Aktualności (archiwum)


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności" (archiwum))

Programu Stypendiów Pomostowych 2015/2016

2015-04-27

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy ANR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XIV edycji „Programu Stypendiów Pomostowych 2015/2016".

Zgodnie z § 3 "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2015/2016" program adresowany jest tylko do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2015 roku.

Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.

Nabór kandydatów na stypendystów zostanie przeprowadzony wg zasad określonych w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2015/2016".

„Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2015/2016" Segment I A (wraz z załącznikami) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2015 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

• dostaną się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich uczelniach akademickich
• są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
• mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzonych zameldowaniem, przy czym okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (tj. 18 marca 2015 r.);
• pochodzą z rędzin, w których dochód na osobę netto w rodzinie lub dochód osoby uczącej się nie przekracza 1 225 zł lub 1 400 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
• osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie mniejszą niż 90 (liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu. Osoba ubiegająca się o stypendium samodzielnie oblicza liczbę punktów i wpisuje ją do wniosku).
• są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.

Jednocześnie informujemy, że do dnia 17 sierpnia 2015 roku (do godziny 16-tej) - kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami zgodnymi z wydrukowaną z systemu listą załączników przekazuje do Oddziału Agencji w Poznaniu, ul. Fredry 12.

Po dniu 24 sierpnia 2015 r. wnioski nie będą przyjmowane.

W sprawach wątpliwych dotyczących stypendiów prosimy kontaktować się z pracownikiem Oddziału Terenowego ANR w Poznaniu p. Sylwią Stawujak tel. 61/85-60-610.


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności" (archiwum))

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie. ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo tel./fax (61)442-11-83, tel.(61)442-12-83

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji