Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie

Komunikat w sprawie przerwy w wydawaniu zaświadczeń - Program Czyste Powietrze

Data publikacji: 2021-06-09

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne

 

W okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj. nie później niż do 23 września, tut. Ośrodek nie będzie miał możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mógł wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

 

Dla potrzeb wydania zaświadczenia, do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze - integracja sensoryczna

Data publikacji: 2021-06-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1310KB)
 2. formularz (plik odt 7KB)
 3. klauzula (plik docx 14KB)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze - logopedia

Data publikacji: 2021-06-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1257KB)
 2. formularz (plik odt 7KB)
 3. klauzula (plik docx 14KB)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze - psycholog

Data publikacji: 2021-06-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1305KB)
 2. formularz (plik odt 7KB)
 3. klauzula (plik docx 14KB)

Ogłoszenie

Data publikacji: 2021-05-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje opiekunki dla osoby starszej.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt  osobiście w siedzibie OPS w Wielichowie przy ul. Pocztowej 16A lub pod nr tel. 61 4421183

INFORMACJA

Data publikacji: 2021-05-14

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w związku z wystąpieniem problemów technicznych związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych (500+) wypłata tych świadczeń nastąpi w dniu 17.05.2021r. (poniedziałek).

 

Kierownik OPS Wielichowo

Monika Drgas

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze - logopeda

Data publikacji: 2021-04-30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (logopeda) w miejscu ich zamieszkania.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1268KB)
 2. formularz (plik odt 7KB)
 3. klauzula (plik docx 14KB)

Bezpłatne porady psychologa

Data publikacji: 2021-04-19

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w miesiącu kwietniu 2021r. można skorzystać z bezpłatnych porad psychologa w następujących terminach:

21.04.2021r. (środa) w godz. 13.00 - 17.00

26.04.2021r (poniedziałek) w godz. 13.00 - 17.00

Ogłoszenie - nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Data publikacji: 2021-04-09

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent do spraw świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacujnego.

Załączniki:

 1. Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik doc 35KB)
 2. Oświadczenie (zatrudnienie) (plik doc 29KB)
 3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (plik docx 25KB)

Życzenia świąteczne

Data publikacji: 2021-04-02

Życzenia świąteczne

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Data publikacji: 2021-04-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pedagog specjalny) w miejscu ich zamieszkania.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 1598KB)
 2. formularz (plik odt 7KB)
 3. klauzula (plik docx 14KB)

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Data publikacji: 2021-04-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (integracja sensoryczna) w miejscu ich zamieszkania.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 1589KB)
 2. forumlarz (plik odt 7KB)
 3. klauzula (plik docx 14KB)

Ważna informacja dotycząca składania wniosków o świadczenie wychowawcze (500+)

Data publikacji: 2021-03-25

Z uwagi na konieczność zachowania obowiązujących rygorów sanitarnych, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19,  od 1  kwietnia 2021r. wnioski w wersji papierowej o ustalenie prawa do świadczenia 500+ na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 będzie można pobrać w holu budynku  OPS na 1 piętrze oraz ze strony internetowej  OPS.

Wypełniony wniosek należy wrzucić do znajdującej się w holu skrzyni  lub wysłać pocztą na adres Ośrodka.

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną:
● za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
● przez bankowość elektroniczną,
● portal PUE ZUS.

Załączniki:

 1. wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) (plik pdf 106KB)

Program Operacyjny

Data publikacji: 2021-03-10

popz14-20

W dniu 10 marca 2021r. XII Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej w Poznaniu dostarczyła do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie pomoc żywnościową ze Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu.
Pozyskane artykuły żywnościowe zostaną skierowane do mieszkańców gminy Wielichowo zakwalifikowanych do w/w pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W pomoc przy rozładunku transportu żywności zaangażowała się Firma Anex z Wielichowa oraz strażacy z OSP w Śniatach.

Wszystkim, którzy przyszli nam z pomocą serdecznie dziękujemy w imieniu własnym oraz osób, do których zostanie skierowana pomoc.

rozładunek żywnościrozładunek żywnościrozładunek żywności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Data publikacji: 2021-03-09

popz14-20

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),
 5. inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących wynikające z potrzeb zgłaszanych przez uczestników biorących udział w programie POPŻ.

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

  1. dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
  2. współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
  3. oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
  4. kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].

 

Czytaj całość publikacji "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020"

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2021-03-05

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego  w miesiącu marcu 2021r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Psycholog:

12.03.2021 w godzinach 8.00 - 12.00

25.03.2021 w godzinach 13.00 - 17.00

Radca prawny:

12.03.2021 w godzinach 9.00 - 12.00

Bezpłatna Rehabilitacja dla Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

Data publikacji: 2021-03-01

"Drodzy Mieszkańcy, Rodzice i Opiekunowie Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym z terenu gminy Wielichowo. Mamy zaszczyt poinformować, że Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje projekt pn.:”Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z województwa wielkopolskiego”.
Bezpłatna rehabilitacja wsparta technologicznie przy pomocy robotów i wirtualnej rzeczywistości stwarza możliwość objęcia procesem rehabilitacyjnym dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym od 5 roku życia do 21 lat z  gminy Wielichowo.

Technologicznie wspomagana rehabilitacja możliwa jest poprzez zastosowanie odpowiedniego sprzętu takiego jak: lokomat, system G-EO, bieżnia z regulacją obciążenia, platformy balansometryczne i stabilometryczne, urządzenia do treningów ruchowych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, egzoszkielet. Robotyka wspomaga diagnostykę problemu terapeutycznego pacjenta, jego rehabilitację oraz zapewnia możliwość monitorowania efektów. Dziecko jest całkowicie zaangażowane w terapię. Może w czasie rzeczywistym obserwować efekty swoich ćwiczeń."

Serdecznie zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu 61 83 10 178

Wszelkie informacje o Projekcie znajdują się na stronie internetowej szpitala.
 

Załączniki:

 1. ulotka 1 (plik pdf 14842KB)
 2. ulotka 2 (plik pdf 7731KB)

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2021-02-05

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego  można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Psycholog:

12.02.2021 w godzinach 8.00 - 12.00

22.02.2021 w godzinach 13.00 - 17.00

Terapeuta ds. uzależnień:

03.03.2021 w godzinach 11.00 - 13.00

Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego (500 +)

Data publikacji: 2021-01-18

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że wnioski dotyczące przyznania świadczenia wychowawczego (500 PLUS) na okres zasiłkowy 2021/2022 (trwający od 01-06-2021r. do 31-05-2022r.) można składać:

 • od 1 lutego 2021r. w formie elektronicznej
 • od 1 kwietnia 2021r. w formie papierowej

Bezpłatne porady prawne

Data publikacji: 2021-01-14

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w miesiącu styczniu 2021r. można skorzystać z bezpłatnych porad radcy prawnego w terminie:

15.01.2021 r. w godzinach od 9.00 do 12.00

Wizytę można umówić pod nr telefonu 61-4421183 lub 609519509

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Data publikacji: 2021-01-08

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dogoterapia) w miejscu ich zamieszkania.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 1580KB)
 2. formularz ofertowy (plik odt 7KB)
 3. Klauzula informacyjna (plik docx 14KB)

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Data publikacji: 2021-01-08

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (terapia metodą integracji sensorycznej) w miejscu ich zamieszkania.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 1589KB)
 2. Formularz ofertowy (plik odt 7KB)
 3. Klauzula informacyjna (plik docx 14KB)

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2021-01-04

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w miesiącu styczniu 2021r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Psycholog:
08.01.2021 w godz. 13.00 - 17.00
29.01.2021 w godz. 08.00 - 12.00

Terapeuta ds. uzależnień:
13.01.2021 w godz. 11.00 - 13.00

Zmiana godzin pracy Ośrodka Pomocy Społecznej

Data publikacji: 2020-12-30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie uprzejmie informuje, że w dniu 31 grudnia 2020r. będzie czynny w godzinach od 7.00 do 13.00.

W sprawach szczególnie pilnych należy kontaktowac się pod numerem telefonu 609 519 509.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...