Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie

Ogłoszenie

Data publikacji: 2022-04-27

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje do pracy opiekunki dla dwóch osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji w  tut. Ośrodku lub pod numerem tel. 61 44 21 183, tel. 609 519 509

Specjalistyczne usługi opiekuńcze - integracja sensoryczna

Data publikacji: 2022-04-14

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w zakresie integracji sensorycznej, w wymiarze 20 godzin miesięcznie.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe1 (plik pdf 1363KB)
 2. formularz (plik odt 7KB)
 3. klauzula (plik docx 14KB)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze - logopedia

Data publikacji: 2022-04-14

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w zakresie logopedii, w wymiarze 16 godzin miesięcznie.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1353KB)
 2. formularz (plik odt 7KB)
 3. klauzula (plik docx 14KB)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze - pedagog specjalny

Data publikacji: 2022-04-14

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w zakresie terapii z pedagogiem specjalnym, w wymiarze 16 godzin miesięcznie.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1565KB)
 2. klauzula (plik docx 14KB)
 3. formularz 1 (plik odt 7KB)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze - terapia ręki

Data publikacji: 2022-04-14

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w zakresie terapii ręki, w wymiarze 4 godzin miesięcznie.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1561KB)
 2. formularz (plik odt 7KB)
 3. klauzula (plik docx 14KB)

Spotkanie z ekspertem z ZUS

Data publikacji: 2022-04-13

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w dniu 14 kwietnia 2022 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 w tutejszym OPS dyżur  będzie pełnił ekspert z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który będzie pomagał w założeniu profilu PUE ZUS oraz złożeniu za jego pośrednictwem wniosku o świadczenia z programów Rodzina 500+ i Rodzinny Kapital Opiekuńczy.

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Data publikacji: 2022-03-29

Od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40,00 zł za każdy dzień pomocy. Okres wsparcia przez rząd to 60 dni.

Rozporządzenie nie wchodzi w życie z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r. (dzień agresji na Ukrainę). Data wejścia rozporządzenia to 16 marca 2022 r., a ustawy to 12 marca 2022 r.

Świadczenia 40,00 zł za każdy dzień zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nie pozyska osoba, która już otrzymała za to osobne wynagrodzenie. Dotyczy to także opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu lub innego wynagrodzenia.

 

Art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu, nie dłużej jednak niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, może zostać podwyższone przez wojewodę w przypadku:

 1. Zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy; (za okres od dnia 24.02.2022 do dnia 15.03.2022)
 2. Gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca

 

Co zrobić, aby otrzymać 40,00 zł za dzień zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy?

 

Należy złożyć wniosek o wypłatę świadczenia w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Pocztowa 16A, 64-050 Wielichowo.

 

Pliki do pobrania:

 

 

Jak wygląda wniosek o świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie uciekinierów z Ukrainy?

 Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zawiera:

 1. Imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
 2. PESEL lub NIP składającego wniosek;
 3. Wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
 4. Imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL lub w przypadku jego braku, rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku dzieci PESEL lub akt urodzenia)
 5. Oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
 6. Numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
 7. Oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
 8. Adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
 9. Adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
 10. Oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
 11. Oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

 

Jak wypełnić wniosek?

Należy wypełnić jeden wniosek, wskazując w nim liczbę osób zakwaterowanych. Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania, wskazując w nich okres w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie. (1 karta dla 1 osoby)

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej jednak niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

Ile czasu jest rozpatrywany wniosek o rekompensatę za pomoc Ukraińcom?

Wniosek jest rozpatrywany w terminie 30 dni od dnia jego złożenia w urzędzie gminy.

Czy gmina może przeprowadzić kontrolę osoby udzielającej zakwaterowania i wyżywienia uciekinierom z Ukrainy?

Tak, gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy.

UWAGA! Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Czy dostanę świadczenie jeśli zapewniłem wyłącznie zakwaterowanie?

Nie. Przyznanie świadczenia warunkowane jest spełnieniem łącznie dwóch przesłanek: zakwaterowania i wyżywienia.

Czy uchodźcy też muszą być obecni przy składaniu wniosku (jako potwierdzenie, że są)? Czy konieczne jest ich zameldowanie?

 

Obecność uchodźców nie jest konieczna, jednak we wniosku należy wypełnić dane osoby przyjętej w tym PESEL lub w przypadku jego braku rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość. W celu weryfikacji wniosku należy posiadać ten dokument.

Zameldowanie nie jest konieczne.

W jaki sposób będą wypłacane pieniądze właścicielowi (przez te 60 dni)?

Pieniądze będą wypłacane na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego, w terminie do 30 dni.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty – Dz.U. z 2022 r. Poz. 605

Informacja o zmianie godzin pracy

Data publikacji: 2022-03-29

Uprzejmie informujemy, że w dniach 30-31 marca 2022 r. godziny urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie ulegną zmianie.

Ośrodek będzie czynny w godzinach od 7:00 do 16:00

Informacje dla uchodźców z Ukrainy na temat usług świadczonych przez Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczną w Grodzisku Wlkp.

Data publikacji: 2022-03-08

Психолого-педагогічний консультативний центр м. Гродзіськ Wlkp.

вул. Zbąszyńska 11

62-065 Гродзіськ Влкп.

Psykholoho-pedahohichnyy konsulʹtatyvnyy tsentr m. Hrodzisʹk Wlkp.

vul. Zbąszyńska 11

62-065 Grodzisk Wlkp.

 

Психолого-педагогічна консультація є державним закладом, усі послуги безкоштовні. Клініка є закладом для дітей та підлітків, які навчаються в Гродзиському повіті. 16 січня 2017 року Клініка призначена керівником освіти в Познані для огляду глухих і слабочуючих, сліпих та слабозорих дітей.

У нашому закладі працюють фахівці в галузі педагогіки, психології, профорієнтації та логопедії:

Psykholoho-pedahohichna konsulʹtatsiya ye derzhavnym zakladom, usi posluhy bezkoshtovni. Klinika ye zakladom dlya ditey ta pidlitkiv, yaki navchayutʹsya v Hrodzysʹkomu poviti. 16 sichnya 2017 roku Klinika pryznachena kerivnykom osvity v Poznani dlya ohlyadu hlukhykh i slabochuyuchykh, slipykh ta slabozorykh ditey.

U nashomu zakladi pratsyuyutʹ fakhivtsi v haluzi pedahohiky, psykholohiyi, proforiyentatsiyi ta lohopediyi:

спеціалісти:

Психологи - сурдопедагог - тифопед: Моніка Барнас-Онишкова, Марта Даутер, Пауліна Надобнік, Олександра Ковальчик, Еліза Кур, Марія Родзевич, Катажина Носкович

Педагог - сурдопедагог - тифопед: Магдалена Свінярек, Ізабела Бжезінська-Напірала, Катажина Мацеєвська

Соціотерапевт: Кінга Тондер - Кшижанек

Логопед - невропатолог: Анета Рсьлінська - Рабіга

Директор, професійний радник - Данута Пшибила

spetsialisty:

Psykholohy - surdopedahoh - tyfoped: Monika Barnaś - Onyśków, Marta Dauter, Paulina Nadobnik, Oleksandra Kowalczyk, Eliza Kur, Maria Rodziewicz, Katarzyna Noskowicz

Pedahoh - surdopedahoh - tyfoped: Magdalena Świniarek, Izabela Brzezińska – Napierała, Katarzyna Maciejewska

Sotsioterapevt: Kinga Tonder - Krzyżanek

Lohoped - nevropatoloh: Aneta Reślińska - Rabiega

Dyrektor, profesiynyy radnyk - Danuta Przybyła

Фахівці працюють з 8:00-18:00

 

Терапія, що проводиться в клініці: корекційно-компенсаторна, ревалідаційна, ревалідаційна та логопедична, соціотерапевтична, психотерапевтична, сімейна терапія, біозворотній зв'язок.

Клініка проводить діагностику, групи підтримки, майстер-класи, тренінги та консультації для батьків, дітей та підлітків, а також педагогічних працівників.

Fakhivtsi pratsyuyutʹ z 8:00-18:00

Terapiya, shcho provodytʹsya v klinitsi: korektsiyno-kompensatorna, revalidatsiyna, revalidatsiyna ta lohopedychna, sotsioterapevtychna, psykhoterapevtychna, simeyna terapiya, biozvorotniy zv'yazok.

Klinika provodytʹ diahnostyku, hrupy pidtrymky, mayster-klasy, treninhy ta konsulʹtatsiyi dlya batʹkiv, ditey ta pidlitkiv, a takozh pedahohichnykh pratsivnykiv.

Реєстрація відкрита з понеділка по п'ятницю з 8:00 – 15:30 за номером 61 677 08 88 або особисто в офісі.

Більше інформації про клініку можна знайти на:

www.facebook.pl; www.grodziskwlkp.naszaporadnia.com

Reyestratsiya vidkryta z ponedilka po p'yatnytsyu z 8:00 – 15:30 za nomerom 61 677 08 88 abo osobysto v ofisi.

Bilʹshe informatsiyi pro kliniku mozhna znayty na:

www.facebook.pl; www.grodziskwlkp.naszaporadnia.com

Czytaj całość publikacji "Informacje dla uchodźców z Ukrainy na temat usług świadczonych przez Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczną w Grodzisku Wlkp. "

Bezpłatna pomoc medyczna dla Uchodźców

Data publikacji: 2022-03-01

Grodzisk Wielkopolski

 1. Centrum Medycyny Rodzinnej

os. Wojska Polskiego 111

62-065 Grodzisk Wielkopolskim

tel. 61 222 63 00

 1. Gabinet Lekarski Romuald Olszewski

ul. Przemysłowa 1

62-065 Grodzisk Wielkopolski

tel. 61 444 65 77

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Mossego 3

62-065 Grodzisk Wielkopolski

tel. 614436500

 1. Przychodnia Zespołu Rodzinnego „Ochrona Zdrowia”

ul. Mossego 25

62-065 Grodzisk Wielkopolski

tel. 61444 8918

Rakoniewice

 1. Centrum Medyczne

ul. Ogrodowa   11a

62-067 Rakoniewice

tel. 614441122

Wielichowo

 1. Centrum Medyczne „Salus”

ul. Rakoniewicka 12

64-050 Wielichowo

tel. 614434028

Kontakty telefoniczne w sprawie pomocy Uchodźcom z Ukrainy

Data publikacji: 2022-03-01

NUMER DYŻURNY W SPRAWIE ZAKWATEROWANIA I UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ, NIEZBĘDNEJ  POMOCY  UCHODŹCOM Z UKRAINY CZYNNY CAŁĄ DOBĘ   500198031

Numery telefonów do koordynatorów gminnych:

 1. Gmina Granowo – Wojciech Nolka tel. 603420698
 2. Gmina Kamieniec – Violetta Tuszyńska tel. 664969578
 3. Gmina Rakoniewice – Natalia Prawucka – Koler tel. 61 2936546, 502342469
 4. Wielichowo – Ewa Kasperska tel. 660270867

 

Na pomoc Ukrainie

Data publikacji: 2022-02-28

plakat

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2022-02-03

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w miesiącu marcu 2022r. będzie można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Radca prawny:

11.03.2022 w godzinach 9.00 - 12.00

Specjalista ds. uzależnień:

02.03.2022 w godzinach 11.00 - 13.00

Psycholog:

23.03.2022 w godzinach 10.00 - 15.00

30.03.2022 w godzinach 11.00 - 17.00

Informacja dotycząca świadczenia 500+ na nowy okres zasiłkowy oraz spotkania z ekspertem ZUS

Data publikacji: 2022-02-01

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że od 1 stycznia 2022r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje nowe wnioski na świadczenie wychowawcze (500+), natomiast Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie realizuje wypłatę dotychczas przyznanych świadczeń tj. do 31.05.2022r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy tj. na okres  od 01.06.2022r. do 31.05.2023r. można  składać w ZUS od 1 lutego 2022r. Wnioski przyjmowane będą jedynie elektronicznie poprzez:

 • Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
 • Bankowość elektroniczną
 • Portal Emp@tia

Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia wychowawczego 500+ można uzyskać na stronie: www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

Informujemy, że  w dniu 24 lutego 2022r w godzinach 10.00 – 14.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie dyżur będzie pełnił ekspert ZUS, który będzie pomagał w założeniu profilu PUE ZUS oraz złożeniu za jego pośrednictwem wniosku o świadczenia z programów Rodzina 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Załączniki:

 1. plakat informacyjny ZUS (plik docx 2449KB)

POPŻ Podprogram 2020 - efekty

Data publikacji: 2022-01-14

pomoc-zywnociowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie z terenu powiatu Grodziskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Poznaniu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – październik 2021.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, mus jabłkowy, powidła śliwkowe, fasolka po bretońsku);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, płatki owsiane, ryż biały, kasza jęczmienna, herbatniki maślane, kawa zbożowa rozpuszczalna),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy).

 

Pomoc żywnościowa trafiła do 284 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Wielichowo.

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

o 12,34496 ton żywności;

o 563 paczek żywnościowych;

W ramach POPŻ Podprogram 2020 dla 13 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  1 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

Kulinarnych - jedno spotkanie dla 13 uczestników.

Dodatek osłonowy

Data publikacji: 2022-01-05

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przystępuje do realizacji nowego świadczenia - dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy to  świadczenie realizowane w 2022 r., które ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu.

Dodatek osłonowy przysługuje:

Świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny.
W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony.

Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie/rodzinie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na zasadzie „złotówka za złotówkę”. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Terminy składania wniosków

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku. Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wysokość dodatku:

 • 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 Osobowych.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

 • 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,
 • 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Informacja o przyznaniu świadczenia.

Przyznanie  dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Załączniki:

 1. wniosek o przyznanie dodatku osłonowego (plik pdf 112KB)

Spotkanie z ekspertem z ZUS

Data publikacji: 2022-01-04

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w dniu 20 stycznia 2022 r. w godzinach od 10:00 do 12:00 w tutejszym OPS dyżur  będzie pełnił ekspert z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który będzie pomagał w założeniu profilu PUE ZUS oraz złożeniu za jego pośrednictwem wniosku o świadczenia z programów Rodzina 500+ i Rodzinny Kapital Opiekuńczy.

Załączniki:

 1. plakat (plik pdf 291KB)

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2022-01-04

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w miesiącach styczeń - luty 2022r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Radca prawny:

21.01.2022 w godzinach 9.00 - 12.00

11.02.2022 w godzinach 9.00 - 12.00

Specjalista ds. uzależnień:

05.01.2022 w godzinach 11.00 - 13.00

02.02.2022 w godzinach 11.00 - 13.00

Psycholog:

05.01.2022 w godzinach 11.00 - 17.00

28.01.2022 w godzinach 10.00 - 16.00

09.02.2022 w godzinach 11.00 - 17.00

23.02.2022 w godzinach 10.00 - 15.00

Informacja dotycząca żywności z programu POPŻ 2014-2020 , PODPROGRAM 2021

Data publikacji: 2022-01-03

Ośrodek  Pomocy  Społecznej w Wielichowie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 współfinanowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021.

Pomoc żywnościowa przekazywana będzie w postaci paczki żywnościowej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego
(1.707,20 zł dla osoby samotnej oraz 1.320,00 zł dla osoby w rodzinie).

W związku z powyższym prosimy osoby spełniające powyższe kryteria, zainteresowane pozyskaniem żywności o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie do dnia 14 stycznia 2022 roku w celu złożenia wniosku o przyznanie w/w formy pomocy wraz z kompletem dokumentów (zaświadczenie o wynagrodzeniu za m-c XII/2021, decyzja emerytalno-rentowa).

Dane do kontaktu : Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie, ul. Pocztowa 16A

tel.  61 44 21 183,

       61 44 21 283,

       609 519 509.

Zmiana czasu pracy Ośrodka Pomocy Społecznej

Data publikacji: 2021-12-31

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie uprzejmie informuje, że w dniu 7 stycznia 2022r. (piątek) będzie nieczynny.

W sprawach szczególnie pilnych należy kontaktować się pod numerem telefonu 609 099 759.

Zmiana czasu pracy Ośrodka Pomocy Społecznej

Data publikacji: 2021-12-29

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie uprzejmie informuje, że w dniu 31 grudnia 2021r. będzie czynny w godzinach od 7.00 do 13.00.

W sprawach szczególnie pilnych należy kontaktować się pod numerem telefonu 609 099 759.

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze - terapia psychologiczna

Data publikacji: 2021-12-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w zakresie terapii psychologicznej, w wymiarze 10 godzin miesięcznie.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1596KB)
 2. formularz (plik odt 7KB)
 3. klauzula (plik docx 14KB)

Wieloletni Rządowy Program

Data publikacji: 2021-12-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie realizuje Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu”.

W ramach programu Ośrodek zapewnia pomoc w szczególności:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- dzieciom do czasu ukończenia szkoły podstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy   

   społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania.

Ze środków przekazywanych w ramach Programu Ośrodek udziela wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.

Załączniki:

 1. "Posiłek w szkole i w domu" (plik pdf 398KB)

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze - terapia pedagogiczna

Data publikacji: 2021-12-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w zakresie terapii pedagogicznej, w wymiarze 10 godzin miesięcznie.

Załączniki:

 1. klauzula (plik docx 14KB)
 2. zapytanie ofertowe1 (plik pdf 1541KB)
 3. formularz (plik odt 7KB)

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze - rehabilitacja

Data publikacji: 2021-12-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w zakresie rehabilitacji, w wymiarze 14 godzin miesięcznie.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1537KB)
 2. formularz (plik odt 7KB)
 3. klauzula (plik docx 14KB)

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze - pedagog specjalny

Data publikacji: 2021-12-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w zakresie terapii prowadzonej przez pedagoga specjalnego, w wymiarze 14 godzin miesięcznie.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1551KB)
 2. formularz (plik odt 7KB)
 3. klauzula (plik docx 14KB)

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze - neurologopedia

Data publikacji: 2021-12-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w zakresie neurologopedii, w wymiarze 12 godzin miesięcznie.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1556KB)
 2. formularz (plik odt 7KB)
 3. klauzula (plik docx 14KB)

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze - terapia integracji sensorycznej

Data publikacji: 2021-12-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w zakresie terapii integracji sensorycznej, w wymiarze 12 godzin miesięcznie.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1537KB)
 2. klauzula (plik docx 14KB)
 3. formularz (plik odt 7KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2021-12-15

Zapytanie ofertowe na "Udzielenie w 2022 roku schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Wielichowo w noclegowni".

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 3747KB)
 2. zał. 1 formularz ofertowy (plik pdf 796KB)
 3. zał.2 oświadczenie o spełnieniu warunków (plik pdf 658KB)
 4. zał. 3 klauzula informacyjna (plik pdf 780KB)
 5. zał. 4 oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (plik pdf 366KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2021-12-10

Zapytanie ofertowe na "Udzielenie w 2022 roku schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Wielichowo".

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 4553KB)
 2. zał. 1 formularz ofertowy (plik pdf 760KB)
 3. zał. 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (plik pdf 593KB)
 4. zał. 3 oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania (plik pdf 367KB)
 5. klauzula informacyjna RODO (plik pdf 791KB)

Zmiana czasu pracy Ośrodka Pomocy Społecznej

Data publikacji: 2021-12-08

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w dniu 24 grudnia 2021 r. (Wigilia) Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

Wielkopolska Karta Rodziny

Data publikacji: 2021-12-07

Program „Wielkopolska Karta Rodziny” został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku, Uchwałą Nr 4705/2014 i jest Programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego.

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej
i transportowej.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku z rodziny wielodzietnej, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty spełnia wymagania:

1)w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2)w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole;

3)bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta jest przyznawana na następujące okresy:

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;

2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia;

3) dziecku powyżej 18.  roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;

4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;

5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1111) odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki
w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Wymagana dokumentacja przy składaniu wniosku
Składając wniosek o przyznanie Wielkopolskiej Karty Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.

Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:

1)dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica;
2) akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia;

3) dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej
o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia;

4) dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia;

5) postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka –
w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jakie zniżki oferuje Wielkopolska Karta Rodziny?

Wielkopolska Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, handlowej, bezpieczeństwa, usług, sportu i rozrywki, zdrowia i edukacji na terenie wielkopolski. Szczegółowy wykaz zniżek z których można korzystać będąc posiadaczem Wielkopolskiej Karty Rodziny jest dostępny na stronie internetowej rops.poznan.pl
https://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/partnerzy/

Załączniki:

 1. Wniosek o przyznanie WKR (plik docx 21KB)
 2. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie WKR (plik docx 13KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...