIGILIA

Data publikacji: 2016-12-13

Burmistrz Wielichowa oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie serdecznie zapraszają osoby samotne, starsze z gminy Wielichowo na spotkanie przedświąteczne przy "Wigilijnym Stole", które odbędzie się dnia 20 grudnia 2016r. o godz. 11:00 w Sali Centrum Kultury w Wielichowie, ul. Pocztowa 16.Osoby zainteresowane proszone są o potwierdzenie swojego udziału do dnia 16 grudnia 2016r. pod nr tel. 61 44 21 183 lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie, ul. Pocztowa 16A.

Załączniki:

 1. WIGILIA (plik pdf 41KB)

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2016-12-05

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w grudniu 2016 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


Psycholog

14.12.2016 r. w godz. 14:00 - 18:00

Terapeuta rodzinny

15.12 .2016 r. w godz. 16:00 - 19:00

Terapeuta ds. uzależnień

7.12.2016 r. w godz. 11:00 - 13:00

Radca prawny

9.12 .2016 r. w godz. 9.00 - 12.00

MIKOŁAJKI

Data publikacji: 2016-12-05

W dniu 3.12.2016 r. w Sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyło się Spotkanie z Mikołajem zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przy wsparciu finansowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na spotkanie przybyło 73 dzieci. W imprezie uczestniczyła Burmistrz Wielichowa p. Honorata Kozłowska, która obdarowała dzieci mikołajkowymi gadżetami oraz słodkimi upominkami. Oprawę muzyczną zapewnił dj Maras - Marcin Domagała, który przygotował również wiele zabaw i konkursów. Dodatkową atrakcją był kącik malowania buziek z którego dzieci bardzo chętnie korzystały. Do współpracy włączyły się również wolontariuszki : Alicja Rupa, Anna Zajdowicz i Łucja Michalska. Ostatnią, najmilszą częścią spotkania okazała się wizyta Świętego Mikołaja, na którą dzieci bardzo czekały. Podczas wizyty Św. Mikołaj wręczył każdemu dziecku słodki prezent zapewniając przy tym mnóstwo uśmiechu. Zadowolone dzieci wróciły do swoich domów. MIKOŁAJKIMIKOŁAJKIMIKOŁAJKIMIKOŁAJKI

PLAN NA LEPSZE JURO

Data publikacji: 2016-12-05

fepr-efs

W środę 30 listopada, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp., Pani Agnieszka Brambor-Nolka, przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Grodziskiego Pani Ewy Smoczyńskiej, podpisała umowę na dofinansowanie projektu realizowanego w partnerstwie - PLAN NA LEPSZE JUTRO.

PLAN NA LEPSZE JUTRO jest projektem partnerskim realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. oraz wszystkimi Ośrodkami Pomocy Społecznej działającymi w powiecie grodziskim, tj. OPS w Granowie, OPS w Grodzisku Wlkp., OPS w Kamieńcu, OPS w Rakoniewicach, OPS w Wielichowie. Partnerem spoza sektora finansów publicznych jest Stowarzyszenie Rodzinnej Pieczy Zastępczej ŹRÓDEŁKO. Wsparciem objętych zostanie: grupa pieczy zastępczej i młodzież wchodząca w proces usamodzielnienia (91os), grupa rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi (77os) oraz kandydaci na rodziny zastępcze stanowiące otoczenie projektu.

Czytaj całość publikacji "PLAN NA LEPSZE JURO"

APEL DO MIESZKAŃCÓW

Data publikacji: 2016-11-15

Zbliżająca się zima to najtrudniejsza pora roku dla osób żyjących w niedostatku. Zapewnienie osobom potrzebującym ciepłego ubrania, ciepłego posiłku, schronienia jest rzeczą najważniejszą w okresie niskich temperatur. Okres ten jest szczególnie dotkliwy dla osób bezdomnych i ubogich. Zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Gminy Wielichowo o sygnalizowanie niepokojących sytuacji w najbliższym otoczeniu.
Zwracamy uwagę na potrzebę obserwowania potencjalnych miejsc przebywania osób samotnych i bezdomnych m.in. opuszczonych lokali, baraków, klatek schodowych, i parków. Bardzo ważna jest także sytuacja osób starszych i niepełnosprawnych.
Nie zawsze mogą oni liczyć na pomoc najbliższej rodziny. Zbliżająca się zima może zagrażać ich życiu, przede wszystkim z powodu braku środków finansowych na zapewnienie ogrzewania mieszkania w czasie zimy. W przypadku dostrzeżenia w/w sytuacji w najbliższym otoczeniu należy kontaktować się z :

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wielichowie
ul. Pocztowa 16A
tel. 61 44 21 183, 61 44 21 283
Tel. kom. 609 519 509

Komendą Powiatową Policji w Grodzisku Wlkp.
ul. 27 Stycznia 16
tel. 61 44 44 200
tel. alarmowy - 997

Pogotowie Ratunkowe - tel. alarmowy - 999

Jednolity ogólnoeuropejski nr alarmowy - 112POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Data publikacji: 2016-11-10

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2016).

Pomoc żywnościowa przekazywana będzie od 24.11.2016 r., w postaci paczki żywnościowej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie) .
W związku z powyższym prosimy osoby spełniające powyższe kryteria zainteresowane pozyskaniem żywności o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie w celu złożenia wniosku o przyznanie w/w pomocy.

Dane do kontaktu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A, tel. 61 44 21 183, 61 44 21 283 lub tel. kom.609519509

Film w formie instrukcji, co należy zrobić, aby móc otrzymać pomoc żywnościową w ramach Programu, został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
strona www.mpips.gov.pl

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020

Data publikacji: 2016-10-31

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Załączniki:

 1. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020 (plik doc 101KB)

Dzień Seniora

Data publikacji: 2016-10-27

W dniu 20 października 2016r. w Sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora. Spotkanie zorganizowane zostało wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie i Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Wielichowie oraz Centrum Kultury.

W spotkaniu udział wzięło około 70 osób: zaproszeni seniorzy z Wielichowa oraz członkowie Związku Emerytów, Inwalidów i Rencistów Koło w Wielichowie, a także przedstawiciele sołectw z gminy Wielichowo. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych, kościelnych oraz Centrum Kultury.

Gości powitali kierownik OPS Maria Popa, przewodnicząca ZERiI Aniela Sobecka, burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska, przewodnicząca Rady Miejskiej Genowefa Feldfebel, ksiądz kanonik Wieńczysław Nowak , ksiądz proboszcz Roman Nowak oraz dyrektor Centrum Kultury w Wielichowie Jan Grześ życząc zdrowia, szczęścia i pogody ducha.

Spotkanie uświetnił występ dzieci z Przedszkola Świat Bajek w Wielichowie a następnie Pan Paweł Michalski z Centrum Kultury w Wielichowie przedstawił prezentację multimedialną na temat Dolina rzeki Obry.

W trakcie biesiadowania uczestnicy spotkania degustowali potrawy przygotowane przez Restaurację Fantazja oraz słodkie wypieki z wielichowskiej cukierni Pani Danuty Grygiel.

Spotkanie było dobrą okazją do wspólnych wspomnień, śpiewu, przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze.
Organizatorzy dziękują za pomoc wszystkim, którzy wsparli zorganizowanie tej uroczystości .
Dzień Seniora Dzień Seniora Dzień Seniora Dzień Seniora Dzień Seniora Dzień Seniora Dzień Seniora Dzień Seniora

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2016-10-25

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w listopadzie 2016 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


Psycholog

2.11.2016 r. w godz. 14:00 - 18:00
16.11.2016 r. w godz. 14:00 - 18:00
30.11.2016 r. w godz. 14:00 - 18:00

Terapeuta ds. uzależnień

2.11.2016 r. w godz. 11:00 - 13:00


Radca prawny

4.11.2016 r. w godz. 9.00 - 12.00


Terapeuta rodzinny

24.11.2016 r. w godz. 16:00 - 19:00

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Data publikacji: 2016-10-19

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A na stanowisko urzędnicze - księgowa, 1/2 etatu pracy, praca od 01.12.2016 r.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy (plik doc 30KB)

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2016-09-29

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w październiku 2016 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


Psycholog

5.10.2016 r. w godz. 14:00 - 18:00
19.10.2016 r. w godz. 14:00 - 18:00

Terapeuta rodzinny

20.10 .2016 r. w godz. 16:00 - 19:00

Terapeuta ds. uzależnień

5.10.2016 r. w godz. 11:00 - 13:00

Radca prawny

7.10 .2016 r. w godz. 9.00 - 12.00

WARSZTATY

Data publikacji: 2016-09-28

Warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi w ramach realizacji działań towarzyszących Programowi Operacyjnemu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2015.

Załączniki:

 1. WARSZTATY - szczegóły (plik pdf 66KB)

Program Operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Data publikacji: 2016-09-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2016).

Pomoc żywnościowa przekazywana będzie w postaci paczki żywnościowej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie).

W związku z powyższym prosimy osoby spełniające powyższe kryteria, zainteresowane pozyskaniem żywności o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie do 30 września 2016 r. w celu złożenia wniosku o przyznanie w/w pomocy.

Dane do kontaktu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A, tel. 61 44 21 183, 61 44 21 283 lub tel. kom.609519509

HUFIEC PRACY

Data publikacji: 2016-09-14

Projekt "Akcja aktywizacja - EFS"


Wychodzimy z inicjatywą objęcia wsparciem osób w wieku 16 - 17 lat i poprawą ich sytuacji na rynku pracy poprzez udział w projekcie Akcja aktywizacja - EFS. - szczegóły w załączniku

Załączniki:

 1. Projekt Akcja aktywizacja (plik pdf 43KB)

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2016-08-27

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego we wrześniu 2016 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


Psycholog

21.09.2016 r. w godz. 14:00 - 18:00

Terapeuta rodzinny

22.09.2016 r. w godz. 16:00 - 19:00

Terapeuta ds. uzależnień

7.09.2016 r. w godz. 11:00 - 13:00

Radca prawny

9.09.2016 r. w godz. 9.00 - 12.00

Informacja w sprawie składania wniosków i wypłat świadczeń na okres zasiłkowy 2016/2017

Data publikacji: 2016-08-18

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017
będą przyjmowane od dnia 1 września 2016r.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2016r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2016r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2016r. do 30 listopada 2016r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 grudnia 2016r. Art. 26 Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28
listopada 2003r. ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 114 z zm.)

Czytaj całość publikacji "Informacja w sprawie składania wniosków i wypłat świadczeń na okres zasiłkowy 2016/2017 "

Informacja w sprawie składania wniosków i wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2016/2017

Data publikacji: 2016-07-07

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2016/2017 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2016r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2016r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2016r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2016r. do 31 października 2016r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2016r. Art. 20 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. ( tekst jednolity: Dz. U z 2015 poz. 859 z zm.)

Wniosek 500+ do 1 lipca, świadczenie od kwietnia

Data publikacji: 2016-06-29

logo

Jeśli są jeszcze rodziny, które nie złożyły wniosku o świadczenie wychowawcze, to zachęcam, aby zrobiły to do 1 lipca. Dzięki temu otrzymają wsparcie także za poprzednie 3 miesiące - mówi Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Jeśli złożymy wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016, gmina będzie miała do trzech miesięcy na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenie wychowawczego.

Jeśli nasz wniosek złożymy do 1 lipca, ale będą w nim błędy to gmina wezwie nas do poprawienia wniosku. Będziemy mieli na to do 14 dni. Jeśli we wniosku będzie brakować np. dodatkowych dokumentów wówczas gmina poprosi nas o uzupełnienie go w terminie od 14 do 30 dni (dokładny termin wyznacza gmina). Np. jeżeli złożymy wniosek 1 lipca 2016 r. i będzie on zawierał błędy wówczas gmina wezwie nas do ich poprawienia. Jeżeli zrobimy to w terminie wyznaczonym przez gminę wówczas otrzymamy świadczenie wychowawcze od 1 kwietnia 2016 r.

W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r. obowiązuje zasada, że jeśli złożymy wniosek do 10. dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc nastąpią do końca tego miesiąca. Czyli, jeżeli złożymy wniosek 8 sierpnia, to decyzja i pieniądze trafią do nas do końca sierpnia.

Wniosek złożony po 10. dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i pieniądze trafią do rodziców do końca kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony. Czyli, jeżeli złożymy wniosek 17 sierpnia, to świadczenie otrzymamy do końca września, ale również za sierpień.

Wniosek o rodzina 500 plus trzeba będzie składać co roku. Jest to konieczne ze względu na ew. zmianę sytuacji materialnej rodziny, a także np. ukończenie przez dzieci 18 lat. Tegoroczne decyzje obowiązują do 30 września 2017 r. W kolejnych latach prawo do świadczenia będzie ustalane na 1 rok - od 1 października do 30 września. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku.

UWAGA KONKURS!!!!

Data publikacji: 2016-06-28

ZDOBĄDŹ UNIJNE FUNDUSZE NA POMOC DLA OSÓB I/LUB RODZIN ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, A TAKŻE OSÓB W ICH OTOCZENIU, ŚRODOWISK LUB LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM!

Załączniki:

 1. Pismo WUP w Poznaniu (plik pdf 395KB)
 2. Plakat promujący konkurs (plik pdf 1467KB)
 3. Ulotka promująca konkurs (plik pdf 3189KB)

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2016-06-27

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w lipcu 2016 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


Psycholog

6.07.2016 r. w godz. 14:00 - 18:00
20.07.2016 r. w godz. 14:00 - 18:00


Terapeuta ds. uzależnień

6.07.2016 r. w godz. 11:00 - 13:00

Radca prawny

15.07.2016 r. w godz. 9.00 - 12.00

Informacja dot. dożywiania dzieci w szkole w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Data publikacji: 2016-06-17

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że do dnia 30 sierpnia 2016 roku można składać wnioski z prośbą o pomoc w zakupie posiłków dla dzieci w szkole w roku szkolnym 2016/2017 w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Pomoc w formie posiłku w szkole może być przyznana nieodpłatnie uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego tj. kwoty 514 zł na osobę w rodzinie oraz przy jednoczesnym wystąpieniu jednej z dysfunkcji wymienionej w art. 7 pkt. 2-15. Podstawa prawna: art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).

Program Operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Data publikacji: 2016-06-16

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2016).

Pomoc żywnościowa przekazywana będzie w postaci paczki żywnościowej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie) .

W związku z powyższym prosimy osoby spełniające powyższe kryteria zainteresowane pozyskaniem żywności o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie w celu złożenia wniosku o przyznanie w/w pomocy.

Dane do kontaktu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A, tel. 61 44 21 183, 61 44 21 283 lub tel. kom.609519509

INFORMACJA

Data publikacji: 2016-06-10

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje o uruchomieniu nowych numerów kontaktowych do poszczególnych sekcji:

605 596 901 - Sekcja świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych (Rodzina 500 +)

605 262 309 - Wsparcie rodziny - asystent rodziny


Pozostałe numery kontaktowe pozostają bez zmian.

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2016-05-25

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w czerwcu 2016 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


Psycholog

1.06.2016 r. w godz. 14:00 - 18:00
22.06.2016 r. w godz. 14:00 - 18:00

Terapeuta ds. uzależnień

1.06.2016 r. w godz. 11:00 - 13:00

Radca prawny

10.06.2016 r. w godz. 9.00 - 12.00

Terapeuta rodzinny

23.06.2016 r. w godz. 16:00 - 19:00

Realizacja Programu Rodzina 500 plus w gminie Wielichowo

Data publikacji: 2016-05-12

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w ramach w/w programu przyjęto 579 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego 35 wniosków oczekuje jeszcze na ustalenie uprawnień i wydanie decyzji. Świadczenie wypłacono już 544 rodzinom na łączną kwotę 433 700,00 zł.

Ponadto informujemy, że 6 maja br. gościliśmy 3 pracowników z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu promujących działania w ramach Programu Rodzina 500 plus.
Realizacja Programu Rodzina 500 plus w gminie WielichowoRealizacja Programu Rodzina 500 plus w gminie Wielichowo

INFORMACJA

Data publikacji: 2016-04-19

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że
od dnia 21 kwietnia 2016r. w godzinach od 7.30 do 14.30
wydawana będzie II tura żywności dla osób zakwalifikowanych
do w/w pomocy w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020
współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

INFORMACJA

Data publikacji: 2016-04-12

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje osób, które bezpłatnie przekażą sprzęt AGD (lodówka, pralka), w celu dalszego użytkowania przez podopiecznych tut. Ośrodka Pomocy Społecznej. Nr tel. do kontaktu 61 44 21 183 lub 61 44 21 283.

Informacja

Data publikacji: 2016-04-01

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że wnioski dot. świadczenia wychowawczego będą wydawane i przyjmowane dodatkowo w sobotę 9 i 23 kwietnia 2016 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej - ul. Pocztowa 16 A, w godz. 9:00-14:00.

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2016-03-29

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w kwietniu 2016 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


Psycholog

6.04.2016 r. w godz. 14:00 - 18:00
20.04.2016 r. w godz. 14:00 - 18:00


Terapeuta ds. uzależnień

6.04.2016 r. w godz. 11:00 - 13:00


Radca prawny

15.04.2016 r. w godz. 9.00 - 12.00


Terapeuta rodzinny

21.04.2016 r. w godz. 16:00 - 19:00

Wnioski - Rodzina 500 plus

Data publikacji: 2016-03-23

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że od 1 kwietnia 2016 r. przyjmujemy wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 plus. Wnioski są już dostępne w siedzibie tut. OPS w godz. 7:00 - 15:00, a także na stronie internetowej www.wielichowo.opsinfo.pl, w zakładce DRUKI. Ponadto wnioski można również pobrać ze strony Urzędu Miejskiego www.wielichowo.pl.

W sprawach świadczeń można kontaktować się również telefonicznie pod numerem telefonu 61 44 21 183 lub 61 44 21 283.

zdjęcie

Program Rodzina 500 +

Data publikacji: 2016-03-03

logo


Wniosek i oświadczenia w załącznikach.

Załączniki:

 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (plik pdf 2418KB)
 2. OŚWIADCZENIE NR 1 (plik pdf 1045KB)
 3. OŚWIADCZENIE NR 2 (plik pdf 273KB)
 4. OŚWIADCZENIE NR 3 (plik pdf 172KB)
 5. OŚWIADCZENIE NR 4 (plik pdf 163KB)

Ogłoszenie o naborze

Data publikacji: 2016-03-01

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń wychowawczych 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy, praca od 01.04.2016 r.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik doc 38KB)

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2016-02-29

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w marcu 2016 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


Psycholog

9.03.2016 r. w godz. 14:00 - 17:00
23.03.2016 r. w godz. 14:00 - 17:00


Terapeuta ds. uzależnień

2.03.2016 r. w godz. 11:00 - 13:00


Radca prawny

18.03.2016 r. w godz. 9.00 - 12.00


Terapeuta rodzinny

17.03.2016 r. w godz. 16:00 - 19:00

Rodzina 500 plus

Data publikacji: 2016-02-25

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że od 1 kwietnia 2016 r. przyjmujemy wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 plus.

Wnioski będą dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w wersji papierowej od 20 marca 2016 r.

Załączniki:

 1. Rodzina 500 plus- informator 1 (plik pdf 1896KB)
 2. Rodzina 500 plus - informator 2 (plik pdf 228KB)
 3. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (plik pdf 177KB)

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

Data publikacji: 2016-02-22

Od dnia 23.02.2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Warsztaty kulinarne

Data publikacji: 2016-02-22

Warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi w ramach realizacji działań towarzyszących Programowi Operacyjnemu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2015.

Załączniki:

 1. Warsztaty kulinarne - szczegóły w załączniku (plik pdf 79KB)

PROGRAM POMOCY DZIECIOM - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Data publikacji: 2016-02-10

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi
w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać o roczne stypendium Stowarzyszenia
SPES.

Nabór wniosków trwa do 20 marca br.

Czytaj całość publikacji "PROGRAM POMOCY DZIECIOM - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym"

Załączniki:

 1. PROGRAM POMOCY DZIECIOM (plik pdf 548KB)

Komunikat!

Data publikacji: 2016-02-06

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj całość publikacji "Komunikat!"

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2016-02-02

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w miesiącu lutym 2016 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Psycholog

10.02.2016 r. w godz. 14:00 - 17:00
24.02.2016 r. w godz. 14:00 - 17:00

Terapeuta ds. uzależnień

3.02.2016 r. w godz. 11:00 - 13:00

Radca prawny

19.02.2016 r. w godz. 9.00 - 12.00

Terapeuta rodzinny

18.02.2016 r. w godz. 16:00 - 19:00

500 plus - uwaga na próby wyłudzenia

Data publikacji: 2016-01-25

W związku z powstającymi stronami internetowymi, na których można pobrać wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego informujemy, że są to próby wprowadzenia w błąd obywateli w żaden sposób niezwiązane z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie darmowy. Będzie można go składać od momentu startu programu. Wniosek będzie opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i będzie udostępniony na stronie internetowej ministerstwa oraz naszej stronie internetowej.

Czytaj całość publikacji "500 plus - uwaga na próby wyłudzenia"

INFORMACJA

Data publikacji: 2016-01-13

Informujemy, że od 4 stycznia 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zajmuje się prowadzeniem spraw związanych z przyjmowaniem wniosków, wyliczaniem dodatków mieszkaniowych i ryczałtów oraz dodatków energetycznych.

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2016-01-13

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w miesiącu styczniu 2016 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


Psycholog

14.01.2016 r. w godz. 15:00 - 17:00
27.01.2016 r. w godz. 15:00 - 17:00


Terapeuta ds. uzależnień

w miesiącu styczniu 2016 r. nie przyjmuje


Radca prawny

15.01.2016 r. w godz. 10.00 - 13.00


Terapeuta rodzinny

21.01.2016 r. w godz. 16:00 - 19:00

NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE: ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Data publikacji: 2016-01-13

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne - świadczenie rodzicielskie. Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 5 sierpnia 2015 r. i weszła w życie 1 stycznia 2016 r.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Czytaj całość publikacji "NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE: ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE "

Spotkanie przy stole wigilijnym

Data publikacji: 2015-12-29

Boże Narodzenie to szczególny okres uczuć i wiary. Rozświetlona choinka, obrus biały, dźwięk kolęd i zapach potraw wigilijnych kojarzą się z rodzinnym świętem, ale są też samotni, którzy nie zasiądą tego dnia do rodzinnego wigilijnego stołu. Dla tych osób pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie dnia 22 grudnia 2015r. zorganizowali Spotkanie przy stole wigilijnym by wspólnie z nimi połamać się opłatkiem - symbolem pojednania. Do życzeń dołączyła się Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowa p. Honorata Kozłowska, Przewodnicząca Rady Miasta p. Genowefa Feldfebel oraz Dyrektor Centrum Kultury- p. Jan Grześ. Spotkanie wigilijne rozpoczęło się modlitwą poprowadzoną przez księży Marka Smólskiego i Jana Świerniaka oraz wspólnym odśpiewaniem kolędy Wśród nocnej ciszy. W świąteczną atmosferę wprowadziły nas Jasełka Bożonarodzeniowe przygotowane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wielichowie pod kierunkiem p. Małgorzaty Rombel. Na stole pojawiły się tradycyjne potrawy wigilijne przygotowane przez Restaurację FANTAZJA z Wielichowa. Na koniec goście zostali obdarowani słodkim upominkiem. Spotkanie upłynęło w miłej przyjaznej atmosferze przy blasku świec i dźwiękach kolęd.Spotkanie przy stole wigilijnym Spotkanie przy stole wigilijnym Spotkanie przy stole wigilijnym Spotkanie przy stole wigilijnym

INFORMACJA

Data publikacji: 2015-12-23

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2015 r. (tj. czwartek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie będzie nieczynny.
Podstawa prawna: Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie nr 04/2015 z dnia 23 listopada 2015 r.

Spotkanie przy wigilijnym stole

Data publikacji: 2015-12-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie
informuje, że dnia 22 grudnia 2015 r. o godz. 11.00
organizuje dla osób starszych i samotnych z gminy Wielichowo

Spotkanie przy wigilijnym stole",

które odbędzie się w Sali Centrum Kultury w Wielichowie,
ul. Pocztowa 16.


Osoby chętne do wzięcia udziału w spotkaniu serdecznie zapraszamy.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 17 grudnia 2015 r.
pod nr tel. 61 44 21 183.


Maria Popa
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wielichowie

Czytaj całość publikacji "Spotkanie przy wigilijnym stole "

Załączniki:

 1. Spotkanie przy wigilijnym stole (plik doc 93KB)

MIKOŁAJKI

Data publikacji: 2015-12-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie, tradycyjnie już od wielu lat, przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta i Gminy zorganizował dla dzieci Spotkanie z Mikołajem. Impreza odbyła się w dniu 5 grudnia 2015 r. w Sali Centrum Kultury, gdzie zgromadziło się 91 dzieci. Swoją obecnością zaszczycili nas goście: Burmistrz Miasta i Gminy - Pani Honorata Kozłowska wraz z pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy - Panem Eugeniuszem Utracikiem, którzy obdarowali dzieci mikołajkowymi gadżetami i słodkimi upominkami, życząc przy tym dobrej zabawy.

Dla dzieci przygotowano wiele zabaw ruchowych i konkursów, w których chętnie brały udział . Największą jednak atrakcją - jak co roku, okazał się Św. Mikołaj, który oprócz słodkich prezentów przywiózł ze sobą mnóstwo uśmiechu. Oczekiwana przez cały rok wizyta przebiegła w miłej atmosferze. Dzieci zadowolone wróciły do swoich domów.
MIKOŁAJKI MIKOŁAJKI MIKOŁAJKI MIKOŁAJKI

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2015-12-01

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w miesiącu grudniu 2015 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


Psycholog

3.12.2015 r. w godz. 16:00 - 18:00
17.12.2015 r. w godz. 16:00 - 18:00


Terapeuta ds. uzależnień

2.12.2015 r. w godz. 11:00 - 13:00


Radca prawny

4.12.2015 r. w godz. 9.00 - 12.00


Terapeuta rodzinny

10.12.2015 r. w godz. 16:00 - 19:00

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2015-10-28

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w miesiącu listopadzie 2015 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


Psycholog

5.11.2015 r. w godz. 15:00 - 17:00
19.11.2015 r. w godz. 16:00 - 18:00


Terapeuta ds. uzależnień

4.11.2015 r. w godz. 11:00 - 13:00

Radca prawny

6.11.2015 r. w godz. 9.00 - 12.00

Terapeuta rodzinny

19.11.2015 r. w godz. 16:00 - 19:00

Dzień Seniora

Data publikacji: 2015-10-26

Dnia 22 października 2015r. w sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyło się spotkanie z Seniorami naszej gminy, które zostało zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie i Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Wielichowie. Wspaniała jesienna pogoda dopisała. Z zaproszenia skorzystało 90 osób.

Seniorów powitali: Kierownik OPS Maria Popa, Przewodnicząca ZEiR Aniela Sołecka, Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska, Przewodnicząca Rady Genowefa Feldfebel , Ks. kanonik Wieńczysław Nowak oraz Dyrektor CK Jan Grześ życząc zdrowia, szczęścia, pogody ducha. Wspólnie odśpiewano STO LAT.

Po części oficjalnej wystąpiła młodzież z Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów z Wielichowa pod kierownictwem Damiana Popiołkiewicza, seniorzy również chętnie się prezentowali: śpiewali piosenki, recytowali wiersze, opowiadali kawały.

Spotkanie upłynęło w miłej i przyjaznej atmosferze.
Dzień Seniora Dzień Seniora Dzień Seniora Dzień Seniora Dzień Seniora

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2015-09-29

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w miesiącu październiku 2015 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


Psycholog

6.10.2015 r. w godz. 8:30 - 10:00
13.10.2015 r. w godz. 8:30 - 10:00
20.10.2015 r. w godz. 8:30 - 10:00
27.10.2015 r. w godz. 8:30 - 10:00

Terapeuta ds. uzależnień

7.10.2015 r. w godz. 11:00 - 13:00

Radca prawny

16.10.2015 - od 9.00 - do 12.00

Terapeuta rodzinny

22.10.2015 r. w godz. 16:00 - 19:00

Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 01 listopada 2015r.

Data publikacji: 2015-09-08

Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 01 listopada 2015r. - w załączeniu

Załączniki:

 1. Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 01 listopada 2015r. (plik doc 31KB)

INFORMACJA

Data publikacji: 2015-08-24

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że od dnia 1 października 2015 r. nastąpi wzrost kryteriów oraz niektórych świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z poniższą tabelą.

Załączniki:

 1. INFORMACJA - tabela (plik doc 27KB)
 2. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 lipca 2015 r. (plik pdf 95KB)

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2015-08-24

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w miesiącu wrześniu 2015 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Psycholog

1.09.2015 r. w godz. 8:30 - 10:00
8.09.2015 r. w godz. 8:30 - 10:00
15.09.2015 r. w godz. 8:30 - 10:00
22.09.2015 r. w godz. 8:30 - 10:00

Terapeuta ds. uzależnień

2.09.2015 r. w godz. 11:00 - 13:00

Radca prawny

18.09.2015 r. w godz. 9:00 - 12:00

Terapeuta rodzinny

24.09.2015 r. w godz. 16:00 - 19:00

RADCA PRAWNY - JACEK CHORĄZIAK

Data publikacji: 2015-08-05

Terminy wizyt :

21.08.2015 - od 9.00 - do 12.00
18.09.2015 - od 9.00 - do 12.00
16.10.2015 - od 9.00 - do 12.00
06.11.2015 - od 9.00 - do 12.00
04.12.2015 - od 9.00 - do 12.00

Informacja w sprawie składania wniosków i wypłat świadczeń na okres zasiłkowy 2015/2016

Data publikacji: 2015-07-22

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2015/2016 będą przyjmowane od dnia 1 września 2015r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2015r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2015r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2015r. do 30 listopada 2015r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 grudnia 2015r. Art. 26 Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (Dz. U. z 2015r. poz. 114)

Informacja w sprawie składania wniosków i wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2015/2016

Data publikacji: 2015-07-22

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2015/2016 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2015r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2015r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2015r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2015r. do 31 października 2015r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2015r. Art. 20 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. ( Dz. U z 2012 poz. 1228 z zm.)

Informacja dot. dożywiania dzieci w szkole

Data publikacji: 2015-07-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że do dnia 28 sierpnia 2015 roku można składać wnioski na dożywianie dzieci w szkole w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Pomoc w formie posiłku w szkole może być przyznana nieodpłatnie uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego tj. kwoty 456 zł na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. W przypadku przekroczenia kryterium pomoc rodzinom będzie przyznawana na zasadzie zwrotu części lub całości poniesionych kosztów w oparciu o Uchwałę Nr XXX/184/2014 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 marca 2014 r.

PSYCHOLOG - PAULINA NADOBNIK

Data publikacji: 2015-05-19

Terminarz wizyt

Załączniki:

 1. Terminarz (plik doc 24KB)

Programu Stypendiów Pomostowych 2015/2016

Data publikacji: 2015-04-27

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy ANR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XIV edycji Programu Stypendiów Pomostowych 2015/2016".

Zgodnie z § 3 "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2015/2016" program adresowany jest tylko do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2015 roku.

Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.

Czytaj całość publikacji "Programu Stypendiów Pomostowych 2015/2016"

Plakat STOP PRZEMOCY

Data publikacji: 2015-03-30

plakat


plakat1

PROGRAM POMOCY DZIECIOM - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Data publikacji: 2015-03-17

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Załączniki:

 1. PROGRAM POMOCY DZIECIOM - informacje (plik pdf 121KB)
 2. PROGRAM POMOCY DZIECIOM - plakat (plik pdf 196KB)

Ogłoszenie

Data publikacji: 2015-03-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje osób, które bezpłatnie przekażą meble (głównie szafa, rozkładany fotel) oraz sprzęt AGD (głównie pralka), w celu dalszego użytkowania przez podopiecznych tutejszego OPS. Nr tel. do kontaktu 61 44 21 183 lub 61 44 21 283.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Data publikacji: 2015-03-05

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie - stanowisko urzędnicze - księgowy

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy (plik doc 34KB)

AKTYWNY SAMORZĄD 2015

Data publikacji: 2015-03-05

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że od 9 do 30 marca br. będą przyjmowane wnioski w ramach kolejnej edycji programu Aktywny Samorząd. Potencjalni beneficjenci, mogą liczyć na wsparcie m.in. w obszarach: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania oraz pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej itp.

Szczegółowe informacje oraz wnioski znaleźć można na stronie Centrum, pod adresem www.pcprgw.pl

PRZECIW PRZEMOCY - BEZPŁATNE PORADY

Data publikacji: 2015-03-05

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, informuje, że we wtorki od godz. 10 °° do godz. 13 °° w ramach powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, tj. prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej; będzie można skorzystać z bezpłatnych porad specjalisty do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem 61 44 47 281 lub 61 44 52 510, bądź mailowe pcpr@pgw.pl

Ogłoszenie dot. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Data publikacji: 2015-02-04

Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są umieszczone na stronie internetowej Urzędu (www.udskior.gov.pl).

TERAPEUCI - terminarz wizyt

Data publikacji: 2015-01-15

TERAPEUTA RODZINNY - HALINA ŻYGADŁO
TERAPEUTA ds. uzależnień - ALINA JASIŃSKA
PSYCHOLOG - IRENEUSZ SAWICKI

Załączniki:

 1. TERAPEUCI - terminarz wizyt (plik doc 27KB)

Karta Dużej Rodziny

Data publikacji: 2015-01-07

Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania ze zniżek, m.in. w ramach ofert handlowych, kulturalnych, rekreacyjnych i transportowych na terenie całego kraju. Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny wg zasad określonych
w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1863). Aktualny wykaz instytucji i firm oferujących zniżki znajduje się na stronie:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18 roku życia,
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a)szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b)szkole wyższej - do końca roku akademickiego
-w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce zgodnie z oświadczeniem,
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Czytaj całość publikacji "Karta Dużej Rodziny"

Załączniki:

 1. Wniosek (plik pdf 107KB)

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2014-12-29

W dniu 31.12.2014 r. (sylwester) Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie będzie czynny w godz. 7.00 - 13.00.

Ogłoszenie

Data publikacji: 2014-12-12

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Wielichowie informuje, że przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wielichowie od dnia 17.12.2014r. rozpocznie dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców naszej gminy. Żywność pozyskana z Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie"

MIKOŁAJKI

Data publikacji: 2014-12-09

W dniu 6 grudnia 2014 r. w sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyło się Spotkanie z Mikołajem zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie, przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta i Gminy.

Czytaj całość publikacji "MIKOŁAJKI"

MIKOŁAJKIMIKOŁAJKIMIKOŁAJKI

Dzień Seniora

Data publikacji: 2014-11-02

W środę 15 października 2014r. w sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyło się Spotkanie Seniorów zorganizowane wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Związek Emerytów i Rencistów Koło w Wielichowie.

Czytaj całość publikacji "Dzień Seniora"

Dzień SenioraDzień SenioraDzień Seniora

OGŁOSZENIE O NABORZE

Data publikacji: 2014-09-25

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie ogłasza

nabór kandydatów na opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób niepełnosprawnych ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp.

Załączniki:

 1. Nabór na opiekunów prawnych - szczegóły (plik doc 31KB)

PORADY PSYCHOLOGA

Data publikacji: 2014-09-23

PSYCHOLOG - Ireneusz Sawicki

godz. 12.30 - 13.00

23.09.2014 r.
30.09.2014 r.
07.10.2014 r.
14.10.2014 r.
21.10.2014 r.
28.10.2014 r.
04.11.2014 r.
18.11.2014 r.
25.11.2014 r.
02.12.2014 r.
09.12.2014 r.
16.12.2014 r.
23.12.2014 r.
30.12.2014 r.

KARTA DUŻEJ RODZINY

Data publikacji: 2014-09-23

Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina o możliwości składania
WNIOSKU O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY

Czytaj całość publikacji "KARTA DUŻEJ RODZINY"

Załączniki:

 1. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny (plik doc 79KB)

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

Data publikacji: 2014-08-26

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, informuje, że poszukuje osób, które chcą zostać wolontariuszami.

Załączniki:

 1. Pismo (plik pdf 47KB)
 2. Plakat (plik pdf 211KB)

Informacja o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Data publikacji: 2014-08-19

W dniu 18 maja 2014r. weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 r., poz. 496). Nowelizacja wprowadza zmiany do ustawy o kombatantach w wyniku, których m.in.:
Kombatantom i innym osobom uprawnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, może być przyznana pomoc pieniężna (m.in na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa oraz opłacanie pomocy pielęgnacyjnej.)

Ustalanie prawa i wypłata pomocy pieniężnej należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę.

Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej składa się w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osób, o których mowa w art. 19 ust. 1 i 4 ustawy . W przypadkach osób pobierających rentę inwalidy wojennego wniosek składa się w Związku Inwalidów Wojennych RP.

Załączniki:

 1. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (plik pdf 226KB)

INFORMACJA - nowe kryterium dochodowego do świadczeń rodzinnych!

Data publikacji: 2014-08-05

Ośrodek Pomocy Społecznej Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, że od 01 listopada 2014r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe

1. Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty - 574,00 zł.

2. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności , zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty - 664,00 zł.

3. W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu ( 77,00 zł.) przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Informacja w sprawie składania wniosków i wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2014/2015

Data publikacji: 2014-08-01

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2014/2015 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2014r.

Czytaj całość publikacji "Informacja w sprawie składania wniosków i wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2014/2015"

Informacja w sprawie dodatku do świadczeń rodzinnych z tytułu dojazdu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej lub w związku z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła od września 2014r.

Data publikacji: 2014-08-01

Informujemy, że do 10 września 2014r. należy dostarczyć zaświadczenie z szkoły ponadgimnazjalnej o kontynuowaniu nauki lub zaprzestaniu nauki w celu ustalenia uprawnień do dodatku z tytułu dojazdu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej lub zamieszkania w miejscowości w której znajduje się szkoła.

Czytaj całość publikacji "Informacja w sprawie dodatku do świadczeń rodzinnych z tytułu dojazdu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej lub w związku z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła od września 2014r."

Informacja w sprawie składania wniosków i wypłat świadczeń na okres zasiłkowy 2014/2015

Data publikacji: 2014-08-01

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2014/2015 będą przyjmowane od dnia 1 września 2014r.

Czytaj całość publikacji "Informacja w sprawie składania wniosków i wypłat świadczeń na okres zasiłkowy 2014/2015"

Ulotka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Data publikacji: 2014-07-08

Ulotka - do pobrania w załączeniu

Załączniki:

 1. Ulotka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (plik pdf 438KB)

DOŻYWIANIE DZIECI

Data publikacji: 2014-07-01

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że do dnia 28 sierpnia 2014 roku można składać wnioski na dożywianie dzieci w szkole w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Czytaj całość publikacji "DOŻYWIANIE DZIECI"

WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY

Data publikacji: 2014-07-01

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.

Czytaj całość publikacji "WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY"

Załączniki:

 1. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny (plik doc 80KB)

BEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGA

Data publikacji: 2014-06-25

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje o nowych terminach przyjęć psychologa w lipcu.

Czytaj całość publikacji "BEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGA"

INFORMACJA

Data publikacji: 2014-06-17

Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, iż od dnia 16.06.2014 r. można składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny, do której uprawnione są rodziny wielodzietne tj. mające na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci:

1. Do ukończenia 18 roku życia
2. W wieku do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej
3. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanych albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Karta Dużej Rodziny będzie stanowić podstawę do korzystania z uprawnień na rzecz rodzin wielodzietnych bez względu na uzyskiwane przez rodzinę dochody.
Lista dostępnych uprawnień będzie systematycznie aktualizowana i dostępna na stronach internetowych, program będzie miał zasięg ogólnokrajowy.

W celu uzyskania bliższych informacji oraz pobrania wniosków należy się zgłosić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie - Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych pok. nr 1 w godz. od 7:00 do 15:00
tel. 61 44 21 183

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Data publikacji: 2014-06-12

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie, ul. Pocztowa 16A, na stanowisko urzędnicze - księgowy 1/3 etatu pracy, praca 3 razy w tygodniu. Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy (plik doc 29KB)

Zasiłek dla opiekuna

Data publikacji: 2014-05-15

Informujemy, iż od dnia 15.05.2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014 poz. 567), która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r.

Zgodnie z art. 8 cytowanej ustawy informujemy, o możliwości złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna. Wnioski można składać w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 15.09.2014r.
Jeżeli w okresie, o którym mowa wyżej, toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia. Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ właściwy wszczynać będzie na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Ustalając prawa do zasiłku ośrodek pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy, który będzie następnie aktualizowany co 6 miesięcy. Zasiłek nie będzie przysługiwał jedynie za okresy, w których opiekunowie otrzymywali specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne lub gdy na osobę wymagającą opieki przyznano prawo do specjalnego zasiłku lub świadczenia innej osobie.

OGŁOSZENIE

Data publikacji: 2014-05-13

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje osób, które bezpłatnie
przekażą sprzęt AGD typu lodówka, w celu dalszego użytkowania przez
podopiecznych tutejszego OPS. Nr tel. do kontaktu 61 44 21 183 lub 61 44 21
283.

INFORMACJA

Data publikacji: 2014-04-25

Informujemy, że dnia 2 maja 2014 r. (tj. piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wielichowie będzie nieczynny w związku ze Świętem Narodowym 3 Maja,
przypadającym w sobotę.

BEZPŁATNE PORADY SPECJALISTÓW

Data publikacji: 2014-03-06

W ramach Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Czytaj całość publikacji "BEZPŁATNE PORADY SPECJALISTÓW"

Informacja

Data publikacji: 2014-01-22

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. informuje o przedłużeniu naboru osób do projektu systemowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ do dnia 27 stycznia 2014 r.

Czytaj całość publikacji "Informacja"

Rekrutacja do projektu systemowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Data publikacji: 2014-01-06

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim rozpoczyna rekrutację do projektu systemowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ na rok 2014

W dniach od 3 stycznia 2014 do 20 stycznia 2014 r. będzie prowadzona przez pracowników PCPR rekrutacja osób chętnych do udziału w tym projekcie.

Poszukujemy osób spełniających następujące kryteria:
- Osoby nie uczestniczące w poprzednich edycjach tego projektu;
- Wiek aktywności zawodowej: 15-64 lat;
- Osoby posiadające udokumentowaną niepełnosprawność;
- Osoby zamieszkujące powiat grodziski;
- Osoby bezrobotne bądź pracujące, zagrożone wykluczeniem społecznym, z co najmniej jednego powodu określonego w art.7 ustawy o pomocy społecznej, które jednocześnie są w wieku aktywności społecznej;
- Osoby nie objęte wsparciem w ramach projektów systemowych realizowanych przez inne instytucje;
- Młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia, pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym znajdująca się w rodzinach naturalnych, w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej:
www.cpr.grodzisk.org
oraz pod numerami telefonów:
tel. 61 44 52 508 lub 61 44 52 509 lub 61 44 47 281

Załączniki:

 1. Rekrutacja do projektu systemowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ (plik doc 167KB)

SPOTKANIE WIGILIJNE

Data publikacji: 2013-12-13

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że dnia 20 grudnia 2013r. o godz. 11,00 organizuje dla osób starszych i samotnych z gminy Wielichowo spotkanie przy Wigilijnym Stole w Sali Centrum Kultury, ul. Pocztowa 16 Wielichowo.

Załączniki:

 1. SPOTKANIE WIGILIJNE (plik doc 34KB)

OGŁOSZENIE

Data publikacji: 2013-11-27

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że dysponuje wózkiem dziecięcym głębokim w dobrym stanie. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z tutejszym ośrodkiem w godz. 7.00 do 15.00 pod numerem telefonu 61 44 21 183 lub 61 44 21 283

Do wiadomości publicznej

Data publikacji: 2013-11-20

Szanowni Państwo wszystkich zainteresowanych założeniem spółdzielni
socjalnej, zgłoszeniem grupy inicjatywnej spółdzielni socjalnej
zapraszamy do udziału w projekcie Wielkopolskie Centrum Ekonomii
Solidarnej. Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu LISTOPADZIE 2013R.
rozpocznie się NABÓR GRUP INICJATYWNYCH SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH.

Czytaj całość publikacji "Do wiadomości publicznej"

Załączniki:

 1. ulotka (plik pdf 538KB)

DZIEŃ SENIORA 2013

Data publikacji: 2013-11-15

Ť Miarą naszych lat jest lat siedemdziesiąt
lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt;
a większość z nich to trud i marność:
bo szybko mijają, my zaś odlatujemy ť
(Ps 90 [89], 10).

Czytaj całość publikacji "DZIEŃ SENIORA 2013"

Informacja

Data publikacji: 2013-10-11

W dniu 17.10.2013 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie
w godz. 9.00-14.00 wydawana będzie żywność z programu PEAD.

Program PEAD 2013

Data publikacji: 2013-09-25

Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Wielichowie wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wielichowie włączył się do realizacji programu PEAD 2013 - dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej. W związku z powyższym informujemy, że od dnia 25 września 2013r. w godz. 8.00 - 14.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie, ul. Pocztowa 16A rozpoczęła się dystrybucja żywności w ramach tego programu. Uprawnionymi do otrzymania żywności są osoby i rodziny, których dochód na osobę samotnie gospodarującą nie przekracza kwoty 813 zł netto, a dla rodzin tam gdzie dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 684 zł netto. Wydawanie żywności do wyczerpania zapasów. Dodatkowych informacji udzielamy pod numerami telefonu: 614421183 lub 614421283
Informacje przygotowała: Maria PopaProgram PEAD 2013

Informacja w sprawie dodatku do świadczeń rodzinnych z tytułu dojazdu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej lub w związku z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła od września 2013r.

Data publikacji: 2013-08-05

Informujemy, że do 10 września 2013r. należy dostarczyć zaświadczenie z szkoły ponadgimnazjalnej o kontynuowaniu nauki lub zaprzestaniu nauki w celu ustalenia uprawnień do dodatku z tytułu dojazdu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej lub zamieszkania w miejscowości w której znajduje się szkoła.


Czytaj całość publikacji "Informacja w sprawie dodatku do świadczeń rodzinnych z tytułu dojazdu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej lub w związku z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła od września 2013r."

Informacja w sprawie składania wniosków i wypłat świadczeń na okres zasiłkowy 2013/2014

Data publikacji: 2013-08-02

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2013/2014 będą przyjmowane od dnia 1 września 2013r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2013r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2013r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2013 do 30 listopada 2013r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 grudnia 2013r. Art. 26 Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z zm.)

OGŁOSZENIE

Data publikacji: 2013-03-06

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje osób, które bezpłatnie przekażą sprzęt komputerowy oraz sprzęt AGD np. kuchenka gazowa, pralka oraz meblościanki, tapczany, łóżko piętrowe w celu dalszego użytkowania przez podopiecznych tutejszego ośrodka. Kontakt tel. (61)4421283 lub 609519509.

Czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE"

Komunikat dla osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne

Data publikacji: 2013-02-14

UWAGA! Wszystkie osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych (tych, które obowiązywały do 31 grudnia 2012r.) zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013r. Po upływie tego terminu wszystkie wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa.

Czytaj całość publikacji "Komunikat dla osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne"

Załączniki:

 1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (plik doc 33KB)
 2. Specjalny zasiłek opiekuńczy (plik doc 31KB)

WIGILIA 2012

Data publikacji: 2013-01-02

W dniu 21 grudnia 2012r o godz. 11.00 w Sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyło się spotkanie przy Wigilijnym Stole dla osób samotnych i starszych z terenu naszej gminy zorganizowane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie.

Czytaj całość publikacji "WIGILIA 2012"

zdjęciezdjęciezdjęcie

Spotkanie przy wigilijnym stole

Data publikacji: 2012-12-10

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w dniu 21 grudnia 2012r. o godz.11.00 organizuje dla osób starszych i samotnych z gminy Wielichowo Spotkanie przy wigilijnym stole, które odbędzie się w sali Centrum Kultury w Wielichowie ul.Pocztowa 16a.
Osoby chętne do wzięcia udziału w spotkaniu serdecznie zapraszamy.Czytaj całość publikacji "Spotkanie przy wigilijnym stole"

DZIEŃ SENIORA

Data publikacji: 2012-11-06

Dnia 18 października 2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przygotował spotkanie z okazji Dnia Seniora. Zaproszono 115 osób. Wspaniała jesienna pogoda spowodowała, że frekwencja dopisała. W Sali Centrum Kultury w Wielichowie gościliśmy 62 osoby.

Czytaj całość publikacji "DZIEŃ SENIORA"

zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Załączniki:

 1. Dzień Seniora (plik doc 29KB)

OGŁOSZENIE

Data publikacji: 2012-10-11

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje osób, które bezpłatnie przekażą sprzęt komputerowy oraz sprzęt AGD np. kuchenka gazowa, pralka oraz meblościanki, tapczany, łóżko piętrowe w celu dalszego użytkowania przez podopiecznych tutejszego ośrodka.
Kontakt tel.(61)4421283 lub 609519509.

Czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE"

DZIEŃ SENIORA

Data publikacji: 2012-10-11

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie w dniu 18 października 2012r. o godz.11.00 w Sali Centrum Kultury w Wielichowie, ul. Pocztowa 16 organizuje spotkanie dla Seniorów z gminy Wielichowo.Czytaj całość publikacji "DZIEŃ SENIORA"

OGŁOSZENIE

Data publikacji: 2012-09-28

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje osób, które bezpłatnie przekażą sprzęt komputerowy oraz sprzęt AGD np. kuchenka gazowa, pralka w celu dalszego użytkowania przez podopiecznych tutejszego ośrodka.
Kontakt tel.61)4421283 lub 609519509.


Czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE"

Nowe kwoty kryteriów dochodowych i świadczeń z pomocy społecznej od 1 października 2012

Data publikacji: 2012-09-28

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od 1 października 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych i świadczeń z pomocy społecznej.

Czytaj całość publikacji "Nowe kwoty kryteriów dochodowych i świadczeń z pomocy społecznej od 1 października 2012"

PEAD 2012 - dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej.

Data publikacji: 2012-09-03

Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Wielichowie
wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wielichowie włączył się do realizacji programu PEAD 2012 - dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej.

Czytaj całość publikacji "PEAD 2012 - dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej."

Nowe kwoty kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.

Data publikacji: 2012-08-29

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

Czytaj całość publikacji "Nowe kwoty kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r."

Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Data publikacji: 2012-07-20

Rada Ministrów 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732). Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do pomocy wszczyna się z urzędu.

Informacja w sprawie składania wniosków i wypłat świadczeń na okres zasiłkowy 2012/2013

Data publikacji: 2012-07-20

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2012/2013 będą przyjmowane od dnia 1 września 2012r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2012r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2012r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2012 do 30 listopada 2012r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 grudnia 2012r.
Art. 26 Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z zm.)

Przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Data publikacji: 2012-06-12

Termin do składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r., został przedłużony do dnia 30 czerwca 2012r.

OGŁOSZENIE

Data publikacji: 2012-05-21

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje osób, które bezpłatnie przekażą sprzęt komputerowy oraz sprzęt AGD np. kuchenka gazowa, pralka w celu dalszego użytkowania przez podopiecznych tutejszego ośrodka. Kontakt tel. (61)4421283 lub 609519509.

Informacje sporządził: M. Popa

Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Data publikacji: 2012-05-21

Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).

Czytaj całość publikacji "Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne."

Załączniki:

 1. Wniosek do pobrania (plik pdf 39KB)

Program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Data publikacji: 2012-01-05

Z dniem 1 stycznia 2012 weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Prawo do pomocy, o której mowa w powyższym Rozporządzeniu przysługuje: matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka mającym ustalone za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.). Pomoc przysługuje w wysokości 100 zł miesięcznie niezależnie od dochodu. Pomocy tej udziela się na wniosek, który składa się w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r., a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Załączniki:

 1. Wniosek do pobrania (plik pdf 39KB)

Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

Data publikacji: 2011-12-14

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że 3 stycznia
2012r. odbędzie się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Spotkanie przy Wigilijnym stole dla osób starszych i samotnych

Data publikacji: 2011-11-29

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że dnia 20 grudnia 2011r. o godz. 10.30 organizuje dla osób starszych i samotnych spotkanie przy Wigilijnym stole w Sali Centrum Kultury w Wielichowie, ul. Pocztowa 16. Osoby zainteresowane proszone są o potwierdzenie udziału w biurze OPS, ul. Pocztowa 16a w Wielichowie lub telefoniczne pod numerem 61 4421283 w terminie do 16 grudnia 2011r.

Dzień Seniora w OPS

Data publikacji: 2011-10-27

Tradycją Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie jest organizacja spotkania dla seniorów z naszej gminy. Tegoroczne spotkanie odbyło się 20 października w sali Centrum Kultury. Z zaproszenia skorzystało ok. 60 seniorów. Serdeczne życzenia z okazji Dnia Seniora złożyli : Maria Popa - kierownik OPS, Adam Łaniecki - burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo, Paweł Michalski - pracownik Centrum Kultury, Wieńczysław Nowak - proboszcz parafii Wielichowo, Jan Świerniak - proboszcz parafii Prochy.
W trakcie spotkania Paweł Michalski zaprezentował wielichowską kronikę wydarzeń
z 2010 r. oraz prezentację multimedialną Paluchem po mapie - wspomnienie o mieszkańcu Wielichowa, który w latach 1928 - 1929 odbył pieszą wędrówkę wzdłuż granic Polski.
Ks. Jan Świerniak przybliżył zebranym historię kościoła w Prochach. Były wspólne śpiewy, recytacje, wspomnienia sprzed lat.
Po oficjalnej części spotkania zaproszono gości na poczęstunek przygotowany przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Wspólnie spędzone miłe chwile na długo pozostaną w naszej pamięci .

Informację przygotowała - Maria Popa Dzień Seniora w OPSDzień Seniora w OPSNajważniejsza zmiana, to możliwość zrealizowania dodatku do ŚP w wys. 100zł.  Realizacja: 1. Należy zarejestrować nowy wniosek rodzaj wniosku

WAŻNE - Dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł dla osób pobierających ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Data publikacji: 2011-10-21

Rada Ministrów, w dniu 27 września 2011 r., przyjęła uchwałę Nr 182/2011 ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie (kwota pomocy określona jest w § 2 ust. 2 ww. uchwały).Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. (...) czytaj całość w załączniku Nr 1.

Załączniki:

 1. Dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł - czytaj całość (plik pdf 43KB)
 2. Wniosek do pobrania (plik pdf 33KB)

UWAGA!! - Becikowe - od stycznia 2012r. ponownie konieczne będzie zaświadczenie!

Data publikacji: 2011-10-21

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem). (...) czytaj całość w załączniku Nr 1.

Załączniki:

 1. Becikowe - od stycznia 2012r. ponownie konieczne będzie zaświadczenie! - czytaj całość (plik pdf 36KB)

Informacja w sprawie składania wniosków i wypłat świadczeń na okres zasiłkowy 2011/2012

Data publikacji: 2011-08-02

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2010/2011 są przyjmowane od dnia 1 września 2011r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2011r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2011r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2011 do 30 listopada 2011r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 grudnia 2011r.
Art. 26 Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 228 poz. 2255 z zm.)

Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka

Data publikacji: 2011-07-29

Od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem). Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234). Podstawa prawna: -art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), - art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301).

Zmiany od 01 lipca 2011 r. dotyczące przyznawania świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

Data publikacji: 2011-07-26

O dnia 1 lipca 2011 r., na mocy art. 52 i 86 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U z 25 maja 2011 r., Nr 106, poz. 622) wchodzą w życie zmiany w art. 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) oraz w art. 15 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7, z późn. zm.). W wyniku powyższych zmian, osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą załączać do wniosku o przyznanie powyższych świadczeń oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu zamiast wymaganych dotąd zaświadczeń wydawanych przez Urząd Skarbowy. Ponadto zamiast wymaganych zaświadczeń dotyczących określonych okoliczności będzie można składać oświadczenia. (...) czytaj całość w załączniku Nr 1

Załączniki:

 1. Zmiany od 01 lipca 2011 r. dotyczące przyznawania świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (plik pdf 47KB)

Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowej - 1/3 etatu

Data publikacji: 2011-05-10

Informuję, że w wyniku rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko pracy została wybrana w dniu 10.05.2011 r. Pani Sylwia Szawerdak zam. Kamieniec, ul. 1000 lecia P.P.16, która spełnia wymogi formalne podane w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała najwyższą ilość punktów w rozmowie kwalifikacyjnej wykazując się znajomością zagadnień niezbędnych do objęcia stanowiska księgowej.

Maria Popa
kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej W Wielichowie

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowej - 1/3 etatu (plik pdf 32KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Data publikacji: 2011-04-15

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie
ul. Pocztowa 16A ogłasza nabór na
stanowisko urzędnicze księgowy 1/3 wymiaru czasu pracy

Treść ogłoszenia znajduje się w załączniku nr 1

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy (plik pdf 62KB)

Spotkanie opłatkowe dla osób samotnych i starszych

Data publikacji: 2010-12-22

W dniu 21 grudnia 2010 r. w Sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyło się
spotkanie opłatkowe dla osób samotnych, starszych z terenu naszej gminy
zorganizowane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie.
W Wigilii wzięło udział około 30 osób. Swoją obecnością zaszczycili nas także
- p. Ewa Kasperska - sekretarz gminy, p. Jan Grześ - dyrektor Centrum
Kultury. Uroczystość uświetnił występ młodzieży szkolnej pod kierunkiem p. Małgorzaty
Bagrowskiej prezentując Jasełka Bożonarodzeniowe. Na stole nie zabrakło
tradycyjnych potraw wigilijnych przygotowanych przez pracowników Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz pracowników Restauracji Fantazja w Wielichowie.
Znakomite ciasta dla gości upiekła Pani Małgorzata Matuszczak. Zanim jednak
uczestnicy skosztowali wybornego menu złożyli sobie nawzajem życzenia
świąteczne oraz podzielili się tradycyjnym opłatkiem. Na koniec goście
zostali obdarowani słodkim upominkiem. Spotkanie upłynęło w miłej i
serdecznej atmosferze przy blasku świec i śpiewu kolęd.

Wiadomość przygotowała: Maria Popa - kierownik OPSSpotkanie opłatkowe dla osób samotnych i starszychSpotkanie opłatkowe dla osób samotnych i starszychSpotkanie opłatkowe dla osób samotnych i starszychSpotkanie opłatkowe dla osób samotnych i starszychSpotkanie opłatkowe dla osób samotnych i starszychSpotkanie opłatkowe dla osób samotnych i starszychSpotkanie opłatkowe dla osób samotnych i starszych

Dzień Seniora w Wielichowie

Data publikacji: 2010-10-07

W środę 6 października 2010 r. w Sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyło się spotkanie osób starszych z okazji Dnia Seniora zorganizowane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. W spotkaniu wzięło udział ok. 50 seniorów z Wielichowa i delegacje z poszczególnych gminnych sołectw. Serdeczne życzenia z okazji Dnia Seniora złożyli kierownik OPS Maria Popa, burmistrz Adam Łaniecki, przewodnicząca ZEiR Aniela Sobecka, ks. Marek Smulski. Część artystyczną wypełnił występ dzieci z przedszkola w Wielichowie. Po złożeniu życzeń i występie dzieci gości zaproszono na poczęstunek przygotowany przez pracowników OPS.

Informację przygotowała Maria PopaDzień Seniora w WielichowieDzień Seniora w WielichowieDzień Seniora w WielichowieDzień Seniora w WielichowieDzień Seniora w WielichowieDzień Seniora w WielichowieDzień Seniora w WielichowieDzień Seniora w WielichowieDzień Seniora w WielichowieDzień Seniora w WielichowieDzień Seniora w WielichowieDzień Seniora w WielichowieDzień Seniora w WielichowieDzień Seniora w WielichowieDzień Seniora w WielichowieDzień Seniora w WielichowieDzień Seniora w WielichowieDzień Seniora w Wielichowie

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2010/2011

Data publikacji: 2010-09-07

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy trwający od 01 listopada 2010 roku do 31 października 2011 roku przyjmowane będą wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 01 września 2010r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 września, realizacja świadczeń przysługujących za m-c listopad nastąpi do dnia 30 listopada. Jeżeli w/w dokumenty zostaną złożone w okresie od 01 października do 30 listopada, realizacja świadczeń przysługujących za m-c listopad nastąpi do dnia 31 grudnia 2010 roku. Z naszej strony internetowej można pobrać niezbędne formularze (menu: [Wymagane dokumenty]-> [Świadczenia rodzinne]).

Gmina Wielichowo dla powodzian!

Data publikacji: 2010-06-16

Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo Adama Łanieckiego Ośrodek Pomocy Społecznej, Zarząd Miejsko - Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej, szkoły i przedszkola, 9 Drużyna Harcerska, Centrum Kultury, zorganizowali w okresie od 28 maja do 7 czerwca 2010 r. zbiórkę darów dla powodzian. W wyniku akcji zebrano od mieszkańców miasta i gminy: ok. 806 kg art. żywnościowych, 321 l. wody, 5102 szt. różnych art. szkolnych,364 kg środków czystości, 978 szt. środków higienicznych, wózek dziecięcy, odzież, obuwie, pościel, ręczniki oraz inne przydatne rzeczy o łącznej wartości ok. 28 tyś zł. Dary zostały przekazane do Stowarzyszenia CARITAS Archidiecezji Poznańskiej w celu dalszego rozdysponowania wśród poszkodowanych powodzian. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim darczyńcom, osobom i instytucjom zaangażowanym w zbiórkę oraz p. Jarosławowi Nadobnikowi za bezpłatne przewiezienie darów do Poznania.

Komunikat - zbiórka darów dla powodzian

Data publikacji: 2010-05-27

Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo , Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Kultury, 9 Drużyna Harcerska, Zarząd Miejsko-Gminny ZOSP oraz Szkoły Podstawowe i Gimnazjum ogłaszają w dniach od 28 maja do 7 czerwca 2010 r. na terenie gminy Wielichowo w punktach handlowych, szkołach oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej odbędzie się zbiórka darów dla powodzian. Czytaj całość ... załącznik Nr 1.

Załączniki:

 1. Komunikat - zbiórka darów dla powodzian (plik pdf 35KB)

Porady specjalistów

Data publikacji: 2010-05-27

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie można skorzystać z porad:

terapeuty rodzinnego:
27.05.2010 w godz. 16.00 - 17.30
24.06.2010 w godz. 16.00 - 17.30
30.09.2010 w godz. 16.00 - 17.30
28.10.2010 w godz. 16.00 - 17.30
25.11.2010 w godz. 16.00 - 17.30
16.12.2010 w godz. 16.00 - 17.30

specjalisty terapii uzależnień:
2.06.2010 w godz. 11.00 - 13.00
7.07.2010 w godz. 11.00 - 13.00
4.08.2010 w godz. 11.00 - 13.00
1.09.2010 w godz. 11.00 - 13.00
6.10.2010 w godz. 11.00 - 13.00
3.11.2010 w godz. 11.00 - 13.00
1.12.2010 w godz. 11.00 - 13.00

Niebieska Linia pomaga ofiarom przemocy

Data publikacji: 2010-05-21

Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info

Uroczyste otwarcie Centrum Pomocy Społecznej
i Ratownictwa

Data publikacji: 2010-02-10

W środę 10 lutego 2010 r. dokonano uroczystego otwarcia Centrum Pomocy Społecznej i Ratownictwa w Wielichowie. W nowym budynku swoją siedzibę ma Ośrodek Pomocy Społecznej oraz jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Inwestycja ta przyczyni się do usprawnienia obsługi mieszkańców korzystających z pomocy społecznej oraz wpłynie na poprawę ochrony przeciwpożarowej. W uroczystości, obok gospodarzy gminy udział wzięli zaproszeni goście, w szczególności: Stanisław Hadka, starosta grodziski, Zbigniew Kaczmarek, wójt Granowa, Piotr Halasz, wójt Kamieńca, Jan Koza, sekretarz gminy Grodzisk Wlkp., ks. Adam Skrzypczak, proboszcz parafii w Wielichowie, radni Rady Miejskiej Wielichowa, przedstawiciele Konsorcjum Michalski , Zbigniew Gostyński i Waldemar Miler, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, Antoni Gałecki - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Wlkp. Dariusz Ziomko, zastępca komendanta PSP w Grodzisku Wlkp., Leszek Mądry, honorowy obywatel Wielichowa, Jan Grochowy, radny powiatu grodziskiego, kierownicy OPS z sąsiadujących gmin. Podczas tej uroczystości odbyło się również przekazanie średniego samochodu strażackiego marki STAR dla jednostki OSP w Wielichowie. Uroczyste otwarcie Centrum Pomocy Społecznej i RatownictwaUroczyste otwarcie Centrum Pomocy Społecznej i RatownictwaUroczyste otwarcie Centrum Pomocy Społecznej i RatownictwaUroczyste otwarcie Centrum Pomocy Społecznej i RatownictwaUroczyste otwarcie Centrum Pomocy Społecznej i RatownictwaUroczyste otwarcie Centrum Pomocy Społecznej i RatownictwaUroczyste otwarcie Centrum Pomocy Społecznej i RatownictwaUroczyste otwarcie Centrum Pomocy Społecznej i Ratownictwa

Zmiana zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Data publikacji: 2010-01-04

Od 1 stycznia 2010 r. ulegają zmianie przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczące zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Najważniejsza zmiana to zniesienie kryterium dochodowego przy ubieganiu się o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego oraz zmiana okresu, na jaki może zostać przyznane to świadczenie.
Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"