Projekt unijny


„PLAN NA LEPSZE JUTRO”

2017-01-15

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przystąpił do realizacji Projektu „PLAN NA LEPSZE JUTRO” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp w partnerstwie z wszystkimi ośrodkami pomocy społecznej powiatu grodziskiego i Stowarzyszenie Rodzinnej Pieczy Zastępczej „Źródełko”.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014 +), Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 – Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne na lata 2014-2020 tj.: promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Realizacja Projektu od 01.12.2016 r. do 30.11.2018 r.
W ramach projektu uruchomione zostaną konkretne zadania tj.:
- ścieżka wsparcia dla rodzin zastępczych
- ścieżka wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
- wsparcie dla przyszłych i obecnych rodzin zastępczych, stanowiących otoczenie projektu
- powstanie Powiatowego Punktu Pomocy Wzajemnej

Projekt ma za zadanie także poszerzenie dotychczasowego zakresu działań profilaktycznych, ukierunkowanych na pracę z rodzinami borykającymi się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Jest działaniem prewencyjnym, ograniczającym umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej poprzez treningi i doradztwo dla rodzin biologicznych, a także zapewniającym opiekę i wychowanie przede wszystkim w rodzinnych formach pieczy zastępczej. Projekt zakłada również asystenturę rodzin w ośrodkach pomocy społecznej.

Cel główny projektu jest zgodny z celem tematycznym SZOOP WRPO Woj. Wielkopolskiego działania 7.2.1 na lata 2014-2020, tj. promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Wpisuje się on ponadto w Strategię rozwoju powiatu grodziskiego na lata 2013-2020: cel strategiczny 4: wzmocnienie systemu i usług pomocy społecznej.


PLAN NA LEPSZE JURO

2016-12-05

W środę 30 listopada, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp., Pani Agnieszka Brambor-Nolka, przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Grodziskiego Pani Ewy Smoczyńskiej, podpisała umowę na dofinansowanie projektu realizowanego w partnerstwie - PLAN NA LEPSZE JUTRO.

PLAN NA LEPSZE JUTRO jest projektem partnerskim realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. oraz wszystkimi Ośrodkami Pomocy Społecznej działającymi w powiecie grodziskim, tj. OPS w Granowie, OPS w Grodzisku Wlkp., OPS w Kamieńcu, OPS w Rakoniewicach, OPS w Wielichowie. Partnerem spoza sektora finansów publicznych jest Stowarzyszenie Rodzinnej Pieczy Zastępczej ŹRÓDEŁKO. Wsparciem objętych zostanie: grupa pieczy zastępczej i młodzież wchodząca w proces usamodzielnienia (91os), grupa rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi (77os) oraz kandydaci na rodziny zastępcze stanowiące otoczenie projektu.

czytaj całośćczytaj całość...


NOWE JUTRO

2016-09-18

www.efs.gov.pl

NOWE JUTRO - program wsparcia rodzin w województwie wielkopolskim.

czytaj całośćczytaj całość...

Dołączone pliki:


REALIZACJA PROJEKTU „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” DOBIEGA KOŃCA

2014-12-05

www.efs.gov.pl

W roku bieżącym Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie, Granowie i Kamieńcu realizuje projekt systemowy w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. W projekcie uczestniczą 103 osoby z całego powiatu, w tym 21 osób z Gminy Wielichowo.

czytaj całośćczytaj całość...

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  Projekt "Przepis na życie"

  2014-08-18

  www.efs.gov.pl

  Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie proszone są o kontakt z tut. Ośrodkiem Pomocy Społecznej do dnia 30 września 2014 r.

  Dołączone pliki:


  RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

  2014-07-01

  www.efs.gov.pl

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. realizuje projekt systemowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

  czytaj całośćczytaj całość...

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


   BEZPŁATNE SZKOLENIA

   2014-06-12

   www.efs.gov.pl

   Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza kobiety i mężczyzn do udziału w projekcie realizowanym na terenie województwa wielkopolskiego.

   czytaj całośćczytaj całość...

   Dołączone pliki:


   Umowa na realizację projektu „Razem możemy więcej” podpisana.

   2014-05-15

   www.efs.gov.pl

   W czwartek 8 maja z ramienia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, p. Sylwia Wójcik, podpisała umowę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. reprezentowanym przez p. Agnieszkę Brambor-Nolka na dofinansowanie realizacji projektu „Razem możemy więcej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
   W tym roku wartość projektu systemowego to ponad 832 tysiące, z czego dofinansowanie wynosi 745 400 zł. Jednym z kryterium przyznania dofinansowania w roku 2014, ze środków pochodzących z poprzedniego okresu programowania jest realizacja projektu w partnerstwie, w którym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. jest liderem. Projekt został wspólnie przygotowany z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Granowie, Kamieńcu i w Wielichowie.
   Z tegorocznego projektu będą mogły skorzystać 102 osoby z Powiatu Grodzisk Wlkp. które pozytywie przeszły etap rekrutacji do projektu. Pozostałe osoby, które złożyły wnioski, a nie zakwalifikowały się do projektu, stanowią grupę rezerwową.
   W skład grupy projektowej wchodzą: osoby niepełnosprawne, osoby z grupy pieczy zastępczej oraz osoby zagrożone wykluczenie społecznym. Osoby te będą mogły skorzystać z porad doradcy zawodowego, radcy prawnego oraz psychologa. Dla części osób przewidziane jest również dofinansowanie udziału w turnusie rehabilitacyjnym, grupowe wyjazdy rehabilitacyjne (również dla osób po mastektomii), zabiegi fizjoterapeutyczne oraz masaże. Cały szereg działań skierowany jest do grupy osób objętych pieczą zastępczą oraz ich rodzin. Również istotny jest zakres działań obejmujących między innymi: kursy prawa jazdy kat B i C, kurs spawacza, kurs operatora koparko-ładowarki i wózka widłowego, kurs komputerowy, kurs gastronomiczny, kurs opiekuna osób starszych, kurs carvingu, kurs florystyczny oraz kurs pierwszej pomocy. Zaplanowano również działania o charakterze środowiskowym, w tym wspólny wyjazd do teatru, 4 dniowy wyjazd integracyjny dla około 30 osób oraz wspólne spotkanie integracyjne dla wszystkich tegorocznych uczestników projektu.
   Bezpośrednim wsparciem objęci są również partnerzy projektu, którzy otrzymali wsparcie na zatrudnienie dodatkowych pracowników socjalnych lub wsparcie już zatrudnionych.
   Informację przygotował: Zespół Projektowy


   REKRUTACJA DO PROJEKTU PN. „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERNIE POWIATU GRODZISKIEGO”.

   2014-01-15

   www.efs.gov.pl

   Powiat Grodziski ogłasza rozpoczęcie naboru do projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na ternie Powiatu Grodziskiego".

   czytaj całośćczytaj całość...


   Zakończenie projektu systemowego „Można inaczej, można więcej”- 2013r.

   2013-12-27

   www.efs.gov.pl

   09 grudnia 2013r odbyło się spotkanie końcowe z uczestnikami podsumowujące realizację projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   czytaj całośćczytaj całość...

   Dołączone pliki:


   Punkt Usług Doradczych Prawnych i Psychologicznych

   2013-11-20

   www.efs.gov.pl

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w ramach realizacji projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego będzie można skorzystać z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego i prawnego w następujących terminach:

   czytaj całośćczytaj całość...


   OGŁOSZENIE

   2013-06-24

   www.efs.gov.pl

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie w ramach projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na przygotowanie i przeprowadzenie :

   - Warsztaty wizażu i stylizacji ubioru dla 14 osób
   7 godzin – zajęcia grupowe

   Termin: VII – IX 2013r.

   Dołączone pliki:


   Projekt „Można inaczej, można więcej”

   2013-06-19

   www.efs.gov.pl

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie od 1 stycznia 2013 realizuje szóstą edycję projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach POKL poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Koszt realizacji projektu w 2013 roku wynosi - 107 375,10 zł., w tym udział gminy - 11 274,39 zł., kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi – 96 100,71.

   czytaj całośćczytaj całość...

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    Komunikat

    2013-03-10

    www.efs.gov.pl

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w ramach realizacji projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uruchamia od marca do grudnia 2013 r.
    Punkt Usług Doradczych Prawnych i Psychologicznych.

    czytaj całośćczytaj całość...


    Szósta edycja projektu systemowego „Można inaczej, można więcej”

    2013-03-10

    www.efs.gov.pl

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie od 1 stycznia 2013 r. realizuje szóstą edycję projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

    czytaj całośćczytaj całość...


    OGŁOSZENIE

    2013-02-28

    www.efs.gov.pl

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie w ramach projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ponownie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkoleń i warsztatów terapeutycznych dla uczestników projektu systemowego w okresie od I – XII 2013r.

    czytaj całośćczytaj całość...

    Dołączone pliki:


    OGŁOSZENIE

    2013-02-11

    www.efs.gov.pl

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie realizacje projekt systemowy „Można inaczej, można więcej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2013 przewiduje utworzenie Punktu Usług Doradczych dla mieszkańców gminy Wielichowo w zakresie, którego będzie możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnika i psychologa. W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje specjalistów: prawnika i psychologa do udzielania profesjonalnych porad i konsultacji.
    Praca w okresie od VI – XI 2013:
    - radca prawny 1 x w miesiącu do 3 godz.,
    - psycholog 1 x w miesiącu do 3 godz.,

    Zapraszamy do składnia ofert na adres e-maila opswielichowo@post.pl lub na adres Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Pocztowa 16 A 64-050 Wielichowo do dnia 28.02.2013r.

    Maria Popa - koordynator projektu

    Dołączone pliki:


    REKRUTACJA 2013 Projektu „Można inaczej, można więcej”

    2013-02-06

    www.efs.gov.pl

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie prowadzi nabór osób chętnych do udziału w kolejnej edycji projektu systemowego „Można inaczej, można więcej”, który będzie realizowany w 2013 roku. Zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie przyjmujemy w terminie do 28 lutego 2013r. Zapraszamy do wzięcia udziału również osoby niepełnosprawne, jeżeli proponowany rodzaj wsparcia przyczyni się do podniesienia kompetencji zawodowych.

    czytaj całośćczytaj całość...

    Dołączone pliki:


    REKRUTACJA 2013 Projekt „Razem możemy więcej”

    2012-12-10

    www.efs.gov.pl

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim prowadzi nabór osób do udziału w kolejnej edycji projektu systemowego PO KL pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

    czytaj całośćczytaj całość...


    OGŁOSZENIE

    2012-12-08

    www.efs.gov.pl

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie w ramach projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w okresie od I – XII 2013r.

    czytaj całośćczytaj całość...


    Ogłoszenie

    2012-11-19

    www.efs.gov.pl

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie ogłasza nabór na bezpłatne szkolenia zawodowe, warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem organizowane w ramach projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” które będą realizowane w 2013 roku.

    czytaj całośćczytaj całość...


    Zakończenie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego.

    2012-11-19

    www.efs.gov.pl

    09 listopada 2012 roku odbyło się ostatnie spotkanie z doradcą zawodowym w ramach projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu w 2012 roku 15 osób w tym 10 kobiet i 5 mężczyzn skorzystało z wielu szkoleń zawodowych.

    czytaj całośćczytaj całość...


    Informacja o projekcie – ''Można inaczej, można więcej''

    2012-08-13

    www.efs.gov.pl

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie od 1 stycznia 2012 r realizuje piątą edycję projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach POKL poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu mieszkających na terenie gminy Wielichowo. W roku bieżącym wsparciem obejmujemy 15 osób ( 10 kobiet i 5 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy społecznej.
    W ramach projektu w dniu 6 sierpnia br. rozpoczął się kurs magazyniera z obsługą komputera i wózka widłowego, w którym uczestniczy 5 osób (1 kobieta i 4 mężczyzn). Szkolenie odbywa się w „Behapowcu” w Grodzisku Wlkp. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do pracy magazyniera.
    Od 27.08.2012 r. rozpocznie się kurs obsługi kasy fiskalnej, w którym będzie uczestniczyło 12 osób (9 kobiet i 3 mężczyzn). Zaplanowane działania mają na celu pobudzić aktywność zawodową i społeczną uczestników.

    Informacje sporządziła: M. Popa


    Piątą edycję projektu systemowego „Można inaczej, można więcej”

    2012-05-25

    www.efs.gov.pl

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie od 1 stycznia 2012 r. realizuje piątą edycję projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Koszt realizacji projektu w 2012 roku wynosi – 111 699,24 zł w tym udział gminy – 11 728,42 zł kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi – 99 970,82 zł.
    Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu mieszkających na terenie gminy Wielichowo. W roku bieżącym wsparciem obejmujemy 15 osób (10 kobiet i 5 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy społecznej. Uczestnikom projektu oferujemy:
    - warsztaty terapeutyczne z psychologiem i doradcą zawodowym,
    - kurs prawo jazdy kat. „B”,
    - kurs komputerowy,
    - kurs obsługi kasy fiskalnej,
    - kurs magazyniera z obsługą komputera i wózka widłowego,
    - warsztaty wizażu i stylizacji ubioru.
    (...) czytaj całość w załączniku nr 1.

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlana

    Dołączone pliki:


    Ogłoszenie

    2012-03-15

    www.efs.gov.pl

    Projekt: "Wsparcie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo na Rynku Pracy III"

    Dołączone pliki:


    Ogłoszenie

    2012-01-24

    www.efs.gov.pl

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie w ramach projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć (...)

    czytaj całośćczytaj całość...

    Dołączone pliki:


    Projekt systemowy „Można inaczej, można więcej”- 2011r.

    2012-01-10

    www.efs.gov.pl

    16 grudnia 2011r odbyło się spotkanie końcowe z uczestnikami podsumowujące realizację projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

    czytaj całośćczytaj całość...


    Ogłoszenie

    2012-01-10

    www.efs.gov.pl

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie ogłasza nabór na bezpłatne szkolenia zawodowe, warsztaty z doradcą zawodowym i terapię psychologiczną organizowane w ramach projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” które będą realizowane w 2012 roku.

    czytaj całośćczytaj całość...


    O projekcie – „Można inaczej, można więcej”

    2011-08-11

    www.efs.gov.pl

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie od 1 stycznia 2011r realizuje czwartą edycję projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach POKL poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W ramach projektu 12 uczestników 7 kobiet i 5 mężczyzn uczestniczyło w 12 godzinnych warsztatach z doradcą zawodowym oraz w 20 godzinnym kursie komputerowym, a obecnie trwa kurs nauki jazdy samochodem osobowym. Po zakończeniu nauki uczestnicy przystąpią do egzaminu na prawo jazdy kat. „B”. W późniejszym okresie odbędą się jeszcze spotkania z psychologiem i z doradcą zawodowym. Zaplanowane działania mają na celu pobudzić aktywność zawodową i społeczną uczestników.

    Informację sporządziła: Maria Popa

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


     O projekcie – „Można inaczej, można więcej”

     2011-06-06

     www.efs.gov.pl

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie od 1 stycznia 2011r realizuje czwartą edycję projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu mieszkających na terenie gminy Wielichowo. W roku bieżącym wsparciem obejmujemy 12 osób ( 7 kobiet i 5 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy społecznej. Uczestnikom projektu oferujemy:
     - warsztaty terapeutyczne z psychologiem i doradcą zawodowym;
     - kurs prawo jazdy kat. „B”;
     - kurs komputerowy.
     W ramach projektu systemowego w okresie od 2008 do 2010 roku wsparcie uzyskały 24 osoby, które ukończyły cykl szkoleń i warsztatów, w tym szkolenie w zawodzie kucharz. Liczymy, że proponowane formy wsparcia w roku bieżącym wpłyną korzystnie na poprawę sytuacji życiowej uczestników, w tym podjęcie satysfakcjonującego zatrudnienia.
     Informację sporządziła: Maria Popa

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlana

     Dołączone pliki:


     OGŁOSZENIE

     2011-01-31

     www.efs.gov.pl

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie Ogłasza dodatkowy nabór na bezpłatne:
     - warsztaty z doradcą zawodowym;
     - warsztaty z psychologiem;
     - kurs komputerowy;
     - kurs prawa jazdy kat. „B”
     organizowane w ramach Projektu Systemowego „Można inaczej, można więcej” Współfinansowanego przez Unię Europejską (Podddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) zaplanowanego do realizacji przez OPS w Wielichowie w 2011r. Szkolenia kierowane są do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej ( 15 - 64 lata) korzystających z pomocy społecznej. Zgłoszenie osób chętnych do wzięcia udziału w realizacji projektu przyjmujemy do 28.02.2011r.

     Dołączone pliki:


     OGŁOSZENIE

     2010-10-15

     www.efs.gov.pl

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie ogłasza nabór na bezpłatne szkolenia zawodowe, warsztaty z doradcą zawodowym, terapię psychologiczną organizowane w ramach Projektu Systemowego "Można inaczej, można więcej" współfinansowanego przez Unię Europejską (Poddziałanie 7. "1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) " zaplanowanego do realizacji w 2011 r. Szkolenia kierowane są do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy społecznej. Zgłoszenia osób chętnych do wzięcia udziału w realizacji projektu przyjmujemy do dnia 30 grudnia 2010 r.

     Dołączone pliki:


     Zakończenie szkolenia komputerowego

     2010-07-30

     www.efs.gov.pl

     Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

     czytaj całośćczytaj całość...

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      Zakończenie kursu kulinarnego

      2010-07-16

      www.efs.gov.pl

      Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      czytaj całośćczytaj całość...

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

       Pierwsze szkolenia i kurs zawodowy.

       2010-06-30

       www.efs.gov.pl

       W ramach Projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie w 2010 r. odbyły się pierwsze szkolenia i kurs zawodowy. Czytaj całość - załącznik nr 1.

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

       pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...

       Dołączone pliki:


       Projekt Systemowy „Można inaczej, można więcej

       2010-05-11

       www.efs.gov.pl

       Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie od 2008 roku realizuje Projekt Systemowy „Można inaczej, można więcej" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego / Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej/. W dniu 07.04.2010 r. wniosek o dofinansowanie realizacji powyższego projektu na 2010 r. przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu i tym samym został przyjęty do realizacji. Koszt realizacji projektu wynosi 79.303,71 PLN, w tym środki własne gminy – 8.326,89 PLN , kwota dofinansowania z dotacji rozwojowej - 70.976,82 PLN. Projekt skierowany jest do 10 kobiet w wieku aktywności zawodowej pozostających bez pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki dzieciom, korzystających ze wsparcia z pomocy społecznej. Czytaj całość ... (załącznik Nr 1)

       Dołączone pliki:


       Przystąpenie do realizacji Projektu Systemowego „Można inaczej, można więcej

       2009-02-01

       www.efs.gov.pl

       Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przystąpił do realizacji Projektu Systemowego „Można inaczej , można więcej" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt realizacji projektu - 30.165,37 PLN w tym udział gminy - 3.167,36 PLN , kwota dofinansowania z dotacji rozwojowej w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 20.019,98 PLN. Okres realizacji projektu od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

       Projekt skierowany jest do 8 kobiet w wieku aktywności zawodowej pozostających bez pracy, (bezrobotne lub nieaktywne zawodowo) , o niskich kwalifikacjach zawodowych , korzystających ze wsparcia z pomocy społecznej. W ramach projektu zaplanowano cykl szkoleń i warsztatów z psychologiem , doradcą zawodowym, doradcą ds. wizerunku oraz szkolenie kulinarne. Łącznie 150 godz. szkoleń.

       Harmonogram zajęć

       1. Warsztaty z psychologiem
       - 30.03.2009 r. od 9.00 - 14.00 5 godz.
       - 02.06.2009 r. od 9.00 - 14.00 5 godz.

       2. Warsztaty z doradcą zawodowym
       - 31.03.2009 r. od 8.00 - 14.00 6 godz.
       - 01.04.2009 r. od 9.00 - 15.00 6 godz.

       3. Tworzenie indywidualnych planów działania
       - 29.05.2009 r. od 9.00 - 17.00 8 godz.

       4. Szkolenie kulinarne

       - 29.06.2009 r. od 7.00 - 15.00 8 godz.
       - 30.06.2009 r. od 7.00 - 15.00 8 godz.
       - 01.07.2009 r. od 7.00 - 15.00 8 godz.
       - 02.07.2009 r. od 7.00 - 15.00 8 godz.
       - 03.07.2009 r. od 7.00 - 15.00 8 godz.
       - 06.07.2009 r. od 7.00 - 15.00 8 godz.
       - 07.07.2009 r. od 7.00 - 15.00 8 godz.
       - 08.07.2009 r. od 7.00 - 15.00 8 godz.
       - 09.07.2009 r. od 7.00 - 15.00 8 godz.
       - 10.07.2009 r. od 7.00 - 15.00 8 godz.

       5. Warsztaty z doradcą ds. wizerunku

       - 03.08.2009 r. od 9.00 - 17.00 8 godz.
       - 04.08.2009 r. od 9.00 - 17.00 8 godz.
       - 05.08.2009 r. od 9.00 - 17.00 8 godz.

       6. Konsultacje z psychologiem

       - 30.09.2009 r. od 9.00 - 13.00 4 godz.
       - 16.11.2009 r. od 9.00 - 13.00 4 godz.

       7. Konsultacje z doradcą zawodowym

       - 28.10.2009 r. od 9.00 - 17.00 8 godz.

       Przewidziane wsparcie umożliwi uczestniczkom projektu wskazanie nowego kierunku rozwoju zawodowego oraz zdobycie podstawowych umiejętności w zawodzie kucharz, poprawa własnego wizerunku, nabycie praktycznych umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy: napisanie CV, korzystanie z nowoczesnych technologii poszukiwania pracy, autoprezentacja, zmotywowanie do podejmowania wszelkich działań służących powrotowi na rynek pracy.


       Przystąpenie do realizacji Projektu Systemowego „Można inaczej, można więcej

       2008-04-01

       www.efs.gov.pl

       Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przystąpił do realizacji Projektu Systemowego „Można inaczej, można więcej" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt realizacji projektu - 22.225,93 PLN w tym udział gminy - 2.333,72 PLN , kwota dofinansowania z dotacji rozwojowej w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 19.892,21 PLN. Okres realizacji od 01.04.2008r. - 31.12.2008r.

       Projekt skierowany jest do 6 kobiet w wieku aktywności zawodowej , bezrobotnych , poszukujących pracy , nie podejmujących zatrudnienia , o niskich kwalifikacjach zawodowych , długotrwale korzystających z pomocy społecznej. W ramach projektu zaplanowano cykl szkoleń i warsztatów z psychologiem , doradcą zawodowym oraz szkolenie kulinarne. Łącznie 132 godz. szkoleń.

       Harmonogram szkoleń :
       Warsztaty z psychologiem

       - 26.06.2008 r. od 12.00 - 15.00 3 godziny
       - 27.06.2008 r. od 12.00 - 15.00 3 godziny

       Warsztaty z doradcą zawodowym

       - 18.08.2008 r. od 9.00 - 15.00 6 godzin
       - 15.09.2008 r. od 9.00 - 15.00 6 godzin
       - 13.10.2008 r. od 9.00 - 15.00 6 godzin

       Konsultacje psychologiczne

       - 21.08.2008 r. od 12.00 - 13.30 1.5 godziny
       - 11.09.2008 r. od 12.00 - 13.30 1.5 godziny
       - 06.11.2008 r. od 10.00 - 11.30 1.5 godziny
       - 20.11.2008 r. od 10.00 - 11.30 1.5godziny

       Konsultacje z doradcą zawodowym

       - 21.08.2008 r. od 12.00 - 13.30 1.5 godziny
       - 11.09.2008 r. od 12.00 - 13.30 1.5 godziny
       - 06.11.2008 r. od 10.00 - 11.30 1.5 godziny
       - 20.11.2008 r. od 10.00 - 11.30 1.5 godziny

       Przewidziane wsparcie umożliwi uczestnikom zdobycie podstawowych umiejętności w zawodzie kucharza, nabycie praktycznych umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy : napisanie CV, korzystanie z nowoczesnych technologii poszukiwania pracy , autoprezentacja , zmotywowanie do podejmowania wszelkich działań służących powrotowi na rynek pracy.

       Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
       w Wielichowie
       Maria Popa


       przejdź do góry...

       Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie. ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo tel./fax (61)442-11-83, tel.(61)442-12-83, (61)443-35-74

       Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji