Organizacja OPS


Informacja dot. zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie

I. POMOC SPOŁECZNA

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. D.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.)
2) Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. 2005 r. Nr 267 poz. 2259 z późn zm.),

II. ŚWIADCZENIA RODZINNE

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.)

III. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2007r. nr 192 poz. 1378 z późn zm., tj. Dz.U. 2009 Nr 1 poz. 7)
2) ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. z 2003 nr 50 poz. 424 z późn. zm.)

IV. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2005.180.1493)

V. WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2013.135 j.t.)

VI. PRZYZNAWANIE KARTY DUŻEJ RODZINY

Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2014.1863)

VII. WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH DOT.POTWIERDZENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Podstawa prawna:
1) art. 54 ust. 11 ustawy z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008.164.1027 j.t.)

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie. ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo tel./fax (61)442-11-83, tel.(61)442-12-83, (61)443-35-74

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji