Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

2017-05-25Przetarg nieograniczony - Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe - adaptacja pomieszczeń na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń istniejącego budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe – adaptacja pomieszczeń na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej.

Szczegółowy zakres, rodzaj i ilość robót podane zostały w dokumentacji przetargowej, tj. w projekcie adaptacji, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej, które stanowią załącznik do niniejszej specyfikacji.

Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.). osób na stanowiskach związanych z wykonaniem roboty budowlanej.

Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy zostały określone w pkt XXI SIWZ i w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Współfinansowanie: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego WRPO 2014 +. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią 95% ogólnych środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

Dołączone pliki:


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie. ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo tel./fax (61)442-11-83, tel.(61)442-12-83, (61)443-35-74

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji